Следни испити

16.07.2020  11:00

Имунологија

Термин за полагање на теоретскиот дел од испитот. Може да се полага во два од понудените три термини. Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем 3 дена пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да го пополнат следниот формулар, барем 3 дена пред полагањето: https://forms.gle/JmwDxDSVwgcTqF1o9

24.07.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Општа биохемија

Практичен испит - втора декада

27.07.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија- втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија- втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија- втора декада

Општа биохемија

Теорија- втора декада

24.08.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - прва декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - прва декада

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит - прва декада

Општа биохемија

Практичен испит- прва декада

25.08.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Прва декада.

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Прва декада

Споредбена анатомија

Прва декада

Основи на анатомија на човек

Права декада

26.08.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија - прва декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - прва декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - прва декада

Општа биохемија

Теорија - прва декада

04.09.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - втора декада

Општа биохемија

Практичен испит - прва декада

10.09.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Втора декада

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Втора декада

Споредбена анатомија

Втора декада

Основи на анатомија на човек

Втора декада

11.09.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија - втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија - втора декада

Општа биохемија

Теорија- втора декада

24.09.2020  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Трета декада

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Трета декада

Споредбена анатомија

Трета декада

Основи на анатомија на човек

Трета декада

25.09.2020  11:00

Биохемија 1

Практичен испит - трета декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - трета декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит - трета декада

Општа биохемија

Практичен испит- трета декада

29.09.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија -трета декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Општа биохемија

Теорија- теорија декада

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.