Историјат

Институтот за биологија структурно е составен дел на Природно-математичкиот факултет во Скопје (единица на УКИМ). Тој е средиште на високообразовната настава, на научните и апликативните истражувања во областа на биологијата.

Институтот за биологија (како Катедра или Институт за биологија) постои од 1946 година, со основањето на Природно-математичкиот оддел во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1958 година, Природно-математичкиот оддел се оддели од Филозофскиот факултет и прерасна во одделен Природно-математички факултет. Институтот за биологија беше во состав на Природно-математичкиот факултет сè до 1976 година. Со универзитетските реформи, во 1976 година, Институтот за биологија се трансформира во самостоен Биолошки факултет во рамките на Универзитетскиот центар за биолошко-биотехнички науки при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје. Во рамките на Катедрата за биологија, односно Институтот за биологија, во 1952 година почна организирањето ботаничка градина, а во 1977 година таа се издвои како самостојна работна единица во состав на Заводот за ботаника, од кога и датира името Завод за ботаника со Ботаничка градина. Од 1985 година, со процесите на рационализација во високото образование, петте самостојни факултети (Математички, Факултет за физика, Хемиски, Биолошки и Географски) одново се обединија во Природно-математичкиот факултет.


Основоположници

Основоположници на наставната и научната дејност на Институтот за биологија се плејада познати наставници од повеќе универзитетски центри во тогашната СФР Југославија: д-р Синиша Станковиќ, д-р Милутин Радовановиќ, д-р Сима Гроздановиќ, д-р Стева Јаковлевиќ, д-р Иван Ѓаја, д-р Брана Миловановиќ, д-р Стјепан Хорватиќ, д-р Иво Хорват, д-р Вале Воух, д-р Иво Певалек, д-р Ванда Кохански-Девиде, д-р Мирослав Зеи и д-р Ернест Маер. Свој придонес во едукацијата на кадри на Институтот дадоа и многу професори од факултетите во Скопје: д-р Ружа Вернер, д-р Никола Мицев, д-р Ружица Главиниќ, Славе Хаџишче и други наставници што одржуваа настава по предметите физика, хемија, математика, биостатистика, педагогија, психологија и методика.

Наставната дејност на Институтот за биологија (тогаш Катедра за биологија) почнала со тројца наставници што ја изведувале целокупната активност во врска со организацијата и изведувањето на наставата (практичната и теоретската). Денес, на Институтот за биологија се вработени 49 лица. Во наставно-научно и во соработничко звање работат: 17 редовни професори, 6 вонредни професори, 7 доценти и 2 асистенти. Исто така, во наставата учествуваат и надворешни соработници од други институти при Факултетот, како и од други факултети. Во работата на Институтот учествуваат и 12 технички соработници, 1 технички секретар, 1 библиотекар, 2 лаборанти и 1 лице помошен персонал од Ботаничката градина.


Организација

Според научната и наставната област на интерес, наставничкиот и соработничкиот кадар на Институтот е организиран во заводи: Ботанички завод со ботаничка градина, Завод за молекуларна биологија, генетика и микробиологија, Завод за цитологија, хистологија и ембриологија, Завод за експериментална физиологија и биохемија, Завод за зоологија.

Во изминатата деценија, со заводите раководеле: со Ботанички завод со Ботаничка градина, проф. д-р Љупчо Меловски (2005‒2009 г.), проф. д-р Митко Костадиновски (2011‒2013 г.) (2013‒2016 г.) и доц. д-р Рената Ќуштеревска (2016‒ г.); со Завод за експериментална физиологија и биохемија, проф. д-р Ицко Ѓоргоски (2006‒2009 г.), проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска (2009‒2011 г.), проф. д-р Митко Младенов (2011‒2013 г.), проф. д-р Билјана Миова (2013‒2016 г.) и проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска (2016‒ г.); со Зоолошкиот завод, доц. д-р Сашо Панов (2006‒2008 г.) и проф. д-р Маја Јорданова (2008‒2010 г.); со Заводот за зоологија, проф. д-р Дана Прелиќ. Со реорганизација на Институтот за биологија и формирање нови заводи, со Заводот за цитологија, хистологија и ембриологија раководи проф. д-р Маја Јорданова (2011‒2013 г. и 2013‒2016 г.) и доц. д-р Катерина Ребок (2016‒ г.), а со Заводот за молекуларна биологија, генетика и микробиологија проф. д-р Гордана Димеска (2010‒2012 г., 2012‒2014 г. и 2014‒2016 г.) и доц. д-р Наталија Атанасова-Панчевска (2016‒ г.).

Во последните 10 години, раководители на Институтот за биологија биле: проф. д-р Нада Митева (2005‒2006 г.), проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска (2006‒2009 г. и 2011‒2016 г.) и проф. д-р Златко Левков (2009‒2011 г.). Раководител на Институтот за биологија од 2016 година е проф. д-р Гордана Димеска.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.