Прв циклус (додипломски студии)

Биологија - наставни кадри за средно образование

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за Биологија-наставни кадри за средно образование се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Студиската програма претставува академски студии. Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран биолог - наставен кадар во средно образование (Дипл. биол.).

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области на биологијата, односно, таксономијата и/или едукативниот процес, како и од областа на животната средина. 

Стручен назив: Дипломиран биолог - наставен кадар во средно образование (Дипл. биол.); Bachelor of Science in Biology - Biology Teacher (BSc. Biol.)

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од Агенцијата за квалитет во високото образование.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ.  

 

Структура на студиската програма по биологија

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ПРВА ГОДИНА

 

 

Задолжителен наставен предмет

 

 

 

 

1

ББ101

Клеточна биологија

I

4

4

8

2

ББ102

Хемија

I

4

4

8

3

ББ103

Спорт и здравје

I

 

 

2

4

ББ104

Психологија

I

2

2

4

5

ББ105

Основи на анатомија на човек

I

2

2

4

6

ББ106

Физика за биолози

I

2

2

4

7

ББ201

Анатомија и морфологија на растенијата

II

3

3

6

8

ББ202

Систематика и филогенија на безрбетници

II

4

6

10

9

ББ203

Хистологија и ембриологија

II

3

3

6

10

ББ204

Педагогија

II

2

2

4

...

 

Изборен наставен предмет

 

 

 

 

 

 

Изборен наставен предмет-1

II

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

28

30

60

 

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ВТОРА ГОДИНА

 

 

Задолжителен наставен предмет

 

 

 

 

1

ББ301

Систематика и филогенија на алги

III

4

6

10

2

ББ302

Општа физиологија

III

4

4

8

3

ББ303

Дидактика во природните науки

III

3

2

4

4

ББ401

Vertebrata

IV

4

6

10

5

ББ402

Општа биохемија

IV

4

4

8

6

ББ403

Физиологија на растенијата

IV

4

4

8

7

ББ404

Експеримент во наставата по биологија

IV

2

2

4

...

 

Изборен наставен предмет

 

 

 

 

1

 

Изборен наставен предмет-2

III

2

2

4

2

 

Изборен наставен предмет-3

III

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

29

32

60

 

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ТРЕТА ГОДИНА

 

 

Задолжителен наставен предмет

 

 

 

 

1

ББ501

Анимална физиологија

V

4

4

8

2

ББ502

Микробиологија

V

3

3

6

3

ББ503

Основи на молекуларната биологија

V

2

2

4

4

ББ504

Македонски јазик

V

2

2

4

5

ББ505

Микологија

V

2

3

4

6

ББ601

Систематика и филогенија на виши растенија

VI

4

6

10

7

ББ602

Споредбена анатомија

VI

3

3

7

8

ББ603

Екологија на растенијата

VI

4

4

9

...

 

Изборен наставен предмет

 

 

 

 

1

 

Изборен наставен предмет-4

V

2

2

4

2

 

Изборен наставен предмет-5

VI

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

28

31

60

 

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

ЧЕТВРТА ГОДИНА

 

 

Задолжителен наставен предмет

 

 

 

 

1

ББ701

Анимална екологија

VII

4

4

8

2

ББ702

Еволуција

VII

3

2

5

3

ББ703

Општа генетика

VII

4

3

8

4

ББ704

Зоогеографија

VII

2

2

4

5

ББ705

Методика во наставата по биологија 1

VII

3

4

4

6

ББ801

Методика во наставата по биологија 2

VIII

3

5

10

7

ББ802

Заштита на животната средина

VIII

3

3

6

8

ББ803

Фитогеографија со фитоценологија

VIII

3

2

5

...

 

Изборен наставен предмет

 

 

 

 

1

 

Изборен наставен предмет-6

VIII

2

2

4

 

 

Дипломска работа

VIII

 

6

6

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

27

33

60

По завршување на наставата од секоја учебна година, студентите треба задолжително да остварат летна пракса во времетраење од 30 дена. Во студиската програма се вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 6 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на една од катедрите при Институтот за биологија.

 

Изборни наставни предмети на студиската програма

Вид на изборен наставен предмет

Број

Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата

6

 

Реден број

Код

Назив на предметот

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

П

В

1.

ББИ201

Форензичка ентомологија

II

2

2

4

ПМФ

2.

ББИ202

Историја на биологијата

II

2

2

4

ПМФ

3.

ББИ301

Биологија на дијатомеи

III

2

2

4

ПМФ

4.

ББИ302

Лабораториска обработка на растителен материјал

III

2

2

4

ПМФ

5.

ББИ303

Екологија на опасни алги

III

2

2

4

ПМФ

6.

ББИ304

Габите во Македонија

III

2

2

4

ПМФ

7.

ББИ305

Однесување на животните

III

2

2

4

ПМФ

8.

ББИ306

Биогеохемиски циклуси

III

2

2

4

ПМФ

9.

ББИ501

Биоми

V

2

2

4

ПМФ

10.

ББИ502

Кооперативно учење

V

2

2

4

ПМФ

11.

ББИ503

Микробна екологија

V

2

2

4

ПМФ

12.

ББИ601

Меѓуклеточни комуникации

VI

2

2

4

ПМФ

13.

ББИ602

Лековити растенија

VI

2

2

4

ПМФ

14.

ББИ603

Растителни in vitro култури

VI

2

2

4

ПМФ

15.

ББИ802

Оценување во наставата по биологија

VIII

2

2

4

ПМФ

16.

ББИ803

Математичко моделирање во биологијата

VIII

2

2

4

ПМФ

Вкупно:

34

34

68

 

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма Биологија - наставни кадри за средно образование, вкупно изборни предмети се шест кои студентите ги бираат од Листата на изборни предмети предложена од единицата. Понудените изборни предмети опфаќаат 10% од вкупниот број на ЕКТС-кредитите во студиската програма, што е во согласност со Член 139, став 6 од Законот за високото образование каде „Изборните наставни предмети сочинуваат најмалку 10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС-кредитите во студиската програма. Исто така, студентите од оваа студиска програма можат да изберат како изборен предмет изборни предмети од другите студиски програми кои се акредитирани на Институтот за биологија, ПМФ.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.