СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДИИ ПО БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА

Студиската програма по БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА содржи вкупно 43 предмети од кои 11 се изборни. Во прилог на овој елаборат дадена е листата на изборни предмети со нивните предметни програми од Институтот за биологија. Со предвидените задолжителни предмети се формира кадар со звање: дипл. инженер по биологија - биохемија и физиологија, (Bachelor of Science in Biology – Biochemistry and Phyѕiology).


I семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ1101 1 Клеточна биологија 4 0 4 8
БП1102 2 Општа хемија 3 0 3 7
БП1103 3 Математика со биостатистика 3 0 3 7
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 1 0 2 4
Вкупно 13 0 14 30

II семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БП2101 1 Органска хемија 4 0 3 8
БН2102 2 Анатомија и морфологија на растенија 3 0 3 7
БН2103 3 Хистологија и ембриологија 3 0 3 7
4 Изборен предмет 1 0 4 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 15 30

III семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БП3101 1 Аналитичка и инструментална хемија 4 0 3 8
ББ3102 2 Биохемија 1 3 0 4 7
ББ3103 3 Типологија на животни 4 0 4 6
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 15 0 16 29

IV семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ4101 1 Општа физиологија 4 0 4 8
ББ4102 2 Систематика на растенија 4 0 4 6
ББ4103 3 Биохемија 2 3 0 3 5
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 17 31

V семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ5101 1 Споредбена физиологија 4 0 4 7
ББ5102 2 Микробиологија 4 0 4 7
ББ5103 3 Основи на молекуларна биологија 4 0 4 7
ББ5104 4 Биохемија на растенија 3 0 2 5
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 17 0 16 30

VI семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ6101 1 Растителна физиологија 4 0 4 7
ББ6102 2 Општа генетика 4 0 4 7
ББ6103 3 Ензимологија 3 0 3 7
ББ6104 4 Применета физиологија 3 0 2 5
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 16 0 15 30

VII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ7101 1 Растителна и анимална екофизиологија 4 0 4 7
ББ7102 2 Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткива 3 0 3 6
ББ7103 3 Имунологија 3 0 3 5
ББ7104 4 Биотехнологија 3 0 3 5
5 Изборен предмет 2 2 60 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 16 0 16 31

VIII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ8101 1 Клиничка биохемија 4 0 4 7
2 Изборен предмет 2 0 2 4
3 Изборен предмет 2 0 2 4
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Дипломска работа 0 0 6 6
Вкупно 12 18 450 30

За повеќе детали кликнете ОВДЕ.