Катедра за систематика и филогенија на безрбетници

Научноистражувачката активност на Катедрата за инвертебрата (проф. д-р Стое Смиљков, доц. д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ и технички соработник дипл. биол. Борче Стрејоски) се одвива во доменот на две биолошки дисциплини: фаунистички диверзитет и хидробиологија.

Со оглед на тоа што во Р. Македонија не постои ефикасен систем за процена на еколошкиот статус на водните екосистеми, научниот пристап на Катедрата има значаен придонес во процесот на имплементација на макроинвертебратите како задолжителна компонента во мониторинг студии. Во изминатите 10 години активно беа проширувани хоризонтите на дејноста на Катедрата за инвертебрата преку отворање нови полиња и области за истражување. На посебно место се издвојуваат визијата и залагањата на наставно-научниот кадар на Катедрата за вклучување на форензичката ентомологија, не само како наставен предмет во додипломските студии, туку и како можност за навлегување во една нова сфера истражувања што се од особена важност, не само за Институтот за биологија, туку и за целокупниот развој на науката во Р. Македонија.

Во рамките на Одделението за инвертебрата и анимална екологија постои импозантна колекција на различни групи акватични и копнени безрбетници, заведена како Macedonian National Collection of Invertebrates (MNCI).


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.