Основи на анатомија на човек

БЗ1205


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 Октомври 2018 во 10:10
 • 17 Јануари 2020 во 10:15 Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 01 Декември 2018 во 10:00 Прв колоквиум, теорија.
 • 27 Ноември 2018 во 12:15 Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски kruno.b@yahoo.com
 • 29 Ноември 2018 во 12:00 Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).
 • 27 Декември 2019 во 09:00
 • 07 Февруари 2020 во 08:00 Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 31 Јануари 2019 во 12:00 Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Студентите кои ќе полагаат поправен колоквиум, задолжително да наведат кој поправен колоквиум ќе го полагаат согласно објавените резултати од 16.01.2019.
 • 14 Февруари 2019 во 10:00 Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.
 • 15 Јануари 2019 во 10:00
 • 21 Февруари 2019 во 10:00
 • 16 Април 2019 во 11:00 Запишувањето на список за полагање на теоретскиот испит во наведениот термин е задолжително кај лаборант Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com)
 • 27 Јануари 2020 во 10:00 Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 12 Февруари 2020 во 14:00 Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 16 Ноември 2019 во 10:00
 • 22 Ноември 2019 во 08:00
 • 15 Јануари 2020 во 10:00 II колоквиум
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.