Организациска структура

Како резултат на брзиот развој на биологијата, во текот на XX век се јави потреба од воведување нови биолошки курсеви во наставата. Со тоа беше овозможено формирање и развивање нови Одделенија во составот на постојните заводи при Институтот за биологија.

Организациската структура на Институтот изгледа вака:


Завод за ботаника со ботаничка градина
       Одделение за физиологија и биохемија на растенијата
    Одделение за екологија на растенијата
  Одделение за хидробиологија, систематика и биотехнологија на алгите
  Одделение за систематика и филогенија на вишите растенија и фитогеографија со фитоценологија
  Oдделение за микологија
   
Завод за цитологија, хистологија и ембриологија
 
Завод за зоологија
       Катедра за анимална екологија
  Катедра за систематика и филогенија на безрбетници
  Катедра за споредбена анатомија
   
Одделение за зоологија на ’рбетните животни, биогеографија и валоризација на природните екосистеми

Завод за експериментална физиологија и биохемија
       Одделение за општа физиологија и имунологија
  Одделение за анимална физиологија
  Одделение за експериментална биохемија
   
Завод за молекуларна биологија, генетика и микробиологија
       Катедра за молекуларна биологијa
  Катедра за генетика
  Катедра за микробиологија и микробна биотехнологија

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.