Slide background
Повеќе од 70 години традиција
Slide background
Настава според ЕКТС и поддржана мобилност на студентите
Slide background
Научно-истражувачка дејност
Slide background
Лабораториски вежби
Slide background
Теренска настава
Slide background
Меѓународно призната диплома
Slide background
Биолошки амфитеатар - поглед низ прозорците
Slide background
Богата библиотека
Slide background
Студентска пракса интегрирана во студиските програми
Slide background
Можност за втор циклус (магистерски) студии
Slide background
Можност за трет циклус (докторски) студии
Slide background
Практична настава
Slide background
Соработка со домашни и странски научно-образовни институции
Slide background
Соработка со компании од јавниот и приватниот сектор
Slide background
Истражувачки акции
Slide background
Истражувачко друштво на студенти биолози (ИДСБ)

Лого

Научните достигнувања во биологијата ги отворија новите видици на постоењето на животот во 21 век. Напредокот на сите биолошки дисциплини, на биолошката технологија, како и на биолошката мисла во целина, придонесе современите сознанија во биологијата да имаат широка примена во речиси секоја човекова активност.

Денес, биолошките достигнувања наоѓаат примена во решавањето на глобалните проблеми, како и во искористувањето на енергетските ресурси, производството на здрава храна, подобрувањето на здравствените услови, загаденоста на животната средина и одржливиот развој. Затоа, примарна цел на секоја земја е да ги развива научните и истражувачките потенцијали и да создава услови за примена на достигнувањата од биологијата, како една од респектабилните научни гранки.


Студиски програми


Биолози, кариери


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.