ОРГАНИЗАЦИСКА СТРУКТУРА

Одделение за систематика на виши растенија: проф. д-р Владо Матевски, проф. д-р Митко Костадиновски и ас. м-р Рената Ќуштеревска
Одделение за анатомија, морфологија и цитогенетика: проф. д-р Живко Сековски и проф. д-р Гордана Димеска;
Одделение за систематика на нижи растенија: проф. д-р Светислав Крстиќ и проф. д-р Златко Левков;
Одделение за физиологија и биохемија на растенија: проф. д-р Ленка Цветановска и доц. д-р Соња Гаџовска-Симиќ;
Одделение за екологија на растенија: проф. д-р Љупчо Меловски и доц. д-р Славчо Христовски;
Одделение за микробиологија: проф. д-р Џоко Кунгуловски и доц. д-р Наталија Атанасова-Панчевска;
Одделение за микологија: проф. д-р Митко Караделев и ас. м-р Катерина Русевска;
Одделение за морфологија и систематика на 'рбетници: проф. д-р Бранко Мицевски, доц. д-р Милица Ристовска;
Одделение за систематика на безрбетни животни: проф. д-р Стое Смиљков и доц. д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ;
Одделение за цитологија, хистологија и ембриологија на животни: проф. д-р Нада Митева, проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева, проф. д-р Маја Јорданова и доц. д-р Катерина Ребок;
Одделение за анимална екологија: проф. д-р Дана Прелиќ и ас. м-р Александра Цветковска-Георгиевска;
Одделение за молекуларна биологија: проф. д-р Сашо Панов и ас. м-р Ивана Даскаловска.
Одделение за споредбена физиологија и екофизиологија: проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска и доц. д-р Биљана Миова;
Одделение за биохемија: проф. д-р Божидарка Ѓошиќ-Марковска и доц. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска.
Одделение за општа физиологија и имунологија: проф. д-р Ицко Ѓоргоски, проф. д-р Митко Младенов и ас. м-р Никола Хаџи-Петрушев;
Список технички персонал: Јанкуловска Донка - технички соработник, Блажевски Круне - технички соработник, Стрејоски Борче - технички соработник, Бошковска Виолета - технички соработник, Митиќ - Копања Данијела - технички соработник, Русимовиќ Олга - лаборант, Марковска Мери - библиотекар, Драшко Снежана - технички секретар;
Ботаничка градина: Веселиновски Блашко - технички соработник, Црничиќ Јадранка - лаборант, Новачки Ласте - работник, Трајков Томислав - работник;