Катедра за споредбена анатомија


Научноистражувачката активност на Катедрата за споредбена анатомија (проф. д-р Милица Ристовска и техничките соработници дипл. биол. Јулијана Арсовска и дипл. инж. биол. Круне Блажевски) главно е насочена во областа на ихтиологијата.

Она што во моментот се работи на Одделението е следење на онтогенетските промени на кранијалниот и посткранијалниот скелетен систем кај рибите. Станува збор за специфичен методолошки пристап што овозможува да се проследи начинот на кој единките од ларвениот стадиум ги совладуваат променливите функционални потреби за време на раниот онтогенетски развиток, со цел добивање корисни информации во насока на подобро разбирање на врската помеѓу онтогенијата и екологијата на рибите. Ваквиот методолошки пристап во проучувањето на коскените структури се покажа како корисна алатка и во детектирањето стабилни морфолошки карактери неопходни при таксономските истражувања на рибите.

Во последниве години, Одделението за споредбена анатомија, раководено од страна на проф. д-р Ристовска, заедно со Одделението за инвертебрата и анимална екологија при ПМФ и Одделението за рибарство при Институтот за сточарство, спроведе повеќе истражувања што се насочени кон евалуација на квалитетот на водната средина врз основа на две биолошки компоненти ‒ макроинвертебратната и рибната фауна.


© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.