Прв циклус (додипломски студии)

Биологија (акредитација 2018 год.)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за дипломиран биолог се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Студиската програма претставува академски студии. Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран биолог – наставен кадар за средно образование (Дипл. биол.).

Овие додипломски студии и програмата се организира низ стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус студии во различни области на биологијата, односно, таксономијата и/или едукативниот процес, како и од областа на животната средина. 

Стручен назив: Дипломиран биолог - наставен кадар за средно образование (Дипл. биол.); Bachelor of Science in Biology - Biology Teacher (BSc. Biol.)


Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Преземете го овде Решението за акредитација на студиската програма, издадено од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

Преземете го овде Решението за почеток со работа на студиската програма, издадено од МОН.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ.  

 

Структура на студиската програма по биологија

Структурата на студиската програма по биологија на Институтот за биологија е дадена во следнава табела (П - предавања, А – аудиториски вежби, Л – лабораториски вежби):

Код на предметот

Предмет

П

А

Л

кредити 

1. семестар 

ББ1001

Цитологија

4

0

4

8

ББ1002

Хемија

4

0

4

8

 

Спорт и здравје

     

2

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

14

30

2. семестар

ББ2003

Анатомија и морфологијана растенија

3

0

3

8

ББ2002

Систематика и филогенија на безрбетници

4

0

6

10

ББ2005

Хистологија и ембриологија

3

0

3

8

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

12

0

14

30

3. семестар

ББ3006

Систематика и филогенија на алги

4

0

6

10

ББ3007

Општа физиологија

4

0

4

8

 

Изборен предмет

3

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

14

30

4. семестар

ББ4008

Вертебрата

4

0

6

10

ББ4009

Општа биохемија

4

0

4

8

ББ4010

Физиологија на растенија

4

0

4

8

 

Изборен предмет

2

0

3

4

 

Вкупно

12

0

14

30

5. семестар

ББ5011

Општа генетика

4

0

3

8

ББ5012

Микробиологија

3

0

3

6

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

15

0

14

30

6. семестар

ББ6013

Систематика и филогенија на виши растенија

4

0

6

10

ББ6014

Споредбена анатомија

3

0

3

7

БН6015

Екологија на растенија

4

0

4

9

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

15

30

7. семестар

ББ7016

Анимална екологија

4

0

4

8

ББ7017

Еволуција

3

0

1

5

ББ7018

Анимална физиологија

4

0

4

8

 

Зоогеографија

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

15

0

13

29

8. семестар

ББ8020

Методика  на наставата по биологија

6

5

4

10

ББ8021

Заштита на животната средина

3

0

3

6

 

Фитогеографија со фитоценологија

3

0

2

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Дипломскаработа

0

0

6

6

 

Вкупно

14

0

17

31

Студиската програма по биологија вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 8 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на еден од заводите при Институтот за биологија.

 

Листа на изборни предмети

Листата на изборните предмети за студиската програма по биологија е дадена во следната табела:

Код

Изборни предмети за студиската програма

ББ1123

Психологија

ББ1124

Физика за биолози

ББ1125

Основи на анатомија на човек

ББ2126

Педагогија

ББ3127

Дидактика во природните науки

ББ4128

Основи на молекуларната биологија

ББ5129

Македонски јазик

ББ5130

Микологија

ББ5131

Експеримент во наставата по биологија

ББ3132

Лабораториска обработка на растителен материјал

ББ3133

Оценување во наставата по биологија

БМ2106

Лабораториски практикум

БМ2105

Биофизика на клетка

БМ6112

Меѓуклеточни комуникации

БФ0 201

Патогени микроорганизми

БН6017

Растителни секундарни метаболити

БФ 6111

Регулаторни системи кај животните

БФ7112

Физиологија на развиток на растенијата

БФ7113

Индустриска микробиологија

  

Листата на слободни изборни предмети за студиската програма по биологија е дадена во следната табела:

Код

Листа на предмети од Универзитетската слободна листа на изборни предмети

ББ5132

Броматологија

ББ6232

Ихтиологија

ББ7233

Токсиколошка хистопатологија на риби

ББ7235

Цитогенетика

ББ8236

Биоми

ББ8237

Математичко моделирање во биологијата

ББ5238

Макроинвертебрати и нивна примена во мониторинг студии

ББ3239

Кооперативно учење

ББ5240

Историја на биологијата

ББ5241

Габите во Македонија

ББ6242

Лековити растенија

ББ3243

Биологија на дијатомеи

ББ8244

Микробна екологија

ББ8245

Ентомологија

ББ7246

Биогеохемиски циклуси

ББ8247

Биомаса и продукција на терестични екосистеми

ББ8248

Екотоксикологија

ББ7249

Растителни in vitro култури

ББ7250 

Екологија на опасни алги

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма по биологија студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Природно-математичкиот факултет (Прилог 3.2). Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата на акредитирани предмети од единицата и/или од единицитена УКИМ. Исто така, студентите од една студиска програма можат да изберат како изборен предмет и задолжителни предмети од другите студиски програми.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.