Библиотека

Развојот на Институтот за биологија бил проследен со континуирано обновување и збогатување на книжниот фонд на библиотеката. Во јубилејната 2016 година, библиотеката располагаше со 12965 монографски публикации и 838 наслови на домашни и странски сериски публикации, како и голем број книги, скрипти, практикуми напишани од академскиот кадар на Институтот. Во библиотеката има и примероци од одбранетите докторски дисертации, магистерски и специјалистички трудови. Треба да се напомни дека најголемиот дел од фондот со кој располага библиотеката се книги и списанија што се набавени во минатото. Збогатувањето на книжниот фонд во изминатиот период се вршеше со набавки од средства на Институтот, постдипломски студии, а дел од расположливата литература во последните години е добиена и преку Проектот на владата за превод на универзитетски учебници.

Како резултат на размената со списанието што го издава Институтот за биологија Biologia Macedonica (претходно Годишен зборник ‒ Биологија) и сега, како и во минатото, се добиваат најголемиот број наслови, пред сè, на сериски публикации, а размената во моментов се врши со повеќе од 150 научни институции, од кои најголемиот дел се од странство. Во последните години се добиени голем број наслови како резултат на подарок и донации на книги од пензионираниот наставен персонал и Институции со кои Институтот за биологија има воспоставено соработка, како што е германската фондација „Deutschen Forschungsgemenin-schaft“, која донираше повеќе наслови од современата миколошка литература и другите биолошки области.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.