Резултати од испити одржани пред 14.09.2011

Најновите резултати можете да ги погледнете на следниот линк

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.