Материјали


 • Абиотички фактори
 • Акватични инсекти
 • Алгологија
 • Аналитичка и инструментална хемија
 • Аналитичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Анатoмија и морфологија на растeнија
 • Анатомија и морфологија на растенија (студии по биологија)
 • Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Анимална екологија со зоогеографија
 • Анимална стрес физиологија
 • Анимална физиологија
 • Анимална физиологија со екофизиологија
 • Биогеографија
 • Биогеохемиски циклуси
 • Биодиверзитет
 • Биологија на дијатомеи
 • Биологија на канцерот
 • Биомаса и продукција на терестрични екосистеми
 • Биоми
 • Биотехнологија
 • Биофизика на клетка
 • Биохемија 1
 • Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)
 • Биохемија 2 (студии по молекуларна биологија)
 • Биохемија Б (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Биохемија за еколози
 • Биохемија на растенија
 • Ботаника
 • Броматологија
 • Валоризација на екосистеми
 • Вертебрата (студии по биологија)
 • Вертебрата (студии по екологија)
 • Вирусологија
 • Вовед во ихтиологија
 • Габите на Македонија
 • Генетика
 • Генетика и органска еволуција (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Генетски инженеринг
 • Генетски модифицирани организми
 • Геномика и протеомика
 • Дидактика
 • Еволуција
 • Екологија на антропогени екосистеми
 • Екологија на опасни алги
 • Екологија на предели
 • Екологија на растенија
 • Екологија на терестрични екосистеми
 • Екологија со заштита на животната средина (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Еколошки мониторинг и биоиндикатори
 • Еколошко законодавство
 • Екотоксикологија
 • Експериментална биохемија
 • Експериментот во наставата по биологија
 • Ензимологија
 • Ентомологија
 • Заштита на животната средина (студии по биологија)
 • Заштита на животната средина (студии по биохемија и физиологија)
 • Заштита на животната средина (студии по екологија)
 • Зоологија
 • Зоологија на водните безрбетници
 • Имуногенетика
 • Имунологија
 • Инвертебрата
 • Инвертебрата (студии по биологија)
 • Индустриска микробиологија
 • Историја на биологија
 • Исхрана и метаболизам на растенија
 • Клеточна биологија
 • Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)
 • Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)
 • Компјутерски апликации (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Кооперативно учење во наставата
 • Кормофита
 • Критичко мислење во наставата
 • Култура на анимални ткива
 • Лабораториски практикум
 • Лековити растенија
 • Македонски јазик
 • Макроинвертебрати и нивна примена во мониторинг студии
 • Математика (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Математика со биостатистика
 • Математика со биостатистика (студии по екологија)
 • Медицински габи
 • Меѓуклеточни комуникации
 • Метаболички инженеринг на растенијата
 • Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Методика во наставата по биологија
 • Методика во хемијата со хоспитации 1 (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Методика во хемијата со хоспитации 2 (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Микологија
 • Микробиологија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Микробиологија (студии по биологија и студии по екологија)
 • Микробиологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)
 • Микробна биотехнологија (студии по биохемија и физиологија)
 • Микробна биотехнологија (студии по молекуларна биологија)
 • Микробна екологија
 • Микропропагација на генетски трансформирани растенија
 • Молекуларна анимална физиологија
 • Молекуларна биологија на растенија
 • Молекуларна генетика
 • Молекуларна имунологија
 • Молекуларна физиологија
 • Молекуларни основи на дејството на цитокините
 • Неорганска хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Одбрани поглавја од онтогенијата на 'рбетниците
 • Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Однесување на животните
 • Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)
 • Општа биохемија
 • Општа ботаника (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Општа генетика (студии по биологија)
 • Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)
 • Општа екологија
 • Општа зоологија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Општа физиологија (студии по биологија)
 • Општа физиологија (студии по биохемија и физиологија)
 • Општа хемија
 • Општа хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Органска хемија
 • Органска хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Органска хемија (студии по молекуларна биологија)
 • Основи на анатомија на човек
 • Основи на екологија и еволуција (студии по биохемија и физиологија)
 • Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)
 • Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)
 • Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)
 • Охридско Езеро
 • Оценување во наставата по биологија
 • Паразитологија
 • Патогени микроорганизми
 • Педагогија
 • Популациона генетика
 • Популациона екологија и математичко моделирање
 • Примена на дијатомеите во екологијата и медицината
 • Применета ензимологија
 • Применета молекуларна генетика
 • Применета физиологија
 • Проценка на екосистемските вредности
 • Психологија
 • Радијациона биологија
 • Растителна и анимална екофизиологија
 • Растителна физиологија
 • Растителна физиологија со екофизиологија
 • Растителни антиоксиданси
 • Систематика и филогенија на алги и габи
 • Систематика на животните (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Систематика на растенија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Систематика на растенија (студии по биохемија и физиологија)
 • Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)
 • Споредбена анатомија
 • Споредбена физиологија
 • Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)
 • Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)
 • Физика (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Физика за биолози
 • Физиологија на животни (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткива
 • Физиологија на растенија
 • Физиологија на растенија (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Физиолошка функција на секундарните биомолекули кај растенијата
 • Физиолошки механизми на циркулацијата
 • Физичка хемија
 • Фитогеографија со фитоценологија
 • Фитоценологија со вегетација на Македонија
 • Форензичка ентомологија
 • Хемија
 • Хемија на животна средина (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Хемиско училишно експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)
 • Хидробиологија
 • Хистологија и ембриологија
 • Хистологија со ембриологија
 • Хумана генетика
 • Цитогенетика
 • Цитологија
© 2017. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.