Прв циклус (додипломски студии)

Биологија (акредитација 2013 год.)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за дипломиран биолог се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Студиската програма претставува академски студии. Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран биолог - професор по биологија (Дипл. биол.).

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области на биологијата, односно, таксономијата и/или едукативниот процес, како и од областа на животната средина. 

Стручен назив: Дипломиран биолог - професор по биологија (Дипл. биол.); Bachelor of Science in Biology - Biology Teacher (BSc. Biol.)


Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ.  

 

Структура на студиската програма по биологија

Структурата на студиската програма по биологија на Институтот за биологија е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

Код на предметот

Предмет

П

А

Л

кредити 

1. семестар 

БН1101

Цитологија

4

0

4

10

БП1102

Хемија

4

0

4

8

 

Изборен предмет

2

0

2

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

1

0

2

4

 

Вкупно

13

0

14

31

2. семестар

БН2101

Инвертебрата

4

0

6

10

БН2102

Анатомија и морфологија на растенија

3

0

3

7

БН2103

Хистологија со ембриологија

3

0

3

7

 

Изборен предмет

2

0

2

5

 

Вкупно

12

0

14

29

3. семестар

БН3101

Систематика и филогенија на алги и габи

4

0

6

10

БН3102

Општа биохемија

4

0

4

10

 

Изборен предмет

3

0

2

6

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

14

30

4. семестар

БН4101

Вертебрата

4

0

6

10

БН4102

Општа физиологија

4

0

4

10

БН4103

Физиологија на растенија

4

0

4

10

 

Вкупно

12

0

14

30

5. семестар

БН5101

Анимална физиологија

4

0

4

9

БН5102

Општа генетика

4

0

3

7

БН5103

Микробиологија

3

0

3

6

 

Изборен предмет

2

0

2

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

15

0

14

31

6. семестар

БН6101

Кормофита

4

0

6

10

БН6102

Екологија на растенија

4

0

4

8

БН6103

Споредбена анатомија

3

0

3

7

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

15

29

7. семестар

БН7101

Анимална екологија со зоогеографија

4

0

4

8

БН7102

Еволуција

3

0

1

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

15

0

13

29

8. семестар

БН8101

Методика во наставата по биологија

6

5

4

8

БН8102

Заштита на животна средина

3

0

3

6

 

Изборен предмет

3

0

2

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Дипломска работа

0

0

6

8

 

Вкупно

14

0

22

31

Студиската програма по биологија вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 8 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на еден од заводите при Институтот за биологија.

 

Листа на изборни предмети

Листата на изборните предмети е дадена во следната табела.

Код

Изборен предмет  

БУ1203

Психологија

БП1104

Физика за биолози

БЗ1205

Основи на анатомија на човек

БУ2204

Педагогија

БН3203

Дидактика

БЗ5204

Основи на молекуларната биологија

БУ7203

Македонски јазик

БН8203

Фитогеографија со фитоценологија

БП1204

Математика со биостатистика

БЕ8202

Валоризација на екосистемите

БЕ8203

Биогеографија

БЕ4203

Екологија на антропогени екосистеми

БЗ2204

Лабораториски практикум

БЗ4205

Основи на екологија и еволуција

БП4204

Физичка хемија

БЗ3204

Биофизика на клетка

БМ8203

Применета молекуларна генетика

БМ6104

Меѓуклеточни комуникации

БИ0311

Креативно учење во наставата по биологија

БИ0312

Експериментот во наставата по биологија

БИ0313

Оценување во наставата по биологија

БИ0314

Габите на Македонија

БИ0315

Лековити растенија

БИ0316

Екологија на опасни алги

БИ0317

Примена на дијатомеите во екологијата и медицината

БИ0318

Микробна екологија

БИ0319

Биогеохемиски циклуси

БИ0320

Биомаса и продукција на терестрични екосистеми

БИ0321

Екологија на предели

БИ0322

Еколошко законодавство

БИ0323

Популациона екологија и математичко моделирање

БИ0324

Проценка на екосистемски вредности

БИ0325

Биоми

БИ0326

Исхрана и метаболизам на растенијата

БИ0327

Физиолошка функција на секундарните биомолекули кај растенијата

БИ0328

Цитогенетика

БИ0329

Популациона генетика

БИ0330

Однесување на животните

БИ0331

Одбрани поглавја од онтогенијата на ‘рбетниците

БИ0332

Вовед во ихтиологија

БИ0333

Ентомологија

БИ0334

Паразитологија

БИ0335

Зоологија на водните без’рбетници

БИ0336

Биохемија на растителна клетка

БИ0337

Анимална стрес физиологија

БИ0338

Екотоксикологија

БИ0339

Култура на анимални ткива

БИ0340

Споредбена ендокринологија

БИ0341

Применета ензимологија

БИ0342

Метаболички инженеринг на растенијата

БИ0343

Растителни антиоксидантни метаболити

БИ0344

Микропропагација на генетски трансформирани растенија

БИ0345

Имуногенетика

БИ0346

Броматологија

БИ0347

Физиолошки механизми на циркулацијата

БИ0348

Физиологија на невроендокриниот систем

БИ0349

Биологија на канцерот

БИ0350

Експериментална биохемија

БИ0351

Витамини, есенцијални масло и макронутриенти

БИ0352

Медицински габи

БИ0353

Радијациона биологија

БИ0354

Геномика и протеомика

БИ0355

Генетски модифицирани организми

БИ0356

Историја на биологија

БИ0357

Биологија на дијатомеи

БИ0358

Охридско Езеро

БИ0359

Математичко моделирање во биологијата

БИ0360

Клиничка биохемија

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма по биологија студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Природно-математичкиот факултет (Прилог 3.2). Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ. Исто така, студентите од една студиска програма можат да изберат како изборен предмет и задолжителни предмети од другите студиски програми.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.