СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОШКА НАСОКА

Студиската програма за Еколошка насока содржи вкупно 42 предмети од кои 11 се изборни. Во прилог на овој елаборат дадеа е листата на изборни предмети со нивните предметни програми од Институтот за биологија. Со предвидените задолжителни предмети се формира кадар со звање: дипл. еколог (Bachelor of Science in biology – Ecology).


I семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БЕ1101 1 Зоологија 3 0 4 8
БЕ1102 2 Ботаника 3 0 4 8
3 Изборен предмет 4 0 4 8
4 Изборен предмет 3 0 3 6
Вкупно 13 0 15 30

II семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН2101 1 Инвертебрата 4 0 6 10
БЕ2102 2 Биохемија за еколози 4 0 4 6
БЕ2103 3 Микологија 2 0 3 6
4 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 12 0 15 30

III семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БЕ3101 1 Анимална физиологија со екофизиологија 4 0 6 10
БЕ3102 2 Општа екологија 3 0 3 8
БЕ3103 3 Абиотички фактори 3 0 2 6
БЕ3104 4 Алгологија 2 0 3 5
Вкупно 12 0 14 29

IV семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН4101 1 Вертебрата 4 0 6 10
БЕ4102 2 Растителна физиологија со екофизиологија 4 0 6 10
БЕ4103 3 Екологија на терестрични екосистеми 3 0 3 7
4 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 17 31

V семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БЕ5101 1 Генетика 4 0 3 7
БН5102 2 Микробиологија 3 0 3 6
3 Изборен предмет 3 0 2 7
4 Изборен предмет 2 0 2 5
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 14 0 12 29

VI семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН6101 1 Кормофита 4 0 6 10
БЕ6102 2 Еколошки мониторинг и биоиндикатори 3 0 3 8
БЕ6103 3 Хидробиологија 3 0 3 8
4 Изборен предмет 2 0 2 5
Вкупно 12 0 14 31

VII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БЕ7101 1 Заштита на животна средина 4 0 6 11
БЕ7102 2 Биодиверзитет 3 0 2 6
3 Изборен предмет 3 0 1 5
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 14 0 13 30

VIII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БЕ8101 1 Фитоценологија со вегетација на Македонија 2 0 3 6
2 Изборен предмет 3 0 3 6
3 Изборен предмет 4 0 2 6
4 Изборен предмет 2 0 2 6
5 Дипломска работа 0 0 6 8
Вкупно 11 0 16 30