Следни испити

20.11.2018  08:00

Зоологија

Прв колоквиум по предметот Зоологија (насока: нутриционизам). Практичниот дел по предметот се полага во лабораторија 216 во 08:00. Сите студенти кои успешно ќе го положат практичниот дел од колоквиумот продолжуваат со полагање на теоретскиот дел (просторија по договор).

23.11.2018  08:00

Основи на анатомија на човек

Практичниот колоквиум се полага во лаб. 217, во следните групи: Мол. I група 8:00 - 9:00; Мол. II група 9:00 - 10:00; Бхф III група 11:00 - 12:00; Бхф II група 12:00 - 13:00; Бхф I група + наставна 13:00 - 14:00; Нутриционизам 14:00 - 15:00.

26.11.2018  08:00

Акватични инсекти

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Инвертебрата

Зоологија на водните безрбетници

27.11.2018  12:15

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com)

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски kruno.b@yahoo.com

Споредбена анатомија

Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски kruno.b@yahoo.com

Основи на анатомија на човек

Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски kruno.b@yahoo.com

29.11.2018  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Споредбена анатомија

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Основи на анатомија на човек

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

30.11.2018  12:00

Имунологија

Студентите треба задолжително да го најават своето присуство на испитот, користејќи го следниот формулар: https://nikolahp.wufoo.com/forms/slfg7b60lun1as/

01.12.2018  08:45

Основи на анатомија на човек

Прв колоквиум, теорија.

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.