Катедра за генетика

Катедрата за генетика (проф. д-р Гордана Димеска и технички соработник дипл. инж. биол. Слободан Тофилоски) се занимава со истражувања од област на цитогенетика, мутагенеза, посебно на индуцирање мутации со физички и хемиски мутагени агенси.

Одделението врши цитогенетски и цитотаксономски истражувања на одделни родови од флората на Република Македонија. Во соработка со истражувачи од странство, објавени се резултати од комплексните истражувања на родот Crocus од територијата на Р. Македонија, Србија и Црна Гора. Покрај тоа, во голема мера се проширени истражувањата од областа на мутагенезата, во кои се опфатени проучувања на индуцирани мутации со јонизирачки зраци од различно потекло, тешки метали, фунгициди и хормони, како и компаративни теренски истражувања на ефектите од загадувањето со тешки метали врз диворастечки растенија, во чиста средина и во непосредна близина на индустриски загадувачи. На Катедрата успешно функционира минифарма на Drosophila melanogaster, која студентите ја користат за изведување класични обиди за хибридизација и за следење одредени мутации.

Во соработка со медицинските институции кај нас се обработуваат одредени популациски параметри со цел да се подготви студија за некои почести хромозомопатии и ензимопатии кај македонската популација. Последните тенденции се насочени кон воведување методи на молекуларно ниво за проучување на проблемите поврзани со горенаведените предизвикани мутации на растителен материјал.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.