Прв циклус (додипломски студии)

Нутриционизам (акредитација 2022 год.)

Прв циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по нутриционизам се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации.

Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран нутриционист (Дипл. нутр.).

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво на студии - втор циклус на студии организиран од Институтот за биологија и тоа во различни области на биохемијата и физиологијата (експериментална, фундаментална, апликативна и развојна), како и од областа на молекуларната биологија, микробиологијата и технологијата.

Стручен назив: Дипломиран нутриционист (Дипл. нутр.); Bachelor of Nutritionism (BSc. Nutr.)

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма или пак погледнете го ТВ гостувањето на наши професори во врска со оваа студиска програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од МОН.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и вонредни студенти на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ. 

 

Структура на студиската програма по нутриционизам

Структура на студиската програма по нутриционизам на Институтот за биологија по семестри е дадена во следната табела (П - предавања, Л - лабораториски вежби, К - кредити)

Код на предметот

Предмет

П

Л

К 

 1. семестар

БН2106

ХЕМИЈА

3

3

5

БН2102

ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК

2

2

4

БН2103

ЗООЛОГИЈА

3

3

6

БН2104

ЦИТОЛОГИЈА

4

4

8

БН2105

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ*

 

 

2

БН2101

ВОВЕД ВО НУТРИЦИОНИЗАМ

2

2

5

 

Вкупно 

 

14

14

30

 

 2. семестар

БН2201

ОРГАНСКА, ТРАДИЦИОНАЛНА, БРЗА И БАВНА ХРАНА

2

2

5

БН2203

ХИСТОЛОГИЈА

3

3

6

БН2202

ОСНОВНИ НА ОРГАНСКА ХЕМИЈА

4

4

9

БН2204

МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНА

2

2

5

БН2205

БОТАНИКА

2

2

5

 

Вкупно

13

13

30

 

 

 

 

 

 3. семестар

БН2301

БИОХЕМИЈА

4

4

9

БН2302

ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ

3

3

8

БН2303 

БИОСТАТИСТИКА

2

2

6

БН2304

НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ НА ГАБИ

3

3

8

 

Вкупно


12

12

31

 4. семестар

БН2403

БИОЛОШКИ ОСНОВИ НА ХРАНАТА

3

3

7

БН2401

ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1

2

2

5

БН2402

ФИЗИОЛОГИЈА

4

4

9

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

2

2

4

4

 

Вкупно

13

13

29

 

 

 5. семестар

БН2502

ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 2

2

2

5

БН2502

МИКРОБИОЛОГИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА

4

4

8

БН2503

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

3

3

5

БН2504

 

 

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

3

2

2

3

2

2

5

4

4

 

Вкупно


15

15

31

 

 6. семестар

БН2605

РАСТИТЕЛНИ СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ

3

3

5

БН2602

ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

3

3

6

БН2603

ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

2

2

4

БН2604

НУТРИГЕНОМИКА

3

3

6

БН2601

ГЕНЕТИКА

4

4

8

 

Вкупно

14

14

29

 

 

 

 

 

 7. семестар

БН2701

ИМУНОЛОГИЈА

3

3

7

БН2702

ПРОЦЕНКА НА НУТРИТИВЕН СТАТУС И НУТРИТИВНИ ПОТРЕБИ

3

3

7

БН2703

БИОАКТИВНИ МЕТАБОЛИТИ ВО ХРАНА

2

2

6

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

Вкупно


12

12

28

 

 8. семестар

БН2801

ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ

3

3

7

БН2802

ТОКСИКОЛОГИЈА НА ХРАНА

3

3

7

БН2803

ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ

2

2

6

БН2804

ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

2

2

6

 

ДИПЛОМСКА РАБОТА

0

6

6

 

Вкупно

10 

16 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Предметот Спорт и здравје е вклучен во студиската програма согласно одлуката на УКИМ бр. 09-498/2 од 08.04.2015 година. 

Студиската програма по Нутриционизам вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 6 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на една од Катедрите при Институтот за биологија.


Листа на изборни предмети за студиската програма

Листата на изборните предмети за студиската програма е дадена во следната табела:

Код

Изборни предмети за студиска програма 

БН2411

АЛГИТЕ И НИВНАТА ПРИМЕНА ВО ХУМАНАТА ИСКРАНА

БН2412

МЕДИЦИНСКИ ГАБИ

БН2413

ПАРАЗИТОЛОГИЈА

БН2414

ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА

БН2511

ХУМАНА ЕКОЛОГИЈА

БН2512

МЕД И ДРУГИ ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

БН2513

ОТРОВНИ ГАБИ

БН2514

СПЕЦИЈАЛНА ИСХРАНА

БН2711

ПСИХОЛОГИЈА НА ИСХРАНА

БН2712

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ МОДЕЛИ ВО НУТРИЦИОНИЗМОТ

БН2713

БИОЛОШКИ АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ ВО ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

БМ2714

ОСНОВИ НА МЕТАБОНОМИКА И МЕТАБОЛОМИКА


 

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма Нутриционизам, вкупно изборни предмети се четири кои студентите ги бираат од Листата на изборни предмети предложена од единицата. Понудените изборни предмети опфаќаат 10% од вкупниот број на ЕКТС-кредитите во студиската програма, што е во согласност со Член 139, став 6 од Законот за високото образование каде „Изборните наставни предмети сочинуваат најмалку 10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма.

 

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по нутриционизам се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации.

Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран нутриционист (Дипл. нутр.).

Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво на студии - втор циклус на студии организиран од Институтот за биологија и тоа во различни области на биохемијата и физиологијата (експериментална, фундаментална, апликативна и развојна), како и од областа на молекуларната биологија, микробиологијата и технологијата.

Стручен назив: Дипломиран нутриционист (Дипл. нутр.); Bachelor of Nutritionism (BSc. Nutr.)

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма или пак погледнете го ТВ гостувањето на наши професори во врска со оваа студиска програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од МОН.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и вонредни студенти на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ. 

 

Структура на студиската програма по нутриционизам

Структура на студиската програма по нутриционизам на Институтот за биологија по семестри е дадена во следната табела (П - предавања, Л - лабораториски вежби, К - кредити)

Код на предметот

Предмет

П

Л

К 

 1. семестар

БН1001

ХЕМИЈА

3

3

6

БН1002

ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК

2

2

4

БН1003

ЗООЛОГИЈА

3

3

6

БН1004

ЦИТОЛОГИЈА

4

4

8

БН1005

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ*

 

 

2

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

Вкупно  

14

14

30

 2. семестар

БН2006

ОРГАНСКА, ТРАДИЦИОНАЛНА, БРЗА И БАВНА ХРАНА

3

3

7

БН2007

ХИСТОЛОГИЈА

3

3

7

БН2008

ОРГАНСКА ХЕМИЈА

3

3

7

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

5

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

Вкупно

13

13

30

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

 3. семестар

БН3009

БИОХЕМИЈА

4

4

10

БН3010

ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ

3

3

8

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

3

3

7

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

5

 

Вкупно

12

12

30

 4. семестар

БН4011

ГЕНЕТИКА

4

4

9

БН4012

ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1

2

2

5

БН4013

ФИЗИОЛОГИЈА

4

4

9

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

3

3

7

 

Вкупно

13

13

30

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 5. семестар

БН5014

ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 2

2

2

5

БН5015

МИКРОБИОЛОГИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА

4

4

10

БН5016

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

4

4

10

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

Вкупно

12

12

29

 6. семестар

БН6017

РАСТИТЕЛНИ СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ

3

3

7

БН6018

ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

3

3

7

БН6019

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

3

3

7

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

3

3

6

 

Вкупно

13

13

31

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

 7. семестар

БН7020

ИМУНОЛОГИЈА

3

3

7

БН7021

ПРОЦЕНКА НА НУТРИТИВЕН СТАТУС И НУТРИТИВНИ ПОТРЕБИ

3

3

6

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

5

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

6

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

Вкупно

12

12

28

 8. семестар

БН8022

ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ

3

3

6

БН8023

СПЕЦИЈАЛНА ИСХРАНА

3

3

7

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

5

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ

2

2

4

 

Дипломска работа

0

6

6

 

Вкупно

12

18

32

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

*Предметот Спорт и здравје е вклучен во студиската програма согласно одлуката на УКИМ бр. 09-498/2 од 08.04.2015 година. 

Студиската програма по Нутриционизам вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 6 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на една од Катедрите при Институтот за биологија.

Во рамките на студиската програма по нутриционизам студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети за студиската програма на Природно-математичкиот факултет. Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ. Исто така, студентите од оваа студиска програма можат да изберат како изборен предмет задолжителни и/или изборни предмети од другите студиски програми кои се акредитирани на Институтот за биологија, ПМФ. 


Листа на задолжителни предмети

Листата на задолжителните предмети е дадена во следната табела:

Код

Задолжителен предмет

БН1001

ХЕМИЈА

БН1002

ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА НА ЧОВЕК

БН1003

ЗООЛОГИЈА

БН1004

ЦИТОЛОГИЈА

БН1005

СПОРТ И ЗДРАВЈЕ

БН2006

ОРГАНСКА, ТРАДИЦИОНАЛНА,  БРЗА И БАВНА ХРАНА

БН2007

ХИСТОЛОГИЈА

БН2008

ОРГАНСКА ХЕМИЈА

БН3009

БИОХЕМИЈА

БН3010

ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ

БН4011

ГЕНЕТИКА

БН4012

ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1

БН4013

ФИЗИОЛОГИЈА

БН5014

ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 2

БН5015

МИКРОБИОЛОГИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА

БН5016

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА

БН6017

РАСТИТЕЛНИ СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ

БН6018

ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

БН6019

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА

БН7020

ИМУНОЛОГИЈА

БН7021

ПРОЦЕНКА НА НУТРИТИВЕН СТАТУС И НУТРИТИВНИ ПОТРЕБИ

БН8022

ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ

БН8023

СПЕЦИЈАЛНА ИСХРАНА

 

Листа на изборни предмети за студиската програма

Листата на изборните предмети за студиската програма е дадена во следната табела:

Код

Изборни предмети за студиска програма 

БН1124

ВОВЕД ВО НУТРИЦИОНИЗАМ

БН2125

МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНА

БН6130

ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

БН3127

НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ НА ГАБИ

БН3128

БИОСТАТИСТИКА

БН4129

БИОЛОШКИ ОСНОВИ НА ХРАНАТА

БН8135

ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ

БН6131

ТОКСИКОЛОГИЈА НА ХРАНА

БН7132

БИОЛОШКА  АКТИВНОСТ НА РАСТИТЕЛНИ  ЕКСТРАКТИ

БН7133

ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ

БН8134

ПСИХОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНА

БМ6112

МЕЃУКЛЕТОЧНИ КОМУНИКАЦИИ

БФ7113

ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА

ББ6232

БИОЛОГИЈА НА КАНЦЕРОТ

БМ8114

ЦИТОГЕНЕТИКА

БМ0200

ИМУНОГЕНЕТИКА

 

Листа на предмети од Универзитетската листа на изборни предмети

Листата на предмети од Универзитетската листа на изборни предмети е дадена во следната табела:

Код

Предмети од Универзитетска листа на изборни предмети 

БН5235

ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ

БН5236

ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА

БН5237

МЕД И ПРОДУКТИ НА МЕДОТ

БН7238

БИОЛОШКИ АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ ВО ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА

БН7239

ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА

БН7240

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

БН8242

НУТРИГЕНОМИКА

БН8243

МЕДИЦИНСКИ ГАБИ

БН8244

БИОХЕМИЈА НА ХРАНА

БН8245

СПОРТСКИ СУПЛЕМЕНТИ

БН8246

ПАРАЗИТОЛОГИЈА

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на сите четири студиски програми студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Природно-математичкиот факултет (дадени во Прилог 3). Останатите десет проценти од изборните предмети сту

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.