Одделение за физиологија и биохемија на растенијата

Научноистражувачката дејност на Одделението за физиологија и биохемија на растенијата (проф. д-р Ленка Цветановска, проф. д-р Соња Гаџовска-Симиќ, асистент д-р Оливер Тушевски и технички соработник дипл. мол. биол. Марија Крстиќ) е во насока на истражувања од областа на растителна биохемија и физиологија, како и физиологија на развиток на растенијата во in vitro услови.

Почетните истражувања на ова Одделение беа насочени кон испитување на влијанието на тешките метали врз примањето и транспортот на одделни минерални елементи, како и морфофизиолошките карактеристики кај некои растителни видови. Во изминатиот период, во Лабораторијата за растителни in vitro култури успешно е постигната органогенеза и регенерација на повеќе растителни видови: актинидија (Actinidia chinensis L.), домат (Lycopersicon esculentum Mill.), пиперка (Capsicum annuum L.), краставица (Cucumis sativa L.), тутун (Nicotiana tabacum L.), афион (Papaver somniferum L.), африканска темјанушка (Saintpaulia ionantha H. Wendl.), соја (Glycine max L.), кантарион (Hypericum perforatum L.), невен (Calendula officinalis L.) и други.

Денес, научните истражувања на Одделението се насочени кон испитување на регенеративниот потенцијал и продукцијата на секундарни метаболити кај култури на клетки и ткива од различни растителни видови во in vitro услови. Истражувањата за секундарниот метаболизам кај растителните in vitro култури се насочени кон испитување на дејството на различни хемиски и физички фактори врз продукцијата на секундарни метаболити. Новите научни достигнувања на ова Одделение опфаќаат истражувања за методите на генетска трансформација на кантарионот (H. perforatum L.), како и испитување на продукцијата на фенолни соединенија, антиоксидантниот статус и in vitro биолошката активност кај генетски трансформирани in vitro култури.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.