Прв циклус (додипломски студии)

Молекуларна биологија со генетика (акредитација 2018 год.)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за насоката молекуларна биологија со генетика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити (EKTС). Студиската програма претставува академски студии. Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран молекуларен биолог (Дипл. мол. биол.).

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области на молекуларната биологија, генетиката, микробиологијата, генетскиот инженеринг и биотехнологијата кој ги организира Институтот за биологија.

Стручен назив: Дипломиран молекуларен биолог (Дипл. мол. биол.); Bachelor of Science in Molecular Biology (BSc. Mol. Biol.)

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од МОН на РМ.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ.

 

Структура на студиската програма

Листа на задолжителни предмети

Листата на задолжителни предмети за студиите по молекуларна биологија со генетика на Институтот за биологија се дадени во следните табели (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

Код на предметот

Предмет

П

А

Л

Кредити 

1. семестар 

БМ1001

Општа хемија

4

0

5

8

БМ1002

Клеточна биологија

4

0

4

8

 

Спорт и здравје

0

0

0

2

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно  

14

0

15

30

2. семестар

БМ2003

Хистологија и ембриологија

3

0

3

7

БМ2004

Анатомија и морфологија на растенија

3

0

3

7

БМ2005

Основи на органска хемија

4

0

4

8

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

1

0

3

4

 

Вкупно 

13

0

15

30

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. семестар

БМ3006

Биохемија 1

2

0

3

6

БМ3007

Молекуларна физиологија

4

0

4

8

БМ3008

Аналитичка и инструментална хемија

4

0

4

8

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

15

30

4. семестар

БМ4009

Биохемија 2

2

0

2

5

БМ4010

Основи на молекуларна биологија

4

0

4

9

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

14

30

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

 

 5. семестар

БМ5011

Анимална физиологија

4

0

4

7

БМ5012

Микробиологија

4

0

4

7

БМ5013

Генетика

4

0

4

8

БМ5014

Биохемија 3

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

16

0

16

30

6. семестар

БМ6015

Молекуларна биологија на растенија

4

0

4

7

БМ6016

Микробна биотехнологија

3

0

3

5

БМ6017

Биохемија на растенија

3

0

3

5

БМ6018

Основи на екологија и еволуција

4

0

2

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

18

0

16

30

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

 

7. семестар

БМ7019

Молекуларна генетика

3

0

3

6

БМ7020

Хумана генетика

2

0

2

4

БМ7021

Молекуларна имунологија

3

0

3

6

БМ7022

Култура на растителни и анимални ткива

4

0

3

6

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

16

0

15

30

8. семестар

БМ8023

Генетски инженеринг

3

0

3

6

БМ8024

Ензимологија

3

0

3

6

БМ8025

Применета молекуларна генетика

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Дипломска работа

0

0

6

6

 

Вкупно

12

0

18

30

 

Летна пракса во времетраење од 30 дена

 

 

 

 

Студиската програма по молекуларна биологија со генетика вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 6 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на една од катедрите при Институтот за биологија.

 

Листа на изборни предмети

Листата на изборните предмети е дадена во следната табела.

Код

Изборен предмет

БМ1101

Физика за биолози

БМ1103

Основи на анатомија на човек

БМ1102

Математика со биостатистика

БМ2106

Лабораториски практикум

БМ2105

Биофизика на клетка

БМ3107

Типологија на животни 1

БМ6112

Меѓуклеточни комуникации

БМ7113

Геномика и протеомика

БМ4111

Типологија на животни 2

БМ3108

Алгологија и микологија

БМ4109

Систематика на растенија

БМ4110

Основи на физичка хемија

БМ8114

Цитогенетика

БМ0200

Имуногенетика

БМ0202

Генетски модифицирани организми

БМ0229

Молекуларна популациска генетика

БМ0201

Математичко моделирање во биологијата

БМ0203

Клиничка биохемија

БМ0204

Биологија на канцерот

БМ0205

Физиолошка функција на секундарните биомолекули кај растенијата

БМ0206

Биологија на развиток

БМ0207

Екотоксикологија

БМ0208

Медицински габи

БМ0209

Радијациона биологија

БМ0210

Вирусологија

БМ0211

Патогени микроорганизми

БМ0213

Форензичка ентомологија

БМ0214

Општа ембриологија

БМ0215

Биохемија на растителна клетка

БМ0216

Екологија на опасни алги

БМ0217

Лабораториска обработка на растителен материјал

БМ0218

Лековити растенија

БМ0219

Мониторинг на терестрични инвертебрати

БМ0220

Однесување на животните

БМ0221

Паразитологија

БМ0222

Популациона генетика

БМ0223

Применета физиологија

БМ0224

Регулаторни системи кај животните

БМ0225

Вовед во ихтиологија

БМ0226

Примена на дијатомеите во екологијата и медицината

БМ0227

Експериментална биохемија

БМ0228

Дијатомеите во форензичката експертиза на утопување

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма по молекуларна биологија со генетика студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Природно-математичкиот факултет. Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ. Исто така, студентите од оваа студиска програма можат да изберат како изборен предмет задолжителни и/или изборни предмети од другите студиски програми кои се акредитирани на Институтот за биологија, ПМФ.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.