Ботаничка градина

Ботаничката градина на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет е оформена во 1951 година. Градината зафаќа простор со површина од 14 хектари, кој го има отстапено управата на Градскиот парк во Скопје. Во последните 10 години, под раководство на дипл. биол. Блашко Веселиновски, отворени се повеќе наменски просторни целини во рамките на Ботаничката градина.

Еден од најзначајните е објектот за аклиматизација, одгледување и репродукција на ендемични, реликтни, ретки и лековити растенија од флората на Р. Македонија, изграден во 2000 година, со финансиска помош од Министерството за животна средина на Р. Македонија. Во 2006 година е оформено систематско поле, кое е во функција на проектот за зачувување и одржливо користење растителни генетски ресурси. Изградбата на овој објект ја манифестира отвореноста на Ботаничката градина, која нуди можности за соработка и со институции надвор од Природно-математичкиот факултет. Ботаничката градина претставува единствен објект од ваков вид во градот Скопје и пошироко, во Република Македонија. Со својата дејност и местоположба таа постепено прераснува во значајна институција од наставно-научен, едукативен, културен и рекреативен карактер, кој со почит и задоволство е посетуван од голем број вљубеници во природата, студенти, ученици, ботаничари и други.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.