Следни испити

15.04.2019  12:00

Биохемија 1

Практичен испит вонредна сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит вонредна сесија

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит вонредна сесија

Општа биохемија

Практичен испит вонредна сесија

19.04.2019  11:00

Имунологија

19.04.2019  13:00

Биохемија 1

Теоретски испит вонредна сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит вонредна сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит вонредна сесија

Општа биохемија

Теоретски испит вонредна сесија

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.