Следни испити

28.06.2021  10:00

Зоологија

Практичен испит

Инвертебрата

Практичен испит

28.06.2021  12:00

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија втора декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија втора декада

Општа биохемија

Практичен испит јунска сесија втора декада

Општа зоологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Цитологија

Хистологија со ембриологија

29.06.2021  09:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Методика во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

29.06.2021  10:00

Имунологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање, користејќи го следниот формулар https://forms.gle/ZV5nPq1iZysdiHAw8 најдоцна 2 дена пред терминот за полагање.

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит

Зоологија

Теоретски испит

Инвертебрата

Теоретски испит

Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање, користејќи го следниот формулар https://forms.gle/ZV5nPq1iZysdiHAw8 најдоцна 2 дена пред терминот за полагање.

Физиологија

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање, користејќи го следниот формулар https://forms.gle/ZV5nPq1iZysdiHAw8 најдоцна 2 дена пред терминот за полагање.

29.06.2021  11:00

Медицински габи

II декада. Испитот се оджува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Микологија

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Испитот се одржува online. Студентите најдоцна до 7.06.2021 да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.

01.07.2021  10:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

теоретски испит втора декада 01.07.2021 (10:00 ч.)

01.07.2021  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

ВТОРА ДЕКАДА Повеќе предмети кај проф. Ристовска (споредбена анатомија, анатомија на човек) во физички, биолошки, информатички амфитеатар

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Усен испит јунска сесија втора декада

02.07.2021  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Општа биохемија

Теоретски испит јунска сесија втора декада

<< претходно | | следно >>

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.