Катедра за споредбена анатомија


Научно-истражувачката активност на Катедрата за споредбена анатомија (редовен проф. д-р Милица Ристовска, како и техничкиот соработник дипл. инж. биол. Круне Блажевски ) главно е насочена во областа на ихтиологијата. 

Раниот онтогенетски развиток на рибите е веќе подолг временски период во фокусот на истражување на самата катедра, при што главен акцент е ставен на развитокот на кранијалниот и посткранијалниот скелет кај рибите. Станува збор за специфичен методолошки пристап што овозможува да се проследи начинот на кој единките од ларвениот стадиум ги совладуваат променливите функционални потреби за време на раниот онтогенетски развиток, со цел добивање корисни информации во насока на подобро разбирање на врската помеѓу онтогенијата и екологијата на рибите. Развиениот методолошки пристап во проучувањето на коскените структури се покажа како корисна алатка и во детектирањето на стабилни морфолошки карактери неопходни при утврдувањето на таксономскиот статус на одредени видови риби кои ги населуваат водотеците од Р. Македонија.


Покрај морфолошките истражувања катедрата е насочена и кон добивање нови сознанија за биодиверзитетот на ихтиофауната од земјата. Дел од овие истражувањата се насочени и кон утврдување на присуството на алохтоните видови риби во земјата и нивните негативни влијанија врз автохтоната ихтиофауна. Исто така, во соработка со лабораторијата за инвертебрата и анимална екологија, при ПМФ и Центарот за рибарство при Институтот за сточарство, катедрата е вклучена и во истражувања поврзани со проценка на еколошкиот статус на водите.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.