Надворешни соработници

д-р Миха
Буклески

дир. телефон:

a1@a.com

д-р Симон
Саздов

дир. телефон:

a6@a.com

д-р Борче
Костов

дир. телефон:

b@k.com

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.