Следни испити

30.08.2018  10:00

Имунологија

Се замолуваат студентите да го најават своето присуство барем еден ден пред терминот за испит, користејќи го следниот формулар: https://nikolahp.wufoo.com/forms/slfg7b60lun1as/

Форензичка ентомологија

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Акватични инсекти

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Инвертебрата

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Зоологија на водните безрбетници

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

13.09.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Акватични инсекти

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Инвертебрата

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

Зоологија на водните безрбетници

Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.

17.09.2018  10:00

Имунологија

Се замолуваат студентите да го најават своето присуство барем еден ден пред терминот за испит, користејќи го следниот формулар: https://nikolahp.wufoo.com/forms/slfg7b60lun1as/

<< претходно | | следно >>
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.