Модул екологија

Студентот со завршен трет циклус студии по биологија - модул екологија и со стекнато звање Доктор на биолошки науки - модул екологија, ќе се стекне со знаење за самостојно проучување, управување, конзервација и заштита на животната средина, како и рационално и одржливо искористување на природните ресурси и еко-системите, за развој и просторно планирање. Стекнатите знаења може да се применат од научно-истражувачки, апликативен и развоен аспект. Особено е значајно што овие кадри ќе се здобијат со искуство самостојно да вршат проценка на влијанијата на различни инвестициони програми врз природните екосистеми.