Модул Биологија

Студентот со завршен трет циклус студии по биологија - модул биологија - и со стекнато звање Доктор на биолошки науки - модул биологија, ќе се стекне со напредни знаења за методите и истражувањата во базичните биолошки дициплини како што се цитологија, хистологијата, ембриологијата. Стекнатите знаења може да се применат од научно-истражувачки, апликативен и развоен аспект. Особено е значајно што овие кадри ќе се здобијат со искуство за начинот на функционирањето и организираност на биолошките системи, како и да вршат проценка на влијанијата на различните ксенобиотици и еколошките фактори врз функционирањето на органелите, клетките и ткивата, како и врз ембрионалниот развиток на различните групи организми.