Прв циклус (додипломски студии)

Биологија-хемија (акредитација 2018 год.)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за биологија-хемија на првиот циклус студии по биологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Професионалната титула по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломската работа е Дипломиран професор по биологија и хемија – наставен кадар наменет за основно образование.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен на образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за натамошна континуирана едукација на повисоко ниво, т.е. последипломски студии по хемија (втор циклус) или последипломски студии по биологија (втор циклус).

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од МОН.

 

Структура на студиската програма

Структурата на студиската програма по биологија-хемија е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

1. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Општа ботаника

3

0

4

8

2

Општа хемија Б

3

0

3

7

3

Математика

3

3

0

7

4

Изборен предмет

0

2

0

2

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Спорт и здравје

0

0

2

2

 

Вкупно

11

5

11

30

2. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Општа зоологија

3

0

4

8

2

Неорганска хемија

3

0

3

7

3

Физика

3

0

3

7

4

Изборен предмет

3

0

2

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

14

30

3. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Систематика на животните

4

0

4

9

2

Органска хемија

4

0

4

9

3

Биохемија Б

3

0

4

8

4

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

14

30

4. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Анатомија и физиологија на човек

4

0

4

9

2

Аналитичка хемија

4

0

4

9

3

Изборен предмет

2

2

0

4

4

Изборен предмет

2

0

2

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

2

12

30

5. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Физиологија на животни

2

0

3

5

2

Систематика на растенија

4

0

4

8

3

Одбрани поглавја од физичка хемија

3

0

3

6

4

Изборен предмет

2

2

0

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

6

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

15

2

14

31

6. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Физиологија на растенија

3

0

4

7

2

Општа методика во хемијата

3

2

0

5

3

Изборен предмет

3

0

2

5

4

Изборен предмет

2

0

2

4

5

Изборен предмет

2

0

2

4

6

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

15

2

12

29

7. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Методика во биологијата со хоспитации 1

3

0

4

8

2

Екологија со заштита на животната средина

4

0

4

8

3

Хемиско училишно експериментирање

2

0

3

6

4

Специјална методика во хемијата

3

2

2

8

 

Вкупно

12

2

13

30

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

1

Методика во биологијата со хоспитации 2

3

0

5

9

2

Генетика и органска еволуција

4

0

2

8

3

Изборен предмет

3

0

4

6

 

Дипломска работа

     

7

 

Вкупно

10

0

11

30

Забелешкаво текот на студиите се предвидени вкупно 36 предмети, односно 37 (заедно со дипломската работа) од кои 20 (55,5%) се задолжителни предмети, 10 (27,8%) изборни предмети од студиската програма и 6 (16,7%) изборни од општа листа на изборни предмети на соодветните научни области (биологија и хемија). Максимум 10 % од вкупниот број на предмети, студентот може да избира од широката листа на предмети на УКИМ.

 

Листа на изборни предмети

Код, Изборни предмети од студиската програма

БХ9201 Македонски јазик

БХ9202 Компјутерски апликации

БХ9203 Историја на биологијата

БХ9204 Историја на хемијата

БХ9205 Педагогија

БХ9206 Хемија во практика

БХ9207 Психологија

БХ9208 Микробиологија

БХ9209 Природни науки - физика

БХ9210 Дидактика

БХ9211 Eкспериментот во наставата по биологија

БХ9212 Хемија на животна средина

 

Код, Изборни предмети oд Универзитетеска слободна листа на изборни предмети

БХ0213 Кооперативно учење

БХ0214 Оценување во наставата по биологија

БХ0215 Проектни активности во наставата по биологија

БХ0216 Габите во Македонија

БХ0217 Природни науки - биологија

БХ0218 Лабораториска обработка на растителен материјал

БХ0219 Екотоксикологија

БХ0220 Лековити растенија

БХ0221 Лабораториски практикум

БХ0222 Однесување на животните

БХ0223 Генетски модифицирани организми

ХМ-332 Математички методи во хемијата

ХМ-351 Нутриционизам

ХМ-552 Природни науки - хемија

ХМ-553 Алтернативни концепти во хемијата

ХМ-554 Анализа на нафтени деривати и горива

ХМ-555 Теоретска органска хемија

ХЕМ-556 Хемометрија

ХЕМ-704 Методи за определување на молекулски структури

ХМ-719 Управување со квалитет во хемиска лабораторија

ХМ-751 Основи на биоелектрохемија

ХМ-752 Форензичка хемија

ХМ-753 Хемија на керамички материјали

ХМ-251 Етика за хемичари

ХМ-252 Експериментирање на микроскала

ХМ-452 Учење преку истражување

ХМ-452 Структура-активност релации кај биоактивни молекули

ХМ-454 Легислатива за хемија на животната средина и храна

ХМ-601 Електрохемија

ХМ-602 Статистичка обработка на податоци во хемијата

ХМ-612 Хроматографски методи

ХМ-634 Геохемија и минералогија

ХМ-652 Хемија на хетероциклични соединенија

ХМ-654 Експериментална биохемија

ХМ-655 Еколошка биохемија

ХМ-65 Неорганска биохемија

ХЕМ-801 Нанохемија и нанотехнологија

ХМ-734 Радиохемија

ХМ-851 Молекуларно моделирање

ХМ-306 Комуникациски вештини

ХМ-716 Современи технологии во хемиското образование

 

Изборни предмети на двопредметните студии се сите изборни предмети кои се вклучени во другите студиски програми, како и задолжителните предмети од другите студиски програми, а кои не се задолжителни во студиските програми на двопредметните студии, од соодветните научни области (биологија и хемија). Природно-математики факултет може да ја проширува, менува и дополнително да ја дефинира листата со изборни предмети на начин кој е пропишан со Законот и актите на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” и Природно-математичкиот факултет.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.