Следни испити

06.11.2017  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел

08.11.2017  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел

<< претходно | | следно >>
© 2017. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.