Втор циклус (магистерски студии)

Форензичка биологија

2 циклус, 1 години, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Студиската програма на постдипломските академски студии по форензичка биологија е едногодишен академски програм, во обем од 60 ЕКТС, наменет за едукација и оспособување на студентите за научно-истражувачка и стручна работа од областa на биолошките дисциплини применети во форензички испитувања. По завршување на студиската програма студентите се стекнуваат со академско звање Магистер по Форензичка биологија (м-р форенз. биол.) и имаат интегрирани знаења неопходни за научно-истражувачка и стручна работа во различни институции за апликативна и истражувачка работа, во научни институти, лаборатории (биолошки, медицински, земјоделски, фармацевтски итн.), музеи, соодветни министерства и нивни подрачни единици.

Овие постдипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VIIА степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна едукација на повисоко ниво т.е. трет циклус студии (докторски студии) во различни области на биологијата и сродните научни дисциплини.

Стручен назив: Магистер по форензичка биологија (М-р форенз. биол.); Master of Forensic Biology (MS. Forens. Biol.)

 

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од МОН на РМ.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти со самофинансирање на студиите на Институтот за биологија. Школарината изнесува 2000€ (во денарска противредност според средниот девизен курс на НБРМ). Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд. Цената на кредитот при повторното запишување на предметите од вториот циклус на студии, кои не биле положени во предвидениот рок, е регулирана со Одлука донесена од страна на Стручниот совет на ИБ.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите на конкурсите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука. На студиите од вториот циклус на Институтот за биологија може да се запише лице со завршен прв циклус студии (со минимум 240) кредити, односно со завршени четиригодишни додипломски студии (VIA) на признати високобразовни установи во РМ, согласно позитивните законски прописи, или со нострифицирана диплома на територија на РМ доколку е издадена од Универзитет надвор од земјата.

Право на запишување имаат само кандидати кои го завршиле првиот циклус студии со среден успех над 8,00. Кандидатите со просек под 8,00 можат да се запишат на втор циклус на студии по биологија само доколку имаат објавено минимум два (2) научни труда од соодветната област, објавени во научно списание во кое трудовите подлежат на рецензија, за што одлучува Стручниот совет на Институтот за биологија на предлог на Наставно-научниот колегиум на студиската програма.

Освен кандидати кои завршиле додипломски студии, односно прв циклус студии на Институтот за биологија и на двопредметните студии по биологија-хемија при Природно-математичкиот факултет, можат да се запишат и студенти кои завршиле хемија - аналитичка биохемија, медицина, фармација, стоматологија, ветерина, земјоделство (соодветна насока), шумарство (соодветна насока) и други сродни факултети. Одлука за соодветност на студиите и насоките за сите пријавени кандидати кои не завршиле додипломски студии т.е. прв циклус на студии на Институтот за биологија ќе донесе Стручниот совет, на предлог на Наставно-научниот колегиум на студиската програма, за втор циклус студии при Институтот за биологија, по принцип на застапеност на предмети во студиската програма од областа на биологијата.

Доколку на конкурсот за последипломските студии се јават поголем број кандидати од предвидените слободни места за запишување на одредена насока, предност за запишување ќе имаат кандидатите со повисок среден успех од додипломските студии, односно од студиите од прв циклус.

За странски државјани важат истите горенаведени одредби.

 

Информација за продолжување на образованието

Магистрираните кадри на студиската програма по форензичка биологија, можат да го продолжат студирањето на веќе акредитираните насоки на третиот циклус на студии на Институтот за биологија. Исто така можат да се запишат на трет циклус на некој од сродните факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и другите приватни и државни високообразовни институции во Република Македонија или во странство.

 

Структура на студиската програма по форензичка биологија

Структурата на студиската програма по форензичка биологија на Институтот за биологија е дадена во следната табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби).

Код на предметот

Предмет

П

А

Л

Кредити 

БФБ 1101

Методологија на научно-истражувачка работа

3

0

3

6

БФБ 1102

Одбрани поглавја од форензичка биологија

3

0

3

6

 

Изборен предмет за студии по форензичка   биологија

3

0

3

6

 

Изборен предмет за студии по форензичка биологија*

3

0

3

6

 

Изборен предмет од Универзитетска слободна  листа*

3

0

3

6

 

Вкупно

15

0

15

30

 

Изработка и одбрана на магистерски труд

15

0

15

30

 

Вкупно

15

0

15

30

*Покрај понудената листа на изборни предмети за студиската програма и изборни предмети од Универзитетската слободна листа (за студиската програма по форензичка биологија) студентите можат да изберат и задолжителен или изборен предмет од листите на предмети од другите студиски програми кои се акредитирани на Институтот за биологија, ПМФ.

Студентите не смеат да полагаат повеќе од два предмети кај еден наставник.

На почетокот на студиската година на студентите ќе им биде доставена листа на предлог-теми за изработка на магистерска работа на ниво на Институтот за биологија. Студентите имаат право да изберат некоја од понудените теми или самите да понудат тема за изработка на магистерската работа, но во тој случај се должни и да обезбедат услови за изработка на темата (просторни, материјални и сл.).

 

Листа на задолжителни предмети

Листата на задолжителни предмети за студиите по форензичка биологија е дадена во следната табела:

Листа на задолжителни предмети

Код на предметот

Предмет

БФБ 1101

Методологија на научно-истражувачка работа

БФБ 1102

Одбрани поглавја од форензичка биологија

 

Листа на изборни предмети од студиската програма

Листата на изборните предмети на студиите по форензичка биологија е дадена во следната табела:

Листа на изборни предмети од студиската програма

Код на предметот

Предмет

БФБ 1201

Применета имунологија

БФБ 1202

Применета физиологија - хематологија

БФБ 1203

Телесни течности во форензиката

БФБ 1204

Применета микробиологија

БФБ 1205

Форензичка ботаника

БФБ 1206

Форензичка ентомологија

БФБ 1207

Форензичка генетика

БФБ 1208

Применета микологија

БФБ 1209

Дијатомеите во форензичката експертиза на утопување  

БФБ 1210

Форензичка диатомологија

БФБ 1211

Популациски и статистички методи

БФБ 1212

Молекуларна генетика

БФБ 1213

Истрага на место на настан

 

Листа на предмети од Универзитетската слободна листа на изборни предмети за сите студиски програми од втор циклус на Институтот за биологија

Листата на предмети од Универзитетската слободна листа на изборни предмети за сите студиски програми од втор циклус на Институтот за биологија е дадена во следната табела:

Листа на предмети од Универзитетската слободна листа на изборни предмети

Код на предметот

Предмет

БФБ 1301

Форензичка хемија

БФБ 1302

Форензичка физика

БФБ 1303

Одбрани поглавја од генетика

БФБ 1304

Одбрани поглавја од популациона генетика

БФБ 1305

Форензичка криминологија

БФБ 1306

Урбана фауна

БФБ 1307

Стереологија и алометрија

БФБ 1308

Одбрани поглавја од микроскопски техники

БФБ 1309

Одбрани поглавја од цитогенетика

БФБ 1310

Одбрани поглавја од микологија

БФБ 1311

Судска медицина

БФБ 1312

Дендрохронологија

БФБ 1313

Форензичка антропологија

БФБ 1314

Судско-медицинско вештачење

БФБ 1315

Форензичка токсикологија

Сите изборни предмети носат 6 кредити и имаат фонд на часови: 3 часа теоретска настава и 3 часа практична настава неделно.

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма по форензичка биологија, студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети (два предмети, 40%). Четириесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети од соодветната студиска програма (2 предмети). Останатите дваесет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од Универзитетската слободна листа (1 предмет) на изборни предмети.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.