СТУДИСКА ПРОГРАМА ЗА СТУДИИ ПО МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

Студиската програма по МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА содржи вкупно 43 предмети од кои 11 се изборни. Во прилог на овој елаборат дадена е листата на изборни предмети со нивните предметни програми од Институтот за биологија. Со предвидените задолжителни предмети се формира кадар со звање: дипл. молекуларен биолог (Bachelor of Science in Biology – Molecular Biology).


I семестар
Код Предмет П А Л Кредити
ББ1101 1 Клеточна биологија 4 0 4 8
БП1102 2 Општа хемија 3 0 3 7
БП1103 3 Математика со биостатистика 3 0 3 7
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 1 0 2 4
Вкупно 13 0 14 30

II семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БП2101 1 Органска хемија 4 0 3 8
БН2102 2 Анатомија и морфологија на растенија 3 0 3 7
БН2103 3 Хистологија и ембриологија 3 0 3 7
4 Изборен предмет 1 0 4 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 15 30

III семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БП3101 1 Аналитичка и инструментална хемија 4 0 3 8
ББ3102 2 Биохемија 1 3 0 4 7
БМ3103 3 Типологија на животни 3 0 3 6
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 14 0 15 29

IV семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БМ4101 1 Молекуларна физиологија 4 0 4 8
БМ4102 2 Систематика на растенија 2 0 2 5
БМ4103 3 Биохемија 2 3 0 3 6
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 15 0 14 31

V семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БМ5101 1 Молекуларна анимална физиологија 4 0 4 7
ББ5102 2 Микробиологија 4 0 4 7
ББ5103 3 Основи на молекуларна биологија 4 0 4 7
ББ5104 4 Биохемија на растенија 3 0 2 5
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 17 0 16 30

VI семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БМ6101 1 Молекуларна биологија на растенија 4 0 4 7
ББ6102 2 Општа генетика 4 0 4 7
ББ6103 3 Ензимологија 3 0 3 7
БМ6104 4 Меѓуклеточни комуникации 2 0 2 5
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 16 0 15 30

VII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БМ7101 1 Молекуларна генетика 3 0 3 7
БМ7102 2 Хумана генетика 2 0 2 5
БМ7103 3 Молекуларна имунологија 3 0 3 6
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 14 30

VIII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БМ8101 1 Микробна биотехнологија 3 0 3 6
БМ8102 2 Генетски инженеринг 2 0 3 6
3 Изборен предмет 2 0 2 4
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Дипломска работа 0 0 6 6
Вкупно 12 0 18 30

За повеќе детали кликнете ОВДЕ.