Oдделение за микологија

Во Одделението за микологија (проф. д-р Митко Караделев, доц. д-р. Катерина Русевска и технички соработник м-р Данијела Митиќ-Копања) главно се истражува микодиверзитетот на Република Македонија, а се вршат и екотаксономски испитувања на поедини видови. Новина  во истражувањата се молекуларните анализи со цел филогенија на одредени групи габи.

Миколошката лабораторија има постојана меѓународна соработка со научни институции, како што се: Одделот за микологија при универзитет Филипс во Марбург, Германија, Институтот за хемија на дрво во Рига, Латвија, Факултетот за природни науки и уметност при универзитет Селџук во Конја, Турција, Институтот за шумарство од Љубљана, Словенија, Лабораторијата за молекуларна систематика, Кралска ботаничка во Мадрид, Шпанија, Универзитетот Палермо, Италија, Институтот за микробиологија од Универзитетот Инсбрук, Австрија и други.

Во рамките на Миколошката лабораторија функционира збирка на габи (фунгариум), заведена како Macedonian Collection of Fungi (MCF) со околу 20.000 примероци и со база на податоци (МАКФУНГИ) со околу 36.000 податоци за габи од Р. Македонија, Балканскиот Полуостров и пошироко.

Дел од опремата во Миколошката лабораторија е обезбедена од донации на разни институции (KFOR Liasion Press Centre ‒ Скопје, DLR Internationales Buro ‒ Бон, Германија).


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.