Модул Биоситематика

Студентот со завршен трет циклус студии по биологија - модул биосистематика и со стекнато звање Доктор на биолошки науки - модул биосистематика, ќе се стекне со знаење за проучување, управување, конзервација на одделна група организми, нивната таксономија, систематика, филогенија и еволуција и тоа од научен и апликативен аспект. Стекнатите знаења може да се применат во проучувањето, заштитата и унапредувањето на заштитата на биодиверзитетот. Особено е значајно што овие кадри ќе се здобијат со искуство самостојно да вршат проценка на влијанијата врз биодиверзитетот, како и да вршат проценка на филогенијата и систематиката на одделните групи организми.