Прв циклус (додипломски студии)

Двопредметни студии биологија-хемија (акредитација 2013 год.)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за биологија-хемија на првиот циклус студии по биологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Професионалната титула по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломската работа е Дипломиран професор по биологија и хемија за основното образование.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен на образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. последипломски студии по хемија (втор циклус) или последипломски студии по биологија (втор циклус).

 

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

 

Структура на студиската програма

Структурата на студиската програма по биологија-хемија е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

1. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Општа ботаника

3

0

4

8

2

Општа хемија Б (БХХ-101)

3

0

3

8

3

Изборен предмет

3

3

0

8

4

Изборен предмет

0

2

0

2

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

11

5

9

30

2. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Општа зоологија

3

0

4

8

2

Неорганска хемија (БХХ-201)

3

0

3

8

3

Изборен предмет

3

0

3

8

4

Изборен предмет

3

0

2

6

 

Вкупно

12

0

12

30

3. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Систематика на животните

4

0

4

9

2

Органска хемија (БХХ-303)

4

0

4

9

3

Биохемија Б (БХХ-304)

3

0

4

8

4

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

14

30

4. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Анатомија и физиологија на човек

4

0

4

9

2

Аналитичка хемија (БХХ-402)

4

0

4

9

3

Изборен предмет

2

2

0

4

4

Изборен предмет

2

0

2

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

2

12

30

5. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Физиологија на животни

2

0

3

6

2

Систематика на растенија

4

0

4

8

3

Одбрани поглавја од физичка хемија  (БХХ-504)

3

0

3

8

4

Изборен предмет

2

2

0

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

2

12

30

6. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Физиологија на растенија

3

0

4

8

2

Генетика и органска еволуција

4

0

2

8

3

Изборен предмет

3

0

2

6

4

Изборен предмет

2

0

2

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

12

30

7. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Методика во биологијата со експериментирање

3

0

4

8

2

Екологија со заштита на животната средина

4

0

4

8

3

Методика во хемијата со хоспитации 1

3

0

0

5

4

Хемиско училишно експериментирање

2

0

3

5

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

13

30

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Методика во биологијата со хоспитации

3

0

5

8

2

Методика во хемијата со хоспитации 2

3

0

6

8

3

Изборен предмет

3

0

4

8

 

Дипломска работа

 

 

6

6

 

Вкупно

9

0

21

30

Забелешка: во текот на студиите се предвидени вкупно 36 предмети, односно 37 (заедно со дипломската работа) од кои 20 (55,5%) се задолжителни предмети, 10 (27,8%) изборни предмети од студиската програма и 6 (16,7%) изборни од општа листа на изборни предмети на соодветните научни области (биологија и хемија). Максимум 10 % од вкупниот број на предмети, студентот може да избира од широката листа на предмети на УКИМ.

 

Листа на изборни предмети

Оценување во наставата по биологија

Експеримент во наставата по биологија

Габите на Македонија

Психологија

Микробиологија

Однесување на животните

Критичко мислење во наставата

Хемија на животна средина

Дидактика

Педагогија

Физика

Математика

Македонски јазик

Компјутерски апликации

 

Изборни предмети на двопредметните студии се сите изборни предмети кои се вклучени во другите студиски програми, како и задолжителните предмети од другите студиски програми, а кои не се задолжителни во студиските програми на двопредметните студии, од соодветните научни области (биологија и хемија). Природно-математики факултет може да ја проширува, менува и дополнително да ја дефинира листата со изборни предмети на начин кој е пропишан со Законот и актите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” и Природно-математичкиот факултет.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.