Одделение за експериментална биохемија

Развојот и активноста на Одделението за експериментална биохемија (проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска и технички соработник дипл. мол. биол. Љупчо Крстановски) можат да се согледаат низ развојот на биохемијата како независна дисциплина, чии темели на Природно-математичкиот факултет во Скопје ги поставија професорите д-р Ристо Коцарев и д-р Лав Лозински.

Одделението за експериментална биохемија е задолжено за изведување настава и лабораториски вежби по група предмети од областа на биохемијата: општа биохемија, биохемија 1, биохемија 2 и клиничка биохемија за студентите од сите студиски групи на Институтот за биологија.

Научната активност во последните десет години е фокусирана на анализа на причинителите за нарушен липопротеински метаболизам, влијание на ксенобиотиците и корелации со кардиоваскуларните заболувања и црнодробното замастување. Основана е лабораторија за нов вид експериментални трансгени животни (аполипопротеин Е дефициентни глувци). Овој модел дава можност за проучување на патогенезата и терапијата на атеросклерозата, бидејќи го содржи целиот спектрум лезии забележани во текот на атеросклерозата и е првиот модел што развива лезии слични на оние кај луѓето. Покрај неговата добро позната улога во липидниот метаболизам, опишана е и улогата на аполипопротеинот Е во неколку патофизиолошки процеси, вклучувајќи антиоксидативна активност, инфламација и имунолошка активност, модулатор на ангиогенеза, индукција на метастаза и растење на туморски клетки и ткивна репарација.

Одговор на десетгодишната соработка со истражувачката фармаколошка лабораторија на Медицинскиот факултет, Technion (Израел), се и неколкуте заеднички публикации и поглавја во монографии. Во прилог на тоа е и реализираниот проект на тема: The Peripheral-Type Benzodiazepine Receptors: Cancerogensis and Steroidogenic Production; 18kDa Translocator Protein and Oxidative Stress in vivo. Horowitz Research Fund, 2000156, Elias Medical Research Fund, 2009264, Technion, Израел (2007‒2009 година). Во периодот 2008‒2009 година, Одделението за експериментална биохемија е фокусирано на анализа in vitro на антиоксидативни карактеристики и стабилност на ретки видови габи од Балканскиот Полуостров. Од академската 2014 година, Одделението за експериментална биохемија започнува соработка со Одделот за регенерација на ткива на Факултетот за природни науки при референтниот Шангајски универзитет.

На Катедрата за експериментална биохемија во изминатите десетина години, под менторство на проф. д-р Божидарка Ѓошиќ-Марковска и проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска, изработени се повеќе од 10 магистерски тези, 7 докторски дисертации и над 70 дипломски трудови.© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.