Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.02.2020  13:00

Биохемија 1

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_2_januarsko_fevruarska_sesija.pdf Резултати од теоретски испит Биохемија 2

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит јануарска сесија втора декада

Известување

14.02.2020  09:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

12.02.2020  14:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_tipologija_ispit_vtora_dekada_12_02_2020.pdf Резултати од теоретски испит

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_tipologija_ispit_vtora_dekada_12_02_2020-0.pdf Резултати од теоретски испит

Споредбена анатомија

Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_sporedbena_ispit_vtora_dekada_12_02_2020.pdf Резултати од испит

12.02.2020  11:00

Хистологија и ембриологија

Втора декада ТЕОРИЈА. Предиспитни вежби ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 10.02.2020 г. од 9 часот Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 11.02.2020 г. од 9 часот Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.

Известување

12.02.2020  14:00

Основи на анатомија на човек

Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_ispit_vtora_dekada_12_02_2020.pdf Резултати од теоретски и практичен испит-втора декада.

11.02.2020  13:00

Биохемија 1

Практичен испит јануарска сесија втора декада

Rezultati_vtor_kolokvium_Biohemija_1_teorija.pdf Втор колоквиум биохемија 1
Ocenki_biohemija_1_oslobodeni_od_kolokvium.pdf Оцени Биохемија 1 за студенти ослободени преку колоквиум

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јануарска сесија втора декада

Rezultati_biohemija_2_prakticen_ispit.pdf Резултати биохемија 2 практичен испит

11.02.2020  11:00

Имунологија

Студентите имаат право да полагаат во само една од двете испитни декади и задолжително треба да се запишат во списокот за полагање користејќи го следниот формулар: https://forms.gle/avKa2XByGZYQYbXj8

rezultati_od_ispit_11_2_2020.pdf Резултати од полагањето одржано на 11.2.2020 год.

11.02.2020  13:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јануарска сесија втора декада

Rezultati_Klinicka_Biohemija_prakticen_januari_2_dekada.pdf Резултати од практичен испит јануари 2 декада

Општа биохемија

Практичен испит јануарска сесија втора декада

Известување

07.02.2020  08:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Споредбена анатомија

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Основи на анатомија на човек

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

06.02.2020  12:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија. Оцените може да бидат внесени во индекс во четврток од 13-15ч.

Ispit_vtora_dekada_jan_2019_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети за студентите од ПМФ
TMF_Ispit_vtora_dekada_jan_2019_2020.pdf Резултати од испит по Основи на молекуларна биологија за студенти од ТМФ

06.02.2020  10:00

Вовед во нутриционизам

II декада:Тест по предметот Вовед во нутриционизам (во хемисли амфитеатар). Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2020  10:00

Растителна и анимална екофизиологија

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Абиотички фактори

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Заштита на животната средина (студии по екологија)

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Биомаса и продукција на терестрични екосистеми

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Растителна физиологија со екофизиологија

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Екологија на терестрични екосистеми

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Еколошко законодавство

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Екологија на предели

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Биогеохемиски циклуси

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Екологија на растенија

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

Заштита на животната средина (студии по биологија)

II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.

Известување

05.02.2020  11:00

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

05.02.2020  10:00

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Испитот ќе се одржи во Миколошката лабораторија.

Известување

05.02.2020  12:00

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

04.02.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен дел од испитите на Катедрата по молекуларна биологија

praktichen_4_2_2020.pdf Резултати од практичен испит

30.01.2020  13:00

Биохемија 1

Теоретски испит јануарска сесија

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јануарска сесија

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јануарска сесија

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит јануарска сесија

Известување

27.01.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Споредбена анатомија

Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Основи на анатомија на човек

Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Rezultati_prva_dekada_anatomija_covek_27_01_2020.pdf Резултати од прва декада.

24.01.2020  09:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

23.01.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија

Ispit_prva_dekada_jan_2019_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија

23.01.2020  10:00

Вовед во нутриционизам

I декада:Тест по предметот Вовед во нутриционизам (во хемисли амфитеатар). Забелешка: Студентите кои ќе полагаат да се најават еден ден порано кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk

Известување

22.01.2020  11:00

Хистологија и ембриологија

Прва декада ТЕОРИЈА. Предиспитни вежби ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 20.01.2020 г. од 9 часот Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 21.01.2020 г. од 9 часот Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.

Известување

21.01.2020  13:00

Биохемија 1

Практичен испит јануарска сесија

Rezultati_Biohemija_1_prakticen_ispit_prva_dekada_januarska_sesija.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија прва декада
Rezultati_prv_kolkvium_Biohemija_1_teorija_za_oglasna.pdf Резултати од прв колоквиум теорија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јануарска сесија

Rezultati_Biohemija_2_prakticen_ispit.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија прва декада

21.01.2020  12:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

Praktichen_ispit_OMB_21_1_2020.pdf Резултати од практичен испит

21.01.2020  13:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јануарска сесија

Rezultati_prakticen_ispit_Klinicka_Biohemija_januarska_sesija.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија прва декада

Општа биохемија

Практичен испит јануарска сесија

Известување

17.01.2020  10:15

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Споредбена анатомија

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

Основи на анатомија на човек

Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).

Известување

16.01.2020  12:10

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките МБ и БХФ

1Prepolaganje_kol_OMB_MB_BH_16_1_2020.pdf Резултати од преполагање на колоквиуми по Основи на молекуларна биологија за МБ и БХФ

16.01.2020  12:05

Молекуларна генетика

Втор колоквиум

II_kolkvum_MG_16_1_2020.pdf Резултати од втор колоквиум

15.01.2020  10:00

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

15.01.2020  11:00

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

15.01.2020  10:00

Основи на анатомија на човек

II колоквиум

Rezultati_vtor_kol_teorija_anatomija_covek_15_01_2020.pdf Резултати од втор теоретски колоквиум и формирање на оцена.

15.01.2020  11:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

15.01.2020  12:00

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Испитот ќе се одржи во Миколошката лабораторија.

Известување

15.01.2020  10:00

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

10.01.2020  12:20

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката по екологија

kol_OMB_EKO_10_1_2020.pdf Резултати од колоквиум

01.01.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

II_kolkvum_OMB_MB_BH_30_12_2019.pdf Резултати од втор колоквиум по Основи на молекуларна биологија за МБ и БХФ

27.12.2019  09:00

Основи на анатомија на човек

Anatomija_na_covek_vtor_kolokvium_prakticno_rezultati_27_12_2019_web.pdf Резултати од втор практичен колоквиум.

10.12.2019  17:00

Биохемија 1

Прв колоквиум (практично)

Rezultati_prv_kolkvium_prakticen_Biohemija_1.pdf Резултати од 1 колоквиум (практично)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Биохемија 2 - практичен испит

Rezultati_Biohemija_2_prakticen_del.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)
Biohemija_2_rezultati.pdf Резултати Биохемија 2 теорија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Испит Клиничка Биохемија

Rezultati_prv_kolkvium_prakticen_Biohemija_1-0.pdf Практичен испит Клиничка Биохемија декемврсика испитна сесија

05.12.2019  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

rezultati_ispit_5_12_2019.pdf Резултати од испит кај проф. д-р Сашо Панов
I_kolkvum_OMB_MB_BH_5_12_2019.pdf Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките по молекуларна биологија и биохемија и физиологија

03.12.2019  11:50

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов

Rezultati_od_praktichen_dell_ABH_5_12_2019.pdf Резултати од практичен дел

28.11.2019  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум по предметот Молекуларна генетика кај проф. д-р Сашо Панов

kolkvum_MG_28_11_2019.pdf Резултати од колоквиум по Молекуларна генетика

22.11.2019  08:00

Основи на анатомија на човек

Anatomija_na_covek_prv_kolokvium_prakticno_rezultati_22_11_2019_web.pdf Резултати од прв практичен колоквиум.

16.11.2019  10:00

Основи на анатомија на човек

Anatomija_na_covek_prv_kolokvium_teorija_rezultati_16_11_2019.pdf Резултати од прв колоквиум по Анатомија на човек (теоретски дел)

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.