Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


07.02.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ispiti_site_predmeti_07_02_2018.pdf Резултати од испит по предмети кај Проф. д-р Сашо Панов

31.01.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Втора декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

31.01.2018  08:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Биогеографија

јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

Терминот се однесува на усмениот испит во втората декада. Предиспитни вежби ќе се одржат на 29.01.2018 од 10.00 часот. Практичниот испит ќе се одржи на 30.01.2018 од 10.00 часот.

Известување

Известување

31.01.2018  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Втора декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

31.01.2018  08:00

Фитогеографија со фитоценологија

јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

31.01.2018  10:00

Инвертебрата

Втора декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

31.01.2018  08:00

Анатомија и морфологија на растенија (студии по биологија)

Терминот се однесува на усмениот испит во втората декада. Предиспитни вежби ќе се одржат на 29.01.2018 од 10.00 часот. Практичниот испит ќе се одржи на 30.01.2018 од 10.00 часот.

Известување

29.01.2018  10:00

Габите на Македонија

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Оценување во наставата по биологија

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

29.01.2018  10:30

Експериментот во наставата по биологија

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

25.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел - втора декада (за сите предмети и насоки)

ispit_BTH_25_01_2018.pdf Резултати од испит за студентите од Технолошко-металуршки факултет
oceni_TMF_25_01_2018.pdf Крајни резултати со оцена за студенти од ТМФ
ispiti_razlichni_predmeti_25_01_2018.pdf Резултати од испит по Основи на молекуларна биологија, Молекуларна генетика, Молекуларна биологија со генетика
ispit_BK_25_01_2018.pdf Резултати од испит од предметот Биологија на канцер
ispit_BIII_25_01_2018.pdf Резултати од испит по Биохемија III

24.01.2018  11:00

Хистологија и ембриологија

Само за предмети кои се слушаат во зимски семестар. Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат на список кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

23.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел - втора декада

praktichen_site_nasoki_23_01_2018.pdf Резултати од испит по практичен дел од сите предмети и насоки

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Испит од практичен дел - втора декада

Известување

18.01.2018  10:00

Габите на Македонија

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

18.01.2018  08:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Биогеографија

јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

Терминот се однесува на усмениот испит во првата декада. Практичниот испит ќе се одржи на 9.01.2018 од 10.00 часот.

Известување

18.01.2018  10:00

Оценување во наставата по биологија

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

18.01.2018  08:00

Фитогеографија со фитоценологија

јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

18.01.2018  10:30

Експериментот во наставата по биологија

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

18.01.2018  11:00

Хистологија и ембриологија

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

18.01.2018  08:00

Ботаника

Терминот се однесува на усмениот испит во првата декада. Практичниот испит ќе се одржи на 09.01.2018 од 10.00 часот.

Известување

18.01.2018  11:00

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат на список кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

18.01.2018  08:00

Анатомија и морфологија на растенија (студии по биологија)

Терминот се однесува на усмениот испит во првата декада. Практичниот испит ќе се одржи на 9.01.2018 од 10.00 часот.

Известување

12.01.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Прва декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Прва декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

Инвертебрата

Прва декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

12.01.2018  10:30

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.

Известување

11.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел - прва декада (за сите предмети и насоки)

ispit_BTH_11_01_2018.pdf Резултати од испит по Основи на мол. биологија за насоката прехрамбена биотехнологија ТМФ
konechni_TMF_11_01_2018.pdf Конечни резултати по предметот Основи на мол. биологија за насоката прехрамбена биотехнологија, ТМФ
ispiti_site_predmeti_11_01_2018.pdf Резултати од испит за студентите од ПМФ

09.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел- прва декада

praktichen_BHF_MB_09_01_2018.pdf Резултати испит од практичен дел за насоките биохемија и физиологија и молекуларна биологија

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Испит од практичен дел - прва декада

praktichen_NN_BTH_09_01_2018.pdf Резултати испит од практичен дел за насоките прехрамбена биотехнологија од ТМФ и наставна насока од ПМФ

29.12.2017  08:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Термин за полагање колоквиум од практичниот дел - за сите насоки

kolkvum_NN_praktichen_29_12_2017.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел - наставна насока
MB_BF_praktichen_kolkvum_29_12_2017.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел, БХФ и МБ
konechni_NN_Eko_Kol_2017_18.pdf Конечни резултати од испит одржан преку колоквиуми по предметот Основи на мол. биологија за наставна и еколошка насока

27.12.2017  13:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти кои за прв пат го запишале предметот

BF_MB_prepolaganje_na_I_kol_27_12_2017.pdf Резултати од преполагање на прв колоквиум за насоките молекуларна биологија и биохемија и физиологија
BF_MB_prepolaganje_na_II_kol_27_12_2017.pdf Резултати од преполагање на втор колоквиум за насоките биохемија и физиологија и молекуларна биологија

25.12.2017  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти до сите насоки кои го презапишале предметот и студенти кои прв пат го запишале предметот од насоките екологија и биологија-наставна

prepolaganje_II_kol_NN_25_12_2017.pdf Резултати од преполагање на втор колоквиум за наставна насока
Mol_genetika_Bio_na_kancer_25_12_2017.pdf Резултати од колоквиум по предметите Молекуларна генетика и Биологија на канцер

20.12.2017  13:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум за студенти кои за прв пат го запишале предметот

II_kolkvum_BHF_20_12_2017.pdf Резултати од втор колоквиум за наскоа биохемија и физиологија
II_kol_MB_20_12_2017.pdf Резултати од втор колоквиум за насоката - молекуларна биологија

13.12.2017  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум за студенти од сите насоки кои го презапишале предметот

1_II_kolkvum_BF_MB_13_12_17.pdf Резултати од втор колоквиум

11.12.2017  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум студенти кои прв пат го запишале предметот од насоките екологија и наставна

1_II_kolkvum_NN_EKO_11_12_17.pdf Резултати од втор колоквиум

15.11.2017  13:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум

I_колоквиум_15_11_2017.pdf Насока - Молекуларна биологија
I_колоквиум_15_11_2017-0.pdf Насока - Аналитичка биохемија
I_колоквиум_15_11_2017-1.pdf Насока - Биохемија и физиологија

09.11.2017  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

08.11.2017  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел

ispit_BF_ABH_08_11_2017.pdf Резултати од испит од предметите кај Проф. др Сашо Панов одржан на 08.11.2017

06.11.2017  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел

Известување

25.09.2017  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Дополнителен термин за полагање во август - септемвриската испитна сесија на практичен и писмен испит по сите предмети кај професорот д-р Сашо Панов

ispit_25_09_2017.pdf Резултати од испитот по сите предмети полагани на 25.09.2017
praktichen_ispit_25_09_2017.pdf Резултати од практичен испит

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.