Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


05.02.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит втора декада

Rezultati_Biohemija_1_teorija_januari_2_dekada.pdf Резултати од теоретски испит јануарска сесија

05.02.2021  11:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Втора декада, тоерија

Известување

05.02.2021  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Rezultati_Biohemija_2_nova_programa_januarska_sesija_2_dekada.pdf Резултати Биохемија 2 теорија (нова програма) јануари 2 декада
Rezultati_Biohemija_2_stara_programa.pdf Резултати Биохемија 2 теоретски испит февруари стара програма

05.02.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекулатна биологија

SP_Ispit_vtora_dekada_5_2_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов
SJ_Ispit_vtora_dekada_5_2_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц.д-р Славица Јосифовска

05.02.2021  14:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит втора декада

Известување

05.02.2021  10:00

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  11:00

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Втора декада, теорија

Известување

05.02.2021  14:00

Општа биохемија

Теоретски испит втора декада

Rezultati_Biohemija_2_i_Opsta_Biohemija_teorija.pdf Резултати Општа Биохемија теоретски испит февруари

05.02.2021  13:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  11:00

Споредбена анатомија

Втора декада, теорија

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Основи на анатомија на човек

Втора декада, теорија

Известување

05.02.2021  10:00

Микологија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  11:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  12:00

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

03.02.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_vtora_dekada_3_2_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија во втора декада, прва сесија

03.02.2021  10:00

Макроинвертебрати и нивна примена во мониторинг студии

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

03.02.2021  11:00

Хистологија и ембриологија

Втора декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар

Известување

03.02.2021  14:00

Хистологија и ембриологија

Втора декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

03.02.2021  10:00

Зоологија

Известување

03.02.2021  11:00

Цитологија

Втора декада за цитологија - животинска клетка, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар

Известување

03.02.2021  14:00

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Втора декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

31.01.2021  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - теоретски дел

Rezultati_biohemija_1_2-0.pdf Резултати Биохемија 2 (теоретски испит)

29.01.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_januari_vtora_dekada_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_januari_vtora_dekada_2021-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_januari_vtora_dekada_2021-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен испит)

Општа биохемија

Практичен испит втора декада

Известување

28.01.2021  11:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Прва декада, теорија

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Прва декада, теорија

Известување

Споредбена анатомија

Прва декада, теорија

Известување

Основи на анатомија на човек

Прва декада, теорија

Rezultati_prva_dekada_anatomija_covek_28_01_2021.pdf Испитот е положен со освоени 36 или повеќе поени.

27.01.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

SJ_Ispit_prva_dekada_27_1_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц. д-р Славица Јосифовска
SP_Ispit_prva_dekada_27_1_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов

27.01.2021  10:00

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

27.01.2021  11:00

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

27.01.2021  10:00

Микологија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

27.01.2021  11:00

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

27.01.2021  10:00

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

26.01.2021  11:00

Хистологија и ембриологија

Прва декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физички амфитеатар

Известување

Цитологија

Прва декада за Цитологија - животинска клетка, што се слуша кај проф.др.К.Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физзички амфитеатар

Известување

25.01.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит прва декада

Rezultati_biohemija_1_2.pdf Резултати Биохемија 1 (теоретски испит)

Rezultati_2_kolokvium_teorija_Biohemija_1_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (втор колоквиум теорија)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

25.01.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од практичен испит на Одделението за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_prva_dekada_25_1_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

25.01.2021  14:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит прва декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит прва декада

Известување

20.01.2021  12:00

Макроинвертебрати и нивна примена во мониторинг студии

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

20.01.2021  14:00

Хистологија и ембриологија

Прва декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

20.01.2021  12:00

Зоологија

Известување

20.01.2021  14:00

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Прва декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

18.01.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Prakticen_ispit_18_01_2021.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија

Rezultati_vtor_kolokvium_Biohemija_1_prakticno.pdf Резултати од втор практичен колоквиум Биохемија 1

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Prakticen_ispit_18_01_2021-0.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит прва декада

Prakticen_ispit_18_01_2021-1.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија

Општа биохемија

Практичен испит прва декада

Известување

15.01.2021  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на колоквиум о Основи на олекуларна биологија, насока утриционизам

prepolaganje_II_kolokvium_Nutricionizam_15_1_2021.pdf Преполагање на втор колоквиум
Konechni_rezultati_kolokviumi_Nutr.pdf Конечни резултати

12.01.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

II_kolokvium_Nutricionizam_12_1_2021.pdf Втор колоквиум
prepolaganje_na_kolokvium_Molekularna_genetika_12_1_2021.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Молекуларна генетика
Konechni_rezultati_kolokviumi_MG.pdf Конечни резултати со оцени по Молекуларна генетика
Prepolaganje_kolokvum_B3_ABH_12_1_2021.pdf Резултати од преполагање на колоквиуми по Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија

29.12.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија

Kolkvum_i_konechni_rezultati_B3_ABH_29_12_2020.pdf Резултати од колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија

29.12.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум

II_kolokvium_i_konechni_rezultati_NN_29_12_2020.pdf Резултати од втор колоквиум

23.12.2020  13:00

Молекуларна генетика

Втор колоквиум

pII_kolokvium_Molekularna_genteika_23_12_2020.pdf Резултати од втор колоквиум
pKonechni_rezultati_kolokviumi_MG.pdf Конечни резултати со оцени

10.12.2020  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум - теоретски дел

Rezultati_od_prv_kolokvium_teorija_Biohemija_1_2021.pdf Резултати прв колоквиум теорија Биохемија 1

10.12.2020  12:10

Молекуларна генетика

Прв колоквиум

I_kolokvium_Molekularna_genteika_10_12_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Молекуларна генетика

10.12.2020  14:00

Општа биохемија

Прв колоквиум - теоретски дел

Известување

07.12.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

I_kolokvium_Nutricionizam_7_12_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

04.12.2020  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум - практичен дел

Rezultati_od_prviot_kolokvium_praktichno_2020.pdf Резултати од практичен колоквиум

Општа биохемија

Прв колоквиум - практичен дел

Известување

03.12.2020  14:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - теоретски дел

Известување

02.12.2020  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Одделение за молекуларна биологија, ноемвриска сесија

1Испит_2_12_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска

30.11.2020  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Прв колоквиум

pI_kolokvium_NN_30_11_2020.pdf Резултати од колоквиум по Основи на молекуларна биологија, Наставна и еколошка насока

27.11.2020  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - практичен дел

Rezultati_praktichno_noemvriska_sesija.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - практичен дел

Rezultati_praktichno_noemvriska_sesija-0.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

Општа биохемија

Rezultati_praktichno_noemvriska_sesija-1.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

25.11.2020  13:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, ноемвриска сесија

1Практичен_испит_25_11_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

29.09.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија -трета декада

Rezultati_teorija_biohemija_1_29_09.pdf Резултати од теоретски испит септемвриска сесија трета декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Rezultati_Biohemija_2_29_09.pdf Резултати од теоретски испит септемвриска сесија 3 декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Известување

Општа биохемија

Теорија- теорија декада

Rezultati_Opsta_Biohemija_29_09.pdf Резултати од теоретски испит септемвриска сесија трета декада

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.