Одделение за екологија на растенијата

Во работата на Одделението за екологија на растенија се вклучени проф. д-р Љупчо Меловски, проф. д-р Славчо Христовски и техничките соработници м-р Даниела Јовановска и дипл. инж. биол. Виолета Бошковска.

Научноистражувачката дејност на Одделението за екологија на растенија во последните десетина години беше спроведена во повеќе области на екологијата и науката за животната средина: изучување на екосистеми, истражување на влијанието на природното и антропогеното загадување врз различни организми, пределна екологија, како и биолошката разновидност. Екосистемските истражувања беа насочени кон изучување на блатните екосистеми (Моноспитовско Блато, Белчишко Блато, Студенчишта, Бунец и Езерца) од аспект на нивниот флористички диверзитет и разновидност на живеалишта, а помалку и на шумските екосистеми (букови шуми). Новина во истражувањата на Одделението е проучувањето на хиперакумулацијата на некои тешки метали кај растенија од фамилијата Brassicaceae (особено кај претставници од родот Alyssum). Одделението беше вклучено и во истражувања на влијанието на загадувањето со тешки метали кај различни растителни видови, но и габи и животински организми.

Пределната екологија е нова гранка во развојот на Одделението за екологија на растенија, при што беа опфатени проучувања на пределната разновидност на Македонија и поединечни региони (сливот на реката Брегалница, Осоговските Планини, Скопската Котлина), но и проучување на структурните и функционалните одлики на пределите. Проучувањето и заштитата на биолошката разновидност во рамките на Одделението за екологија на растенијата интензивно се одвива веќе дваесетина години, а во последната деценија активностите беа фокусирани на голем број планински масиви и региони во Македонија.

 


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.