ГОРЕ

проф. д-р Ицко Ѓоргоски

Image descriptionИме: Ицко К. Ѓоргоски
Датум на раѓање: 23.10. 1960 година
Место на раѓање: Крушеани, Прилеп, Република Македонија
Националност: Македонска

Едукација:
1983: Дипломирал на Институтот за биологија при Природно- математичкиот факултет во Скопје
1990- Магистрирал со темата “ Хаплитипви хуманих  глобин гена” на одделот за Молекуларна биологија при Факулететот за природни науки во Загреб, Република Хрватска
1994- Ја одбранил докторската дисертација под наслов “Влијанието на рестриктивната исхрана и високата надворешна температура врз имуниот истем во текот на интраутериниот и раниот постнатален период кај белиот лабораториски” на Природно математичкиот факултет во Скопје, Република Македонија

Сегашна позиција:
Редовен професор на Институтот за биологија при Природно математичкиот факултет во Скопје, Република Македонија

Претходни позиции:
- 1985 Помлад асистент Институт за биологија Природно- математички факултет- Скопје
- 1991 Асистент Институт за биологија Природно- математички факултет- Скопје
- 1995 Доцент Институт за биологија Природно- математички факултет- Скопје
- 1995 Доцент Институт за биологија Природно- математички факултет- Скопје
- 2000 Вонреден професор Институт за биологија Природно- математички факултет- Скопје
2004 Редовен професор Институт за биологија Природно- математички факултет- Скопје

Научноистражувачки проекти
Научноистражувачки проекти во кои учствува/л д-р ЃОРГОСКИ, К.И. (во последните 10 години)
1 (8). како раководител на проектот “Влијанието на хипертермичкиот стрес врз хит-шок одговорот и некои параметри на имуниот одговор и протеинскиот метаболизам кај хомеотермниот организам”, 1997-2000, Министерство за наука на Р.Македонија;
2 (9). како учесник во проектот “Биоиндикации на поединечни компоненти во живиот свет при исчезнувањето на Дојранскоот Езеро” 1996-1998, Министерство за наука на Р.Македонија;
3 (10). како учесник во проектот “Биомониторинг на тешките метали во реката Вардар” 1997-2000, Министерство за наука на Р.Македонија;
4 (11). како учесник во проектот “Имуногенетски студии кај епилепсијата” 1999-2000, Министерство за наука на Р.Македонија;
5 (12) како учесник во проектот “Влијанието на хипертермичкиот стрес врз хит-шок одговорот и некои параметри на имуниот одговор и протеинскиот метаболизам кај хомеотермниот организам”, 1999-2002, Министерство за наука на Р.Македонија;
6 (13) како учесник во продолжение на проектот (11) “Имуногенетски студии кај епилепсијата” 2000-2003, Министерство за наука на Р.Македонија;
7 (14) како раководител во проектот “Витаминот С и неговото антиоксидативно дејство врз слободните радикали и активирачкиот ефект врз имуниот одговор кај хомеотермниот организам во услови на хипертермичка експозиција” 2000-2003, Министерство за наука на Р.Македонија.
8 (15) како учесник во проектот “Влијанието на ловастатинот врз оксидативниот стрес и врз IgG автоантителата против MDA-модифицираните LDL честици кај пациенти со дислипидемија” 2000-2003, Министерство за наука на Р.Македонија.
9 (16) како раководител во проектот “Локализација на capsase-9 на ниво на питуицити при индукција на процесот на апоптоза” 2006-2009, Министерство за наука на Р.Македонија.
10. (17) учесник во билатерален меѓународен проект со Р.Албанија од македонска страна со Институтот за нуклеарна медицина и патофизиологија, при Медицинскиот факултет во Скопје. 2006-2009, Министерство за наука на Р.Македонија.

2. а). Научни трудови (во последниве 15 години):
14. (1) ЃОРГОСКИ, И.,и Јорданка Димовска (1995): Влијанието на рестриктивната исхрана за време на интраутериниот и раниот постнатален период врз некои параметри на протеинскиот метаболизам во надбубрежните жлезди кај белиот лабораториски стаорец. Год.зб., Биол. 48: 225-242.
15. (2) Димовска, Ј., ЃОРГОСКИ, И., (1995): Терморезистентност на 40 о С. ИЏ. Ефектот на гонадектомијата и третманот со тестостерон адултни и кај млади бели стаорци. Год.зб Биол. 48: 243-255.
16. (3) Трајчев, М., ЃОРГОСКИ, И., Маџиров, Ж., (1996): Нивото на имуноглобулините во крвниот серум кај источнофризиските телиња во зависност од времето на првото цицање. Год.Зб.Земјод.фак. 16: 31-39.
17. (4) ЃОРГОСКИ, И.К,и Јорданка Димовска (1996): Имунолошкиот одговор на метаболичкиот стрес во најраниот постнатален период кај белиот стаорец. Год.зб., Биол. 49: 167-176.
18. (5) Димовска, Ј., ГОРГОСКИ, И., (1996): Терморезистентност на 40 о С. Џ. Ефектот на интермитентното аклимирање во текот на бременоста и лактациониот период кај белиот стаорец. Год.зб Биол. 49: 177-188.
19. (6)Трајчев, М., ЃОРГОСКИ, И., Маџиров, Ж., (1996): Испитување на нивото на имуноглобулините во крвниот серум на новородените телиња зависно од полот. Год.зб., Биол. 49: 189-196.
20. (7) М. Трајчев, И. ЃОРГОСКИ, Ж. Маџиров (1997): Ниво на имуноглобулините во крвниот серум кај источнофризиските телиња зависно од расата. Год.зб., Земј.фак 35: 189-196.
21. (8) М. Трајчев, И. ЃОРГОСКИ, Ж. Маџиров (1997): Влијанието на претколостралните имуноглобулини врз ресорпцијата на колостралните имуноглобулини кај новородените телиња. Симпозиум, 50 години Земј.фак 42:221-225
22. (9) ЃОРГОСКИ,И.К, Димовска,Ј, Трајчев,М., и Какуринов,В. (1997): Влијанието на високата надворешна температура врз содржината на имуноглобулините во лактацискиот период кај белиот стаорец. Јубилеен зб. на труд. Земј.фак. 45-53.
23. (10) Илиовска. Л., Петрова,В., ЃОРГОСКИ И. И Поленаковиќ Б.(1997): Фамилијарна агрегација кај епилепсијата. Епилепсија, 1: 7-11.
24. (11) ЃОРГОСКИ.К.И. и Димовска, Ј (1997) . Хипертермичкиот стрес за време на интраутериниот и раниот постнатален период и некои параметри на протеинскиот метаболизам во тимусот кај белиот стаорец. Год. збор. Биол. 50: 139-155.
25. (12) ЃОРГОСКИ К.И. (1997): Ефектот на изменетите животни услови врз крвната слика на крапот во Дојранското Езеро. Год. збор. Биол. 50: 157-166.
26. (13) Рушковска, Т., Димовска, Ј., Перцн, В., Кремшовска-Манчевска, И.К., ЃОРГОСКИ, И., Стојковски В., (1997): Липидна пероксидација кај пациенти заболени од нон-инсулин-депендент диабетес меллитус. Год. збор. Биол. 50: 167-178.
27. (14) Димовска, Ј. и ЃОРГОСКИ, К.И. (1997): Некои причини за појава на пречките во развојот на децата.Дефектолошка теорија и практика. 1: 78-80.
28. (15) ЃОРГОСКИ,К.И. и Јорданка Димовска, (1999): Ефектот на високата надворешна температура врз стрес протеините (ХСП-70) во црниот дроб на белиот стаорец. Год. збор. Биол. 51 (во печат).
29. (16) Ѓоргоски,К.И. и Јорданка Димовска, (2000): Ефектот на високата надворешна температура врз стресс-протеините (ХСП-70) во црниот дроб на белиот стаорец. Год. збор. Биол. 51: 120-127.
30. (17) Ѓоргоски, И., Младенов, М и Јорданка Димовска., (2001): Значењето на некои антиоксидантни ензими кај стаорци третирани со витамин С и хипертермички експонирани. Год.зб., Биол. 53-54: 103-110.
31. (18) Janevic-Ivanovska,E., Vaskova,O., Gjorgoski,I., Milenkov,V., Janoki, G. (2003): Detection of DVT in animal experimental animal model using radioactive label Triofiban- GPIIb/IIIa inhibitor. J.Label Compd.Radiopharm. 46: 403-409.
32. (19) Илиовска. Л., Петрова,В., Ѓоргоски И. и Поленаковиќ Б.(2003): Генетски аспекти на парцијална епилепсијата. Епилепсија, 1: 7-11.
33. (20) Mladenov, M., Mirceski, V., Gjorgoski, I. and Jordanoski, (2004): Redox kinetic measurements of glutathione at mercury electrode by means of square-wave voltammetry. The role of cooper, cadmium and zinc ions.Bioelectrochemistry 64: 61-71.
34. (21) Mladenov, M., Gjorgoski, I. and Jordanka Dimovska, (2004): Role of hyperthermic stress and aging on some plasma oxidative markers at vitamin C treated rats. Archives of gerontology and geriatrics.
35. (22) Gjogievska,E., Nicholson, J.W., Iljovska,S., Slipper,I., Gjorgoski, I., (2004): Ion release of resin-modified glass-ionomer cement in permanent immature teeth. Stomatological revie, Nis. XX. 23-27.
36. (23) Ѓоргоски.И., Младенов,М., Јорданка Димовска.,Стафилов, Т., (2004): Антиоксидативниот ефект на витаминот С врз некои од биомаркерите на липидната оксидација во функција на возраста и акутната хипертермичка експозиција кај белиот лабораториски стаорец. Год. збор. Биол. 55 : 124-137.
37. (24) Ѓоргоски, И., Димовска, Ј., Витковска, Т., Стафилов, Т. (2005): Витаминот С и неговиот супримирачки ефект врз процесот на апоптоза кај белиот лабораториски стаорец во функција на возраста и акутната хипертермичка експозиција: Год. зб., Биол. 56: 119-134.
38. (25) E. Janevik-Ivanovska, I.Gjorgoski, A.Andonovdski, V.Milenkov, Miceva-Ristevska,S., Janoki.G. (2005): Detection of deep venous thrombosis in an experimental animal model using radioaactive labelled tirofiban-GPIIb/IIIa. Trends in Radiopharmaceuticals. 1. 65-81.
39. (26) Ѓоргоски, И., Серафимовски, И., Стафилов, Т. Младенов, М., (2006): Улогата на глутатионот во редокс-активната заштита во услови на витамин С суплементација и акутна хипертермичка експозција кај машки Wistar стаорци во зависност од возраста. Biol. Maced: 55-56: 137-153.
40. (27) M. Mladenov, I. Gjorgoski, T. Stafilov, D. Duridanova (2006). Effect of vitamin C on lipid hydroperoxides and carbonyl groups content of rat plasma depending on age and heat exposure. J. Thermal Biol. 31: 588-593.
41. (28) Tripunovski, T., Mathe, D., Andocs, G., balogh, L., Polyak, A., Chaudhari, P.R., Ugrinska, A., Janoki, A., Gjorgoski, I., Vaskova, O., (2006): Prediction of RE-HEDP tumor uptake based on Tc-MDP skeletal sscintigraphy using sponaneuous osteosarcoma bearing dogs as pathological animal model. Acta morphol. 3(1) 38-42.
42. (29)Vaslika Rendzova, Sonja Aposotolska and Icko Gjorgoski, (2007): Evaluation of incorporated fluoride in dentine after application of three different fluoride-releasing restorative materials. Acta Stomatologica Naissi.vol. 23: 685-692.
43. (30) Elizabeta Gjorgievska, Icko Gjorgovski, Snezana Iljovska and Marija Stevanovic (2007): Microleakage evaluation of dental restoratives in deciduous and young permanent immature teeth. Acta Stomatologica Naissi.vol. 23: 524-560.
44. (31) Elizabeta Gjorgievska, Icko Gjorgovski, Snezana Iljovska and Marija Stevanoviæ (2007): Ion release form resin modified glass ionomer cement in young permanent immature teeth" Acta Stomatologica Naissi.vol. 23: 561-569.
45. (32) T.K.Panovska., S.Kulivanova., I.K.Gjorgoski., M.Bogdanova., G.Petrushevska., (2007): Hepatoprotective effect of the ethyl acetate extract of Teucrium polium L. against carbontetrachloride-induced hepatic injury in rats. Acta Pharm. 57: 241-248.
46. (33) Ѓоргоски, И., Спасов, М., Младенов, М., Хаџи-Петрушев, Н., Димовска, Ј., Овнарска, В., (2007): Ефектот на високата надворешна температура во интраутериниот и раниот постнатален перидо врз масата на протеините и нуклеинските киселини во тимусот кај белиот лабораториски стаорец. Biol.macedonica, 59/60: 51-60.
46. (34) Ренџова В., Оџаклиевска, С., Апостолска., Ѓоргоски, И., (2007): Ефектот на смолесто модифициран и конвенционал глас јономер цемент врз деминерализиран дентин in vitro. Макед.Стоматол Прегл. 31 (3-4) 128-133.
47. (35) Elizabeta Gjorgievska., John W. Nicholson, Icko Gjorgoski, Snezana Iljovska., (2008): Aluminium and Fluoride release into artificial saliva from dental restoratives placed in teeth. J.Mater. Sci: Mater Med. 19: 3163-3167.
48. (36) Elizabeta Gjorgievska., John W. Nicholson, Icko Gjorgoski, Snezana Iljovska and Marija Stevanovic (2008): Microeakage evaluation of dental restoratives in deciduois and young permanent immature teeth. Acta Stomatologica Naissi.vol. 24: 801-812.
49. (37) M.Mladenov, I.Gjorgoski et al. (2008): Evidence for the influence of vitamin C on age and heat exposure dependent deterioration of biochemical function in rats liver and kidney. J. Thermal Biol. 34: 342-351.
50. (38) M.Mladenov., V.Tanska., T.Vitkovska., I.K.Gjorgoski., S.Dinevska-Kofkarovska., T.Stafilov., K.Hristov., D.Duridonova., (2008): Evidence for the influence of vitamin C on age- and heat exposure-dependent deterioration of biochemical function in rats liver and kidney. J.Thermal Biol. 33: 439-445.
51. (39) M.I. Mladenov, K.L.Hrisotv, D. Domitrova, R.Schubert, L.T. Lubomirov, I.K.Gjorgoski, D.B.Duridonova and H.S. Gagov., (2008): Ghrelin signalling in guinea-pig femoral artery smooth muscle cells. Acta Physiol. 194: 195-206.
52. (40) Simonoska Crcarevska, Maja; Glavas Dodov, Marija; Petrusevska, Gordana; Gjorgoski, Icko; Goracinova, Katerina (2009): Bioefficacy of budesonide loaded crosslinked polyeletrolyte microparticles in rat model of induced colitis. Journal of Drug Targeting journaldrugtargeting@googlemail.com.

2. б). Научни трудови презентирани на научни собири (во последниве 15 години):
13. (1) GJORGOSKI, I., Dimovska, J., (1995): THE EFFECT OF ACUTE HIGH TEMPERATURE DURING PREGNANCY ON THE NUCLEIC ACIDS AND PROTEIN IN THYMUS OF WHITE RATS. Third Meeting of the balcan clinical laboratory federation. Struga,
14. (2) Andonovski, B., GJORGOSKI, I., Stojanovski, K., (1995): ISOLATION AND SPECTROSCOPIC IDENTIFICATION OD DIFERENT TYPES OF DNA SAMPLES. Third Meeting of the balcan clinical laboratory federation. Struga,
15. (3) GJORGOSKI, I. and Dimovska, J., (1996): THE EFFECT OF ACUTE HIGH TEMPERATURE DURING LACTATION ON TNE NUCLEIC ACIDS AND PROTEIN IN THYMUS OF WHITE RATS. 4th Meeting of Balkan Clinical Laboratory federation, Budva, Yugoslavia, Oktobar 9-13,1996
16. (4) Hasanbegovik, N., GJORGOSKI,I., Bogoevski, P., Goshik-Markovska, B., Dimovska, J. (1996): INFLUENCE OF HYPERTHERMIC STRESS ON CONCENTRATION OF GLYCOGEN IN GLANDULAE SUBMANDIBULAR / GLANDULAE SUBLINGUALIS. 4th Meeting of Balkan Clinical Laboratory federation, Budva, Yugoslavia, Oktobar 9-13,1996
17. (5) GJORGOSKI, I., Dimovska, J. and Kakurinov, V. (1996): THE EFFECT OF ACUTE HIGH TEMPERATURE DURING LACTATION ON TNE NUCLEIC ACIDS AND PROTEIN IN THYMUS OF WHITE RATS. 4th Meeting of Balkan Clinical Laboratory federation, Budva, Yugoslavia, Oktobar 9-13,1996
18. (6) Димовска, Ј. и ЃОРГОСКИ, К.И. (1996): ВЛИЈАНИЕТО НА ИНТЕРМИТЕНТНОТО ЕКСПОНИРАЊЕ НА НАДВОРЕШНА ТЕМПЕРАТУРА ОД 40оС ВРЗ БЕЛАТА КРВНА СЛИКА КАЈ БЕЛИОТ СТАОРЕЦ . 1. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти. 61.
19. (7) ЃОРГОСКИ, К.И. и Димовска, Ј.(1996): ВЛИЈАНИЕТО НА РЕСТРИКТИВНАТА ИСХРАНА ВО ТЕКОТ НА ЛАКТАЦИСКИОТ ПЕРИОД ВРЗ НЕКОИ ПАРАМЕТРИ НА ПРОТЕИНСКИОТ МЕТАБОЛИЗАМ ВО СЛЕЗИНАТА КАЈ БЕЛИОТ СТАОРЕЦ . 1. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти. 62.
20. (8) Andonovski, B, GJORGOSKI,I. and Stojanovski K. (1996): SPECTROSCOPIC EFFECTS OF DNA, THE INFLUENCE OF PH AND TEMPEREATURE FOLLOWED BY DIFFERENTIAL UV SPECTROSCOPY. 1. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти. 70.
21. (9) Илиевска, Л. Поленаковиц, Б. ГјРГОСКИ, И. (1996): ФАМИЛЅ АГГРЕГАТИОН ИН ЕПИЛЕПСЅ АНД ТУМОРС. 1. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти.241.
22. (10) Ilievska, L., Polenakovic, B., GJORGOSKI, I., Petrova, V., Blagoevska, M., Dimitrovska, 23. (11) M., and Trojacanec-Piponska,S., (1996): MOLECULAR GENETICS IVESTIGATIONS IN EPILEPSY. Proceedings of the XVI International Congress of Clinicl Chemistry, London. 323.
23. (11) Димовска, Ј. и ЃОРГОСКИ, К.И. (1996): ПРИЧИНИ ЗА ПОЈАВА НА ПРЕЧКИ ВО РАЗВОЈОТ НА ДЕЦАТА. 1. Симпозиум на дефектолозите на Македонија, Охрид.
24. (12) L. Ilievska, I.K.GJORGOSKI and B.Polenakovic, (1997): GENETIC ASPECTS OF PARTIAL EPILEPSY, XIII th International congres of neuropathology . 7-12 th september 1997, Pert, Australia. 53.
25. (13) I.K.GJORGOSKI,L. Ilievska and B.Polenakovic, (1997): DNA POLYMORPHISMS OF PARTIAL EPILEPSY IN THE MACEDONIAN POPULATION XIII THE INTERNATIONAL CONGRES OF NEUROPATHOLOGY . 7-12 th september 1997, Pert, Australia, 52.
26. (14) I. K. GJORGOSKI and Jordanka Dimovska (1998) THE IMMUNOGLOBULINS CONTENT IN THE HYPERTHERMICAL STRESS DURING POSTLACTATION PERIOD IN WHITE RATS. 2 nd Congress of Biologists of Macedonia (with international participation). Ohrid, 75.
27. (15) Мирчевска, В и И.К.ЃОРГОСКИ (1988): СПОРЕДБА НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА ТНФ  КАЈ КРВОДАРИТЕЛИ И КАЈ НЕТРЕТИРАНИ СТАОРЦИ. 2. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти. 79.
28. (16) Рушкоска,Т., Кремшова,Р., Димовска,Ј., ЃОРГОСКИ ,И., Стојковски В., (1988): ЛИПИДНА ПЕРОКСИДАЦИЈА КАЈ БЕЛИТЕ ЛАБОРАТОРИСКИ СТАОРЦИ ТРЕТИРАНИ СО СТРЕПТОЗОТОЦИН. 2. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти. 80.
29. (17) Хасанбеговиќ,Н., ЃОРГОСКИ,И., Гошиќ- Марковска, Б., Димовска, Ј., (1988): КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА ГЛИКОГЕН ВО САЛИВАРНИТЕ ЖЛЕЗДИ ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПОЛОТ И ВОЗРАСТА КАЈ БЕЛИОТ ЛАБОРАТОРИСКИ СТАОРЕЦ. 2. Конгрес на биолозите на Македонија, Охрид. Зборник на апстракти. 88.
30. (18) I.K.Gjorgoski and J. Dimovska (1999): TERMORESISTENCE AT 400C. IX. The effect of vitamin C in white adult rats. JUPAK, Berlin. 213.
31. (19) I. K. Gjorgoski and Jordanka Dimovska (1999) THE IMMUNOGLOBULINS CONTENT IN THE HYPERTHERMICAL STRESS DURING POSTLACTATION PERIOD IN WHITE RATS. 5th Meeting of Balkan Clinical Laboratory federation, Antalia, Turkya, 132.
32. (20) Gjorgoski, I. K. and Jordanka Dimovska (2000) THE IMMUNOGLOBULINS CONTENT IN THE HYPERTHERMICAL STRESS DURING POSTLACTATION PERIOD IN WHITE RATS. 5th Meeting of Balkan Clinical Laboratory federation, Antalia, Turkya, 132.
33. (21) Mladenov, M., Gjorgoski, I., Dimovska, J., (2001): Superoxide dismutase as a valuable marker of hyperthermic stress. Euromedlab 2001- 14-th IFCC-FESCC European Congres of Clinical Chemistry and Laboratory medicine. Book of abstracts, p. 400.
34. (22) Mladenov, M., Gjorgoski, I., Dimovska, J., (2001): Role of glutathione peroxidase during the hiperthermic stress at rats treated with vitamin C. World Chemistry Congres- Brisbane, Australia. Book of abstracts, p. 143.
35. (23) Mladenov, M., Gjorgoski, I., Dimovska, J., (2002): The role of vitamin C in high temperature resistence at rats. 14th Balcan Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Ianina, Grecee. . Book of abstracts, p. 68.
36. (24) Mircevska, V., Gjorgoski, I. and Mladenov, M. (2002): Diagnostical mining of Tumor necrosis Factor (TNF a) in the serum of patients with Multiplex sclerosis, astma bronchiale and Bronchitis obstructivae. 3rd Balkan Congress of Immunology, Athens, Greece. Book of abstracts, p. 144.
37. (25) Ilievska, L., Polenakovic, B., Gjorgoski, I., Petrova, V., Blagoevska, M., Dimitrovska, M., and Trojacanec-Piponska,S., (2003): MOLECULAR GENETICS IVESTIGATIONS IN EPILEPSY. Proceedings of the XVII International Congress of Clinicl Chemistry, London. 323.
38. (26) Mladenov, M., Gjorgoski, I., Dimovska, J.,Davceva,O. (2003): The importance of antioxidant enzyme and total antioxidant status at hyperthermic exposed rats treated with vitamin C. Euromedlab 2003- 15-th IFCC-FESCC European Congres of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.Barcelona, Spain, Book of abstracts, p. 106.
39. (27) Ruskovska, T., Vasileva,A., Stojkovski,V., Gjorgoski, I., Dimovska, J., (2003): Lipoprotein (A) in patients with advanced coronary atherosclerosis. Euromedlab 2003- 15-th IFCC-FESCC European Congres of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.Barcelona, Spain, Book of abstracts, p. 444.
40. (28) Ruskovska, T., Stojkovski,V., Gjorgoski, I., Dimovska, J., (2003): Influence of lovostatin therapy on serum concentrations of autoantibodies against oxidized LDL. Euromedlab 2003- 15-th IFCC-FESCC European Congres of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.barcelona, Spain, Book of abstracts, p. 478.
41. (29) Janevic-Ivanovska,E., Vaskova,O., Gjorgoski,I., Milenkov,V., Andonovski,B., Janoki, G. (2003): Radioactive label Triofiban- GPIIb/IIIa inhibitor in animal experimental model. 15-th International Symposium on Radiopharmaceutical shemistry. Sydney, Australia, Book of abstracts, p. S354.
42. (30) Markovska, B., Dimitrova,J., Gjorgoski, I., Dimovska, J., (2003): Lipid peroxidation in brain homogenates in rats receiving high fat diet supplemented with L-Arginine. 11-th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation. Belgrade, Book of abstracts, p. 213.
43. (31) Gjogievska,E., Nicholson, J.W., Iljovska,S., Slipper,I., Gjorgoski, I., (2004): Ion release of resin-modified glass-ionomer cement in permanent immature teeth. 9-th Congress of the Balkan Stomatological Society, Ohrid, Macedonia, Book of abstracts, p. 120.
44. (32) Janevic-Ivanovska,E., Vaskova,O., Gjorgoski,I., Andonovski,B., Milenkov,V., Janoki, G. (2004) Experimental animal model in detection of deep venous thrombosis using radiolabelled Triofiban- GPIIb/III a inhibitor. 12-th EUROPEAN Symposium on radiopharmacy and Radiopharmaceuticals. Sopot, Poland, Book of abstracts, p. 109.
45. (33) Даштевски, Б., Гјоргоски, И. и Даштевски,Б. (2004): Савремена антрополошка сагледавања. XLIII Kонгрес на Антрополошкото друштво на Југославија со меѓународно учество. Зборник радова, стр. 17.
46. (34) Стојоквски, В, Горгоски И., Велев, Р., (2005): Невротоксичност на оловото. Clinica veterinatria. стр. 283.
47. (35) Rendzova, V., Stefanovic, M., Gjorgoski, I., (2005): Enamal and dentin fluoride uptake from two dofeferent fluoride releasing dental materiaols. Belgrade BaSS post.
48. (36) Gjorgievska, E., Gjorgoski., Iljovska, S., Stefanovic, M., Domkov., (2005): Determination of anion release from several dental biomateriali in artificial saliva. Belgrade BaSS post
. 49. (37) Olivera Davceva, Marija Kovachevska, Icko K. Gjorgoski and Mitko Mladenov: (2006) Haematological and biochemical markers in the diagnosis of iron-defiiciency anaemia at patiens with adenocarcinoma ventriculi and colorectal carcinoma. 15th Balcan Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Sofija . Book of abstracts, p. 168.
50. (38) Ренџова, В., Апостолска, С., Горгоски, И., Стефановик, М., Ристевска, С., (2006): Каростатски ефект на три различни ретавративни материјали. 4.Конгрес на стоматолозите на Македонија, Охрид. Книга на абстракти. 16-17.
51. (39) Mitko Mladenov, Icko K. Gjorgoski and Marija Kovachevska: (2006) Effect of vitamin C to antioxidant enzyme and total antioxidant status at hyperthermic exposed rats. 15th Balcan Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Sofija . Book of abstracts, p. 172.
52. (40) T.K.Panovska., S.Kulivanova., I.K.Gjorgoski., M.Bogdanova., G.Petrushevska., (2007): Prophilactic effect of Urtica dioica seed extrats against experimental hepatotoxicity in vivo. Maced.pharmac. bull. 53: 290-291.
53. (41) T.K.Panovska., S.Kulivanova., I.K.Gjorgoski., M.Bogdanova., G.Petrushevska., (2007): Evaluation of the antioxidant and hepatoprotective effect od Helychrisum plicatum extracts. Maced.pharmac. bull. 53: 292-293.
54. (42) T.K.Panovska., S.Kulivanova., I.K.Gjorgoski., M.Bogdanova., G.Petrushevska., (2007): Studies on the preventive effect of Micromeria cristata extracts on fetty liver development by carbon tetrachloride in rats. Maced.pharmac. bull. 53: 294-295.
55. (43) S. Pesevska, M. Nakova, I. Gjorgoski, N. Angelov, K. Ivanovski, D. Angelova, S. Andreana (2008) Inhibitory effect of low-level laser on TNF-alpha expression in human gingival tissue. World Congres of Dental Research - Milano, Italia. Book of abstracts, p. 854.
56. (44)Icko Gjorgoski, Snezana Peshevska, Mitko Mladenov, Nikola Hadzi-Petrushev, Biljana Atanasovska, Mire Spasov, Olivera Davceva., (2009): PGE2 concentration in teeth pulp tissue as a marker for the effectiveness of different types of treatment for periodontopathy. 17-th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation; & 5-th Macedonian National Congress of Medical Biochemists; Петти конгрес на Здружението на медицинските биохемичари на Македонија. Ohrid. Book of abstracts, p. .
57. (45) Nikola Hadzi-Petrushev, Mitko Mladenov, Olivera Davceva, Andrijana Sterjovska-Aleksovska, Mire Spasov, Sanja Dodevska, Emilija Stojcevska, Icko Gjorgoski., (2009): Protective role of vitamins E and C in carbon tetrachloride induced acute liver damage. 17-th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation; & 5-th Macedonian National Congress of Medical Biochemists; Петти конгрес на Здружението на медицинските биохемичари на Македонија. Ohrid, Book of abstracts, p..

Книги и учебни помагала
1. ЃОРГОСКИ,И., Малческа, Ц., (2002) БИОЛОГИЈА, УЧЕБНИК ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ, Просветно дело, Скопје.
2. ЃОРГОСКИ,И., Малческа, Ц., (2002) РАБОТНА ТЕТРАТКА ЗА БИОЛОГИЈА,VII ОДДЕЛЕНИЕ. Просветно дело, Скопје.
3. ЃОРГОСКИ,И., Малческа, Ц., (2003) БИОЛОГИЈА,УЧЕБНИК ЗА VIII ОДДЕЛЕНИЕ
4. ЃОРГОСКИ,И., Малческа, Ц., (2003) РАБОТНА ТЕТРАТКА ЗА БИОЛОГИЈА ЗАVIII ОДДЕЛЕНИЕ, Просветно дело, Скопје.
5. Димовска, Ј., Митев, С., ЃОРГОСКИ,И (2004) УЧЕБНИК ЗА БИОЛОГИЈА III ГОДИНА СРЕДНО ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Просветно дело, Скопје.
6. ЃОРГОСКИ,И., Даштевски, Б., (2004): ФИЗИЧКА АНТРОПОЛОГИЈА ЗА ЕТНОЛОЗИ, ПМФ- Скопје
7. Димовска, Ј., ЃОРГОСКИ,И (2004) ФИЗИОЛОГИЈА НА НЕВРО-ЕНДОКРИНИОТ СИСТЕМ НА ЧОВЕКОТ. ПМФ- Скопје
8. ЃОРГОСКИ,И (2009): ФИЗИОЛОГИЈА НА ЧОВЕКОТ (скрипта за интерна употреба)
9. ЃОРГОСКИ,И., М.Младенов,.(2006): ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИОЛОГИЈА(практикум за интерна употреба)
10. ЃОРГОСКИ,И (2004): АНАТОМИЈА НА ЧОВЕКОТ(скрипта за интерна употреба)
11. ЃОРГОСКИ,И (2009): ИМУНОЛОГИЈА (скрипта за интерна употреба)
12. ЃОРГОСКИ,И (2003): ПРАКТИКУМ ПО ИМУНОЛОГИЈА (практикум за интерна употреба)
13. ЃОРГОСКИ,И (2006): ОСНОВИ НА БИОЛОГИЈА за стомотолози (скрипта за интерна употреба)
14. ЃОРГОСКИ,И., Малческа, Ц., (2009) БИОЛОГИЈА, УЧЕБНИК ЗА VII ОДДЕЛЕНИЕ, Просветно дело, Скопје.