Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


02.07.2021  14:30

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_1_Opsta_Biohemija_teorija_07_2021.pdf Резултати Биохемија 1 - теорија (јуни втора декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_2_i_3_juli_2021.pdf Резултати Биохемија 2 и Биохемија 3 теорија (јуни, втора декада)

Општа биохемија

Теоретски испит јунска сесија втора декада

Rezultati_Biohemija_1_Opsta_Biohemija_teorija_07_2021-0.pdf Резултати Општа Биохемија - теорија (јуни втора декада)

01.07.2021  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

ВТОРА ДЕКАДА Повеќе предмети кај проф. Ристовска (споредбена анатомија, анатомија на човек) во физички, биолошки, информатички амфитеатар

Известување

01.07.2021  10:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

теоретски испит втора декада 01.07.2021 (10:00 ч.)

Известување

01.07.2021  12:00

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Усен испит јунска сесија втора декада

Известување

29.06.2021  10:15

Однесување на животните

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

29.06.2021  10:20

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

Еволуција

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

29.06.2021  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит

Известување

29.06.2021  10:20

Клеточна биологија

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

29.06.2021  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

Инвертебрата

Теоретски испит

Известување

29.06.2021  10:20

Историја на биологија

Испитот кај проф д-р Маја Јорданова ќе се одржи во августовско септемврискиот испитен рок на 7 и16.09.2021 од 10 часот во биолошки амфитеатар

Известување

28.06.2021  14:30

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија втора декада

Rezultati_prаkticen_ispit_juni_2021_2_dekada.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит) јунска сесија - 2 декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија втора декада

Rezultati_prаkticen_ispit_juni_2021_2_dekada-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит) јунска сесија - 2 декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија втора декада

Rezultati_prаkticen_ispit_juni_2021_2_dekada-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен испит) јунска сесија - 2 декада

Општа биохемија

Практичен испит јунска сесија втора декада

Известување

28.06.2021  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

Инвертебрата

Практичен испит

Известување

28.06.2021  12:00

Општа зоологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Известување

Цитологија

Известување

Хистологија со ембриологија

Известување

21.06.2021  10:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ispit_21_6_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија. На 29.6.2021 година ќе бидат објавени резултатите со оцени.
SJ_Konechni_rezultati_vtora_dekada_21_6_2021.pdf Конечни резултати со оцени, доц. д-р Славица Јосифовска
SP_Konechni_rezultati_vtora_dekada_21_6_2021.pdf Конечни резултати со оцени, проф. д-р Сашо Панов

17.06.2021  08:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

praktichen_ispit_17_6_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

17.06.2021  10:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Известување

Биогеографија

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Известување

Фитогеографија со фитоценологија

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Известување

Ботаника

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

Општа ботаника (двопредметни студии по биологија-хемија)

теоретски испит прва декада 18.06.2021 (10:00 ч.)

Известување

16.06.2021  12:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Усен испит јунска сесија прва декада

Известување

15.06.2021  14:30

Биохемија 1

Теоретски испит јунска сесија прва декада

Rezultati_Biohemija_1_OBH_teorija_juni_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (теорија) јунска сесија прва декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит јунска сесија прва декада

Rezultati_juni_teorija_prva_dekada_2021.pdf Резултати од теоретски испит јунска сесија

15.06.2021  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит

Известување

15.06.2021  14:30

Општа биохемија

Теоретски испит јунска сесија прва декада

Rezultati_Biohemija_1_OBH_teorija_juni_2021-0.pdf Резултати Општа Биохемија (теорија) јунска сесија прва декада

15.06.2021  10:00

Зоологија

Теоретски испит

Известување

Инвертебрата

Торетски испит

Известување

15.06.2021  12:00

Општа зоологија (двопредметни студии по биологија-хемија)

Известување

Цитологија

Известување

Хистологија со ембриологија

Известување

14.06.2021  12:05

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

ПРВА ДЕКАДА Повеќе предмети кај проф. Ристовска (споредбена анатомија, анатомија на човек) во физички, биолошки, информатички амфитеатар

Rezultati_14.06.2021

14.06.2021  12:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Втор колоквиум (теоретски дел)

Известување

14.06.2021  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

Инвертебрата

Практичен испит

Известување

09.06.2021  14:30

Биохемија 1

Практичен испит јунска сесија прва декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_juni_2021.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија прва декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_juni_2021-1.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Rezultati_od_2_kolokvium_biohemija_2.pdf Резултати од 2 колоквиум практичен дел

09.06.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

Ispit_prva_dekada_9_6_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска
SJ_Konechni_rezultati_prva_dekada_9_6_2021.pdf Конечни резултати со оцени
SP_Konechni_rezultati_prva_dekada_9_6_2021.pdf Конечни резултати со оцени

09.06.2021  14:30

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит јунска сесија прва декада

Rezultati_od_praktichen_ispit_juni_2021-0.pdf Резултати од практичен испит јунска сесија

Општа биохемија

Практичен испит јунска сесија прва декада

Известување

07.06.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел

Praktichen_ispit_prva_dekada_7_6_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

04.06.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на еден од колоквиумите, Основи на молекуларна биологија, ТМФ

prepolaganje_na_eden_od_kolokviumite_TMF.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Основи на молекуларна биологија за ТМФ

03.06.2021  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Втор колоквиум по Типологија 2 физички, информатички, математички амфитеатар

Известување

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

Praktichen_ispit_TMF.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

02.06.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

praktichen_kolokvium_BHF_2_6_2021.pdf Резултати од практичен дел по предметот Молекуларна биологија за насоката биохемија и физиологија

Генетски инженеринг

kolokvium_GI_MB_2_6_2021.pdf Резултати од колоквиум

01.06.2021  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

II_kolokvium_TMF_3_6_2021.pdf Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

01.06.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

praktichen_kolokvium_MBG_1_6_2021.pdf Резултати од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката молекуларна биологија со генетика

Молекуларна генетика

Резултати од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија

praktichen_kolokvium_ABH_1_6_2021.pdf Резултати од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија

31.05.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на еден од колоквиумите за насоките Молекуларна биологија со генетика и Биохемија и физиологија

Prepolaganje_na_kolokviumite_BHF_31_5_2021.pdf Резултати од преолагање на еден од колоквиумите за БХФ
Prepolaganje_na_kolokviumite_MBG_31_5_2021.pdf Резултати од преолагање на еден од колоквиумите за МБГ

25.05.2021  11:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката молекуларна биологија со генетика

II_kolkvum_MBG_25_5_2021.pdf Резултати од втор колоквиум

21.05.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од втор колоквиум по предметот Молекуларна биологија за насоката биохемија и физиологија

II_kolkvum_BHF_21_5_2021.pdf Резултати од втор колоквиум по предметот Молекуларна биологија за насоката биохемија и физиологија

19.05.2021  21:50

Биоми

Термини за полагање во втора (летна) јунска сесија Проф. д-р Дана Прелиќ I декада - теорија датум термин просторија предмет насока Начин на полагање 15.6.2021, вторник 08:00 – 10:00 ч. Биолошки Амфитеатар Основи на екологија и еволуција биохем.-физиолошка насока писмено 16.6.2021, среда од 10:00 ч. кабинет 210 Општа екологија еколошка насока усно Ве замолувам најдоцна до 11.6.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк I декада – практично 17.6.2021, четврток 10:00 – 12:00 ч. Полагањето на практичните испити ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање. Ве замолувам најдоцна до 11.6.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк II декада - теорија датум термин просторија предмет насока Начин на полагање 29.6.2021, вторник 08:00 – 10:00 ч. Биолошки Амфитеатар Основи на екологија и еволуција биохем.-физиолошка насока писмено 30.6.2021, среда од 10:00 ч. кабинет 210 Општа екологија еколошка насока усно Ве замолувам најдоцна до 25.6.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк II декада – практично 1.07.2021, четврток 10:00 – 12:00 ч. Полагањето на практичните испити ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните е адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање. Ве замолувам најдоцна до 25.6.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк При полагањето со физичко присуство ќе бидат запазени мерките за заштита од Covid-19

Известување

12.05.2021  11:20

Однесување на животните

испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)

испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар

Известување

Еволуција

испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар

Известување

Клеточна биологија

испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар

Известување

Историја на биологија

испитот кај проф д-р Маја Јорданова во јунскиот испитен рок ќе се полага на 8.06 и 22.06.2021 од 10 часот во Биолошки афитеатар

Известување

11.05.2021  16:00

Молекуларна генетика

Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Молекуларна биологија со генетика, АБХ

Prepolaganje_kolokviumi_MBG_ABH_11_5_2021.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Молекуларна биологија со генетика за АБХ

07.05.2021  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Прв колоквиум Биохемија 2 (практичен дел)

Известување

23.04.2021  09:30

Молекуларна генетика

Резултати од вториот колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за студентите од насоката аналитичка биохемија

II_kolokvium_MBG_ABH_23_4_2021.pdf Втор колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за студентите од насоката аналитичка биохемија

22.04.2021  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

I_kolkvum_MBG_22_4_2021.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за МБГ

19.04.2021  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

I_kolkvum_TMF_19_4_2021.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ

16.04.2021  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Известување

Споредбена анатомија

Известување

Основи на анатомија на човек

Известување

14.04.2021  16:00

Биохемија 1

Теоретски испит - априлска сесија

Teoretski_ispit_Biohemija_1_april_2021.pdf Резултати од теоретски испит априлска сесија

14.04.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

SJ_Ispit_14_4_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц. д-р Славица Јосифовска
SP_Ispit_14_4_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов

13.04.2021  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Теоретски испит

Известување

Систематика на животните (двопредметни студии по биологија-хемија)

Известување

Инвертебрата (студии по биологија)

Известување

Вовед во нутриционизам

Tест по предметот Вовед во нутриционизам. Забелешка: Испитот ќе се одржи со физичко присуство и затоа студентите кои ќе полагаат да се најават кај предметниот наставник на е-маил: jasmina.petreska@pmf.ukim.mk најдоцна до 11.04.2021 до 20.00 часот.

Известување

12.04.2021  12:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит Клиничка биохемија

Известување

12.04.2021  10:00

Зоологија

Практичен испит

Известување

08.04.2021  10:00

Цитологија

Во исто време со испитот Цитологија кај проф. Ребок, ќе се одржи и испитот по Општа биологија за студентите од аналитичка биохемија кај проф. Тавчиовска-Василева.

Известување

07.04.2021  16:00

Биохемија 1

Практичен испит Биохемија 1 - априлска сесија

Rezultati_praktichen_aprilska_sesija.pdf Резултати од практичен испит априлска сесија

07.04.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит

Praktichen_ispit_6_4_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

07.04.2021  16:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит Клиничка биохемија - априлска сесија

Резултати од практичен испит априлска сесија
Rezultati_praktichen_aprilska_sesija-0.pdf Резултати од практичен испит априлска сесија

06.04.2021  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

I_kolkvum_BHF_6_4_2021.pdf Резултати од прв колоквиум по предметот Молекуларна биологија за насоката биохемија и физиологија

22.03.2021  17:00

Молекуларна генетика

Резултати од прв колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија

I_kolokvium_MBG_ABH_22_3_2021.pdf Резилтати од прв колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија

18.03.2021  11:40

Однесување на животните

Испитите кај Проф д-р Маја Јорданова во априлскиот испитен рок ќе се одржат на 6.04.2021 во биолошки амфитеатар од 10 часот

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.