Модул Молекуларна Биологоија

Предложената студиската програма за третиот циклус на студии по биологија - модул молекуларна биологија и со стекнато звање Доктор на биолошки науки - модул молекуларна биологија се очекува да резултира со создавање на квалитетно обучени едуцирани кадри, и од теоретски и од практичен аспект. Поконкретно, овој кадар е оспособен за успешно воведување, стандардизирање и изведување на современи молекуларно-биолошки и молекуларно-генетски техники и анализи на биолошки (растителен, животински и хуман) материјал. Се очекува кандидатите од овој студиум да бидат обучени квалитетно да се вклучат во реализација на научно-истражувачката и апликативната дејност, особено во молекуларно-биолошките. биотехнолошките, микробиолошките, и на нив сродните области.