Катедра за молекуларна биологијa

Научноистражувачката дејност на Катедрата за молекуларна биологија (проф. д-р Сашо Панов и асистент м-р Славица Јосифовска) е во насока на истражувања од областа на молекуларната биологија и молекуларната генетика.

Катедрата е опремена со софистицирана опрема и реагенси, што придонесе да се воведат методи и техники за ДНА-базирани анализи (PCR амплификација, Southern blotting и dot-blot хибридизација), РНА-базирани методи (семиквантитативна RT-PCR и Northern blotting), како и протеински техники (SDS-PAGE електрофореза, Western blotting, ELISA) и други. Треба да се напомни дека во овој период, во Лабораторијата за молекуларна биологија се извршени голем број анализи во рамките на повеќе научноистражувачки проекти од биомедицинските и екотоксиколошките области. Исто така, Лабораторијата соработува со други институции од нашата држава, особено со Клиничкиот центар и со Медицинскиот факултет во Скопје. Во рамките на апликативната дејност, во Лабораторијата се вршат повеќе од 12.000 анализи годишно за детекција и за генотипизација на хуманиот папилома вирус (HPV) во гинеколошки примероци за дијагностички цели.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.