СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА ( ЗА НАСТАВНИ КАДРИ ВО СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ )

Студиската програма по БИОЛОГИЈА содржи вкупно 42 предмети од кои 11 се изборни. Во прилог на овој елаборат дадена е листата на изборни предмети со нивните предметни програми од Институтот за биологија. Со предвидените задолжителни предмети се формира кадар со звање: дипл. биолог - Професор по биологија (Bachelor of Science in Biology – Biology Theacher).


I семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН1101 1 Цитологија 4 0 4 10
БП1102 1 Хемија 4 0 4 8
3 Изборен предмет 2 0 2 5
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 1 0 2 4
Вкупно 13 0 14 31

II семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН2101 1 Инвертебрата 4 0 6 10
БН2120 2 Анатомија и морфологија на растенија 3 0 3 7
БН2103 3 Хистологија со ембриологија 3 0 3 7
4 Изборен предмет 2 0 2 5
Вкупно 12 0 14 29

III семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН3101 1 Систематика и филогенија на алги и габи 4 0 6 10
БН3102 2 Општа биохемија 4 0 4 10
3 Изборен предмет 3 0 2 6
4 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 14 30

IV семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН4101 1 Вертебрата 4 0 6 10
БН4102 2 Општа физиологија 4 0 4 10
БН4103 3 Физиологија на растенија 4 0 4 10
Вкупно 12 0 14 30

V семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН5101 1 Анимална физиологија 4 0 4 9
БН5102 2 Општа генетика 4 0 3 7
БН5103 3 Микробиологија 3 0 3 6
4 Изборен предмет 2 0 2 5
5 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 15 0 14 31

VI семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН6101 1 Кормофита 4 0 6 10
БН6102 2 Екологија на растенија 4 0 4 8
БН6103 3 Споредбена анатомија 3 0 3 87
4 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 13 0 15 29

VII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН7101 1 Анимална екологија со зоогеографија 4 0 4 8
БН7102 2 Еволуција 3 0 1 5
3 Изборен предмет 2 0 2 4
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Изборен предмет 2 0 2 4
6 Изборен предмет 2 0 2 4
Вкупно 15 0 13 29

VIII семестар
Код Предмет П А Л Кредити
БН8101 1 Методика во наставата по биологија 6 0 4 8
БН8102 2 Заштита на животна средина 3 0 3 6
3 Изборен предмет 3 0 2 5
4 Изборен предмет 2 0 2 4
5 Дипломска работа 0 0 6 8
Вкупно 14 0 22 31

За повеќе детали кликнете ОВДЕ.