Slide background
70 години традиција
Slide background
Лабораториски вежби
Slide background
Научно-истражувачка работа
Slide background
Теренска настава
Slide background
Настава според ЕКТС и поддржана мобилност на студентите
Slide background
Меѓународно призната диплома
Slide background
Биолошки амфитеатар - поглед низ прозорците
Slide background
Богата библиотека
Slide background
Можност за втор циклус (магистерски) студии
Slide background
Можност за трет циклус (докторски) студии
Slide background
Практична настава
Slide background
Соработка со домашни и странски научно-образовни институции
Slide background
Соработка со компании од јавниот и приватниот сектор
Slide background
Истражувачко друштво на студенти биолози (ИДСБ)
Slide background
Истражувачки акции

МИСИЈА на Институтот за биологија


Научните достигнувања во биологијата ги отворија новите видици на постоењето на животот во 21 век. Напредокот на сите биолошки дисциплини, на биолошката технологија, како и на биолошката мисла во целина, придонесе современите сознанија во биологијата да имаат широка примена во речиси секоја човекова активност.

Денес, биолошките достигнувања наоѓаат примена во решавањето на глобалните проблеми, како и во искористувањето на енергетските ресурси, производството на здрава храна, подобрувањето на здравствените услови, загаденоста на животната средина и одржливиот развој. Затоа, примарна цел на секоја земја е да ги развива научните и истражувачките потенцијали и да создава услови за примена на достигнувањата од биологијата, како една од респектабилните научни гранки.

© 2019. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.