Персонал

На Институтот за биологија се вработени 49 лица.

Во наставно-научно и во соработничко звање работат: 

  • 17  редовни  професори,  
  • 6  вонредни  професори,  
  • 7  доценти,
  • 2  асистенти.  

Исто  така,  во  наставата учествуваат и надворешни соработници од други институти при Факултетот, како и од други факултети. 

Во работата на Институтот учествуваат и:

  • 12 технички соработници, 
  • 1 технички секретар, 
  • 1 библиотекар, 
  • 2 лаборанти,
  • 1 лице помошен персонал од Ботаничката градина.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.