Дејност

Наставна дејност - прв циклус студии

Институтот за биологија организира додипломска настава на петте студиски групи: биологија, биохемија и физиологија, екологија, молекуларна биологија и двопредметни студии биологија/хемија (заедно со Институтот за хемија). Во текот на 2016 г. се изготвени нови реакредитации за постојните студиски групи (биологија, екологија, биохемија и физиологија, биологија/хемија), како и нови акредитации за студии по молекуларна биологија со генетика и студии по нутриционизам. Наставата на Институтот за биологија се изведува во соработка со институтите на Природно-математичкиот факултет, како и со други факултети од земјава.

Студиите се завршуваат по успешно одбранета дипломска работа. Во изминатиот 10-годишен период, на Институтот за биологија дипломирале 800 студенти, со што вкупниот број дипломирани студенти ‒ биолози од почетокот до оваа јубилејна 70-та година изнесува 2 535. Бројот на запишани студенти на сите студиски групи на Институтот за биологија во учебната 2015/2016 г. изнесува 464. Покрај основната дејност за оспособување кадри по биологија, Институтот за биологија учествува и во наставата на одредени студиски групи (насока аналитичка биохемија) на Институтот за хемија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, како и во наставниот процес на повеќе студиски групи на други факултети: на Факултетот за земјоделски науки и храна, Шумарскиот факултет, Медицинскиот, Стоматолошкиот и на Филозофскиот факултет во Скопје.


Наставна дејност - втор циклус студии

Покрај додипломски студии, на Институтот за биологија се организирани и три насоки на вториот циклус студии (акредитирани во учебната 2009/10 г. и реакредитирани во учебната 2012 година), и тоа: 1) екологија и таксономија со наставен, еколошки и таксономски модул, 2) биохемија и физиологија и 3) молекуларна биологија. Студиите се едногодишни и се усогласени со препораките од Болоњската конвенција. Во текот на 2016 година се изработени и предложени нови студиски програми по: 1) едукација во наставата по биологија, 2) екологија и таксономија (модул по екологија и модул по таксономија), 3) биохемија и физиологија, 4) микробиологија, 5) молекуларна биологија со генетика (модул по молекуларна биологија и модул по генетика) и 6) форензичка биологија.

Преку постдипломските студии, кандидатите ги прошируваат знаењата од одделни биолошки дисциплини и се воведуваат во научноистражувачкиот процес. Во едукацијата на овие кадри учествуваат наставниците од Институтот за биологија, наставници од другите институти при Природно-математичкиот факултет, како и од други факултети и научни институции од земјата и од странство. Многумина наставници од Институтот за биологија учествувале (а некои и денес учествуваат) во изведувањето на постдипломската настава и на други високообразовни институции во Македонија.


Наставна дејност - трет циклус студии

На Институтот за биологија, а во рамките на Школата за докторски (трет циклус) студии при УКИМ, успешно функционира и Школата за докторанди по биологија. Во рамките на докторските студии постојат четири насоки акредитирани во 2015 година, и тоа, насока по биохемија и физиологија, насока по екологија, насока по таксономија и насока по молекуларна биологија. Докторските студии се со времетраење од три години (шест семестри) и овозможуваат едукација на идните доктори по биолошки науки во областа на биохемија и физиологија, биосистематика, екологија и молекуларна биологија. Важно е да се истакне дека во работата на Школата за докторанди учествуваат сите членови на Институтот за биологија, па така, покрај во создавањето на подмладокот, учествуваат и во одржувањето на континуитетот на биолошката мисла во Р. Македонија.


Научноистражувачка дејност


Интензивниот напредок на биолошките дисциплини во времето во кое живееме придонесе за надминување на погледот кон биологијата како дескриптивна и квантитативна наука. Сознанијата за влијанието на развојот на технологијата врз животната средина, но и за молекуларните механизми на животните процеси, овозможија современите откритија во биологијата да најдат широка примена речиси во сите аспекти од решавањето на глобалните проблеми. Токму затоа, истражувањата од оваа област се сконцентрирани во центарот на научната јавност, а биологијата важи за наука на XXI век.

Научноистражувачката дејност на Институтот опфаќа реализација на научноистражувачки проекти од национален и од меѓународен карактер, од кои голем дел под раководство на наставниот кадар на Институтот за биологија. Резултатите од овие истражувања се публикувани во голем број научни и стручни трудови во домашни и странски списанија, како и во многу стручни студии и елаборати. Поконкретни податоци за научноистражувачката активност на Институтот за биологија може да се најдат во описот на Одделенијата кои функционираат во составот на Институтот.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.