Одделение за експериментална биохемија

 

За Катедрата

Катедрата за Експериментална биохемија при Природно-математичкиот факултет, е задолжена за изведување на настава и лабораториски вежби од областа на биохемијата. Во изминатите десетина години, под менторство на проф. д-р Јасмина Димитрова – Шумковска и технички соработници: молекуларен биолог Ивана Мариќ, биохемичар Фросина Кошаркоска и молекуларен биолог Љупчо Крстаноски, покрај наставната дејност, Катедрата активно се бави и со научно-истражувачка работа, со главен фокус на хомеостаза на липопротеинскиот метаболизам, ефект на ксенобиотици и инфламација кај анимални модели. Во чекор со современите истражувања, тимот работи и во развојот на терапевтски стратегии во модулацијата на оксидативниот стрес кај анимален модел со индуцирана канцерогенеза.


Наставни програми

Предмети:

 Општа биохемија

 Биохемија 1

 Биохемија 2

 Клиничка биохемија

 Експериментална биохемија

 

 

Истражувачка дејност

Во последната декада, лабораторијата се занимава со темелна анализа од подрачјето на индуцирани алтерации во липидниот метаболизам, маркери на оксидативен стрес и ензими вклучени во антиоксидативна заштита, на анимален модел од видот ApoE knockout глувци. Од исклучителен интерес за лабораторијата се и анализите за експресија на 18 kDa транслокаторен митохондријален протеин (TSPO) чија функција е асоцирана со метаболизмот на холестерол и чие ниво на експресија се одразува врз атеро­склеро­тичниот процес.

Актуелни истражувањи на Катедрата се in vitro анализи на антиоксидативниот потенцијал кај различни видови фунги од фармаколошко и нутритивно значење.

Научни публикации:

  • Yasin N, Veenman L, Dimitrova-Shumkovska J, Gavish M. (2017) The 18 kDa translocator protein, non-coding RNA, and homeostasis. Non-coding RNA Investigation.
  • Xiao J, Bei Y, Liu J, Dimitrova-Shumkovska J, et al. (2016) miR-212 downregulation contributes to the protective effect of exercise against non-alcoholic fatty liver via targeting FGF-21. J Cell Mol Med.
  • Chen X, Song M, Chen W, Dimitrova-Shumkovska J, et al. (2016) MicroRNA-21 Contributes to Liver Regeneration by Targeting PTEN. Med Sci Monit.
  • Bei, Y., Song, Y., Wang, F., Dimitrova-Shumkovska, J., et al. (2016). Micro RNA-382 targeting PTEN-Akt axis promotes liver regeneration. Oncotarget.
  • Xiao J, Sun Q, Bei Y, Zhang L, Dimitrova-Shumkovska J, et al. (2016) Therapeutic inhibition of phospholipase D1 suppresses hepatocellular carcinoma. Clin Sci (Lond).
  • Dimitrova-Shumkovska J, Veenman L, et al. (2010) Chronic high fat, high cholesterol supplementation decreases 18 kDa Translocator Protein binding capacity in association with increased oxidative stress in rat liver and aorta. Food Chem Toxicol.
  • Dimitrova-Shumkovska J, Veenman L, Ristoski T, et al. (2010) Decreases in binding capacity of the mitochondrial 18 kda translocator protein accompany oxidative stress and pathological signs in rat liver after DMBA exposure. Toxicol Pathol.  

 Поглавија во Монографии:

  • Dimitrova-Shumkovska J, Veenman L, et al. (2015) Thrombosis, Atherosclerosis and Atherothrombosis – New Insights and Experimental Protocols. Editor, Mojca Bozic-Mijovski. InTech, ISBN 978-953-51-2226-5.
  • Dimitrova-Shumkovska J, Veenman L, et al. (2013) The 18 kDa Translocator Protein and Atherosclerosis in Mice Lacking Apolipoprotein E, In Book Lipid Metabolism, edited by Rodrigo Valenzuela Baez, InTech,  ISBN 978-953-51-0944-0.
  • Dimitrova-Shumkovska J, Veenman L, Gavish M. (2012) The 18 kDa Translocator Protein as a Potential Participant in Atherosclerosis, in book Atherogenesis, edited by Parthasarathy, InTech, ISBN 978-953-307-992-9.

 

Фарма за трансгенични животни

Во состав на лабораторијата за експериментална биохемија влегува и фарма со два соја на лабораториски животни од типот C57BL/6: трансгеничен сој на глувци со нокаутиран ген за синтеза на аполипопротеинот Е – клучен рецептор во липидниот метаболизам (ApoE KO-/-) и див сој глувци (blackborn) кои се користат како експериментални модели за истражувањата и анализите што се работат во самата лабораторија. Фармата брои околу 30-тина легла од двата соја анимални модели и во неа се применуваат сите стандардни регулативи за работа со експериментални животни.

 

 

Соработка

Покрај соработката со Институтите од Природно-математичкиот факултет, Катедрата соработува со факултетот за Ветеринарна медицина, Медицинскиот факултет во Скопје и со повеќе реномирани Универзитети од областа на медицинските науки меѓу кои Израелскиот институт за технологија-Technion и Факултетот за природни науки при Шангајскиот универзитет.

Избор на билатерални и меѓународни проекти:

2016-2017: Mir-17-3p Contributes to Exercise-Induced Physiological Hypertrophy.

2007-2009: The Peri­pheral­-­Type Benzodiazepine Rece­ptors: Cancerogenesis and Steroidogenic Production; 18 kDa  Translocator Protein and Oxidative Stress in vivo. 

2007-2008: Antioxidant Activity of Sporocarp Extract from sele­cted Taxa, Typical for The Region of Balcan Peninsula in Correlation to the Phylo­genetic Position  of Source Fungi.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.