Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

ББ3103

  Предметот е вклучен во следните насоки:

  Професор


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 октомври 2018 во 10:00
 • 17 јануари 2020 во 10:15 Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 29 ноември 2018 во 12:00 Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).
 • 07 февруари 2020 во 08:00 Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 31 јануари 2019 во 12:00 Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.
 • 14 февруари 2019 во 10:00 Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.
 • 15 јануари 2019 во 10:00
 • 21 февруари 2019 во 10:00
 • 16 април 2019 во 11:00 Запишувањето на список за полагање на теоретскиот испит во наведениот термин е задолжително кај лаборант Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com)
 • 27 јануари 2020 во 10:00 Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 12 февруари 2020 во 14:00 Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 16 јуни 2020 во 10:00 I декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.
 • 30 јуни 2020 во 10:00 II декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.
 • 13 јули 2020 во 10:00 III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат само цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.
 • 25 август 2020 во 10:00 Прва декада.
 • 10 септември 2020 во 10:00 Втора декада
 • 24 септември 2020 во 10:00 Трета декада
 • 28 јануари 2021 во 11:00 Прва декада, теорија
 • 05 февруари 2021 во 11:00 Втора декада, тоерија
 • 16 април 2021 во 12:00
 • 13 април 2021 во 10:00
 • 03 јуни 2021 во 12:00 Втор колоквиум по Типологија 2 физички, информатички, математички амфитеатар
 • 14 јуни 2021 во 12:05 ПРВА ДЕКАДА Повеќе предмети кај проф. Ристовска (споредбена анатомија, анатомија на човек) во физички, биолошки, информатички амфитеатар
 • 01 јули 2021 во 12:00 ВТОРА ДЕКАДА Повеќе предмети кај проф. Ристовска (споредбена анатомија, анатомија на човек) во физички, биолошки, информатички амфитеатар
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.