Одделение за зоологија на ’рбетните животни, биогеографија и валоризација на природните екосистеми

Во научноистражувачката работа на Одделението за зоологија на ’рбетните животни, биогеографија и валоризација на природните екосистеми вклучени се проф. д-р Бранко Мицевски и технички соработник дипл. биол. Борче Стрејоски.

Од проектните активности, во чии рамки се истражувањата на трите природни езера во Р. Македонија, публикувана е монографија за орнитофауната на Преспанското и на Охридското Езеро. Проблематиката што се работи во ова Одделение се однесува на мониторинг и заштита на крупните ѕверови ‒ рисот и мечката (утврдување на статусот, дистрибуцијата, особено во трансграничните подрачја со Албанија и Грција, и популационата густина во Р. Македонија), фауната на птиците, особено на водните станишта, инвентаризација на водните станишта како природни ресурси, како и фаунистика и валоризација, не само на птиците, туку и на одредени групи инсекти (правокрилци и пеперутки). Остварена е соработка со Еколошкото движење во Солун и со Грчкото орнитолошко друштво, во чии рамки е направен мониторинг на состојбата со орнитофауната, со посебен осврт на значајните орнитолошки локалитети во близина на р. Вардар. Како резултат на соработката со Пронатура (Швајцарија), за првпат е изработен „План за управување на Националниот парк Пелистер“ според стандардите ЕУРОСАЈТ.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.