Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.05.2018  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум

Известување

Форензичка ентомологија

Известување

Акватични инсекти

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Просторија 217

Известување

Инвертебрата

Устен испит Просторија 217

Известување

21.05.2018  10:00

Инвертебрата

Практичен испит Просторија 217

Известување

18.05.2018  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Трет колоквиум по Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија

III_kolkvum_ABH_18_05_2018_1.pdf Резултати од трет колоквиум за насоката аналитичка биохемија

15.05.2018  15:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија

Известување

15.05.2018  12:25

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за наоската прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

1Rezultati_prepolaganje_OMB_TMF_15_5_2018.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за наоската прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

15.05.2018  15:00

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија

Известување

11.05.2018  08:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум од практичниот дел од предметот Молекуларна биологија со генетика, Ас.м-р Славица Јосифовска

1Rezultat_kolokvium_od_praktichen_del_MBG_ABH_11_05_2018.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика

08.05.2018  11:25

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ

1Rezultati_praktichen_ispit_OMB_TMF_08_05_2018.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел за насоката прехрамбена биотехнологија од ТМФ

27.04.2018  11:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум по Основи намолекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија од ТМФ и Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија од ПМФ

1Rezultati_vtor_kolokvium_OMB_TMF_27_04_2018.pdf Резултати од втор колоквиум за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ
1Rezultat_vtor_kolokvium_MBG_ABH_27_04_2018.pdf Резултати од втор колоквиум за насоката аналитичка биохемија, ПМФ

24.04.2018  15:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)

Rezultati_od_prviot_kolokvium_prakticen_del_po_predmetot_Biohemija_2.pdf Резултати од првиот колоквиум (практичен дел) по предметот Биохемија 2

Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)

Rezultati_od_prviot_kolokvium_prakticen_del_po_predmetot_Biohemija_2-0.pdf Резултати од првиот колоквиум (практичен дел) по предметот Биохемија 2

16.04.2018  14:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

БИОЛОШКИ АМФИТЕАТАР - КОЛОКВИУМ

Известување

10.04.2018  10:05

Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - просторија (лабораторија) бр.217

Известување

Систематика на растенија (студии по биохемија и физиологија)

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - просторија бр.217

Известување

Известување

03.04.2018  12:10

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија Насоки: аналитича биохемија и прехрамбена биотехнологија

Rezultat_prv_kolokvium_MBG_ABH_03_04_2018.pdf Резултати од прв колоквиум за насоката АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА
Rezultati_prv_kolokvium_OMB_TMF_03_04_2018.pdf Резултати од прв колоквиум за насоката ПРЕХРАМБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

30.03.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети кај Проф.д-р Сашо Панов.

Rezultati_od_ispit_30_03_2018.pdf Резултати од испитот по сите предмети полагани на 30.03.2018

29.03.2018  12:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225

Известување

Клеточна биологија

Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225

Известување

Анатoмија и морфологија на растeнија

Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225

Известување

Цитологија

Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225

Известување

27.03.2018  09:00

Микробна биотехнологија (студии по молекуларна биологија)

Prviot kolokvium po predmetot Mikrobna biotehnologija (za molekularna biologija) ke se odrzi na 27.03.2018 so pocetok od 10 caot, vo predavalna 242. Materijal za prviot kolokvium 1-6 poglavje. prof. d-r Dzoko KUNGULOVSKI

Известување

26.03.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел

praktichen_26_03_2018.pdf Резултати од испит од практичен дел

07.02.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ispiti_site_predmeti_07_02_2018.pdf Резултати од испит по предмети кај Проф. д-р Сашо Панов

31.01.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Втора декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

31.01.2018  08:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Биогеографија

јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

31.01.2018  10:00

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Втора декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

31.01.2018  08:00

Фитогеографија со фитоценологија

јануарска сесија теоретски испит втора декада 31.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

31.01.2018  10:00

Инвертебрата

Втора декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

25.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел - втора декада (за сите предмети и насоки)

ispit_BTH_25_01_2018.pdf Резултати од испит за студентите од Технолошко-металуршки факултет
oceni_TMF_25_01_2018.pdf Крајни резултати со оцена за студенти од ТМФ
ispiti_razlichni_predmeti_25_01_2018.pdf Резултати од испит по Основи на молекуларна биологија, Молекуларна генетика, Молекуларна биологија со генетика
ispit_BK_25_01_2018.pdf Резултати од испит од предметот Биологија на канцер
ispit_BIII_25_01_2018.pdf Резултати од испит по Биохемија III

24.01.2018  11:00

Хистологија и ембриологија

Само за предмети кои се слушаат во зимски семестар. Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат на список кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

23.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел - втора декада

praktichen_site_nasoki_23_01_2018.pdf Резултати од испит по практичен дел од сите предмети и насоки

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Испит од практичен дел - втора декада

Известување

18.01.2018  08:00

Фитоценологија со вегетација на Македонија

јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Биогеографија

јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

Фитогеографија со фитоценологија

јануарска сесија теоретски испит прва декада 18.01.2018 (08:00 ч.)

Известување

18.01.2018  11:00

Хистологија и ембриологија

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат на список кај лаборантот Круно Блажевски.

Известување

12.01.2018  10:00

Форензичка ентомологија

Прва декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Прва декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

Инвертебрата

Прва декада од зимскиот испитен рок 2018

Известување

11.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од теоретски дел - прва декада (за сите предмети и насоки)

ispit_BTH_11_01_2018.pdf Резултати од испит по Основи на мол. биологија за насоката прехрамбена биотехнологија ТМФ
konechni_TMF_11_01_2018.pdf Конечни резултати по предметот Основи на мол. биологија за насоката прехрамбена биотехнологија, ТМФ
ispiti_site_predmeti_11_01_2018.pdf Резултати од испит за студентите од ПМФ

09.01.2018  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел- прва декада

praktichen_BHF_MB_09_01_2018.pdf Резултати испит од практичен дел за насоките биохемија и физиологија и молекуларна биологија

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Испит од практичен дел - прва декада

praktichen_NN_BTH_09_01_2018.pdf Резултати испит од практичен дел за насоките прехрамбена биотехнологија од ТМФ и наставна насока од ПМФ

29.12.2017  08:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Термин за полагање колоквиум од практичниот дел - за сите насоки

kolkvum_NN_praktichen_29_12_2017.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел - наставна насока
MB_BF_praktichen_kolkvum_29_12_2017.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел, БХФ и МБ
konechni_NN_Eko_Kol_2017_18.pdf Конечни резултати од испит одржан преку колоквиуми по предметот Основи на мол. биологија за наставна и еколошка насока

27.12.2017  13:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти кои за прв пат го запишале предметот

BF_MB_prepolaganje_na_I_kol_27_12_2017.pdf Резултати од преполагање на прв колоквиум за насоките молекуларна биологија и биохемија и физиологија
BF_MB_prepolaganje_na_II_kol_27_12_2017.pdf Резултати од преполагање на втор колоквиум за насоките биохемија и физиологија и молекуларна биологија

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.