Монографија - 70 години ПМФ-Скопје

Повеќе информации за историјатот, наставната и научната дејност, организациската структура и кадарот на Природно-математичкиот факултет и Институтот за биологија, може да се најдат во монографијата „70 години Природно-математички факултет -Скопје“.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.