Катедра за анимална екологија

Научноистражувачката активност на Катедрата за анимална екологија (проф. д-р Дана Прелиќ и доц. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска) главно се базира врз фаунистички, еколошки и зооценолошки истражувања на одделни групи терестрични инвертебрати.

Предмет на истражувања е влијанието на урбанизацијата врз биодиверзитетот во градските средини преку таксономски анализи како индикатор на еколошките промени во средината и утврдување промени на општата рамнотежа во урбаниот екосистем. Земајќи ја предвид биоиндикативноста на одредени видови од терестричната макрофауна, во последно време Катедрата ја насочува својата активност кон пределната екологија, проучувајќи ја екологијата и дистрибуцијата на видовите низ вертикалните зони, опфаќајќи различни климатско-вегетациски-почвени појаси и хабитати во шумските екосистеми.

Во рамките на Одделението за инвертебрата и анимална екологија постои импозантна колекција на различни групи акватични и копнени безрбетници, заведена како Macedonian National Collection of Invertebrates (MNCI).


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.