Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


05.02.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит втора декада

Rezultati_Biohemija_1_teorija_januari_2_dekada.pdf Резултати од теоретски испит јануарска сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Rezultati_Biohemija_2_nova_programa_januarska_sesija_2_dekada.pdf Резултати Биохемија 2 теорија (нова програма) јануари 2 декада
Rezultati_Biohemija_2_stara_programa.pdf Резултати Биохемија 2 теоретски испит февруари стара програма

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит втора декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит втора декада

Rezultati_Biohemija_2_i_Opsta_Biohemija_teorija.pdf Резултати Општа Биохемија теоретски испит февруари

05.02.2021  13:00

Оценување во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекулатна биологија

SP_Ispit_vtora_dekada_5_2_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов
SJ_Ispit_vtora_dekada_5_2_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц.д-р Славица Јосифовска

Методологија на научно-истражувачка работа

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  11:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Втора декада, тоерија

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Втора декада, теорија

Известување

Споредбена анатомија

Втора декада, теорија

Известување

Експериментот во наставата по биологија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Основи на анатомија на човек

Втора декада, теорија

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

05.02.2021  10:00

Габите на Македонија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Микологија

II декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

03.02.2021  14:00

Хистологија и ембриологија

Втора декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Втора декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

03.02.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_vtora_dekada_3_2_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија во втора декада, прва сесија

03.02.2021  11:00

Хистологија и ембриологија

Втора декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар

Известување

Цитологија

Втора декада за цитологија - животинска клетка, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Информатички амфитеатар

Известување

03.02.2021  10:00

Макроинвертебрати и нивна примена во мониторинг студии

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

31.01.2021  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - теоретски дел

Rezultati_biohemija_1_2-0.pdf Резултати Биохемија 2 (теоретски испит)

29.01.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_januari_vtora_dekada_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (практичен испит)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_januari_vtora_dekada_2021-0.pdf Резултати Биохемија 2 (практичен испит)

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Rezultati_prakticen_januari_vtora_dekada_2021-1.pdf Резултати Клиничка Биохемија (практичен испит)

Општа биохемија

Практичен испит втора декада

Известување

28.01.2021  11:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Прва декада, теорија

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Прва декада, теорија

Известување

Споредбена анатомија

Прва декада, теорија

Известување

Основи на анатомија на човек

Прва декада, теорија

Rezultati_prva_dekada_anatomija_covek_28_01_2021.pdf Испитот е положен со освоени 36 или повеќе поени.

27.01.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија

SJ_Ispit_prva_dekada_27_1_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај доц. д-р Славица Јосифовска
SP_Ispit_prva_dekada_27_1_2021.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов

27.01.2021  11:00

Експериментот во наставата по биологија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со експериментирање (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

27.01.2021  10:00

Габите на Македонија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Микологија

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Методологија на научно-истражувачка работа

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

Нутритивна и медицинска вредност на габи

I декада. Испитот се одржува во online. Студентите претходно да се пријават на e-mail krusevska@pmf.ukim.mk

Известување

26.01.2021  11:00

Хистологија и ембриологија

Прва декада за Хистологија и Хистологија и ембриологија, за студентите кои го слушаат предметот кај проф.др.Катерина Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физички амфитеатар

Известување

Цитологија

Прва декада за Цитологија - животинска клетка, што се слуша кај проф.др.К.Ребок. Испитот ќе се одржи со физичко присуство со физичко присуство во Физзички амфитеатар

Известување

25.01.2021  14:00

Биохемија 1

Теоретски испит прва декада

Rezultati_biohemija_1_2.pdf Резултати Биохемија 1 (теоретски испит)

Rezultati_2_kolokvium_teorija_Biohemija_1_2021.pdf Резултати Биохемија 1 (втор колоквиум теорија)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Устен испит прва декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит прва декада

Известување

25.01.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Резултати од практичен испит на Одделението за молекуларна биологија

Praktichen_ispit_prva_dekada_25_1_2021.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

20.01.2021  14:00

Хистологија и ембриологија

Прва декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

Прва декада ТЕОРИЈА за предмети кои се полагаат кај проф.др.Ирена Тавчиовска-Василева. Испитот ќе се одржи во онлајн преку платформата Teams. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на iknow системот и да пополнат информации за полагањето на следниот ЛИНК: https://forms.gle/ovhviKhg8UupTkTa8 Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ - датум и време по договор. За сите прашања поврзани со полагањето на испитите може да се обратите на lozenka@pmf.ukim.mk

Известување

20.01.2021  12:00

Макроинвертебрати и нивна примена во мониторинг студии

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

18.01.2021  14:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада

Prakticen_ispit_18_01_2021.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија

Rezultati_vtor_kolokvium_Biohemija_1_prakticno.pdf Резултати од втор практичен колоквиум Биохемија 1

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Prakticen_ispit_18_01_2021-0.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија

Клиничка биохемија (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит прва декада

Prakticen_ispit_18_01_2021-1.pdf Резултати од практичен испит јануарска сесија

Општа биохемија

Практичен испит прва декада

Известување

15.01.2021  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Преполагање на колоквиум о Основи на олекуларна биологија, насока утриционизам

prepolaganje_II_kolokvium_Nutricionizam_15_1_2021.pdf Преполагање на втор колоквиум
Konechni_rezultati_kolokviumi_Nutr.pdf Конечни резултати

12.01.2021  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

II_kolokvium_Nutricionizam_12_1_2021.pdf Втор колоквиум
prepolaganje_na_kolokvium_Molekularna_genetika_12_1_2021.pdf Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по Молекуларна генетика
Konechni_rezultati_kolokviumi_MG.pdf Конечни резултати со оцени по Молекуларна генетика
Prepolaganje_kolokvum_B3_ABH_12_1_2021.pdf Резултати од преполагање на колоквиуми по Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија

29.12.2020  13:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија

Kolkvum_i_konechni_rezultati_B3_ABH_29_12_2020.pdf Резултати од колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија

29.12.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Втор колоквиум

II_kolokvium_i_konechni_rezultati_NN_29_12_2020.pdf Резултати од втор колоквиум

23.12.2020  13:00

Молекуларна генетика

Втор колоквиум

pII_kolokvium_Molekularna_genteika_23_12_2020.pdf Резултати од втор колоквиум
pKonechni_rezultati_kolokviumi_MG.pdf Конечни резултати со оцени

10.12.2020  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум - теоретски дел

Rezultati_od_prv_kolokvium_teorija_Biohemija_1_2021.pdf Резултати прв колоквиум теорија Биохемија 1

Општа биохемија

Прв колоквиум - теоретски дел

Известување

10.12.2020  12:10

Молекуларна генетика

Прв колоквиум

I_kolokvium_Molekularna_genteika_10_12_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Молекуларна генетика

07.12.2020  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

I_kolokvium_Nutricionizam_7_12_2020.pdf Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

04.12.2020  14:00

Биохемија 1

Прв колоквиум - практичен дел

Rezultati_od_prviot_kolokvium_praktichno_2020.pdf Резултати од практичен колоквиум

Општа биохемија

Прв колоквиум - практичен дел

Известување

03.12.2020  14:00

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - теоретски дел

Известување

02.12.2020  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети на Одделение за молекуларна биологија, ноемвриска сесија

1Испит_2_12_2020.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов и доц.д-р Славица Јосифовска

30.11.2020  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

Прв колоквиум

pI_kolokvium_NN_30_11_2020.pdf Резултати од колоквиум по Основи на молекуларна биологија, Наставна и еколошка насока

27.11.2020  14:00

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - практичен дел

Rezultati_praktichno_noemvriska_sesija.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Ноемвриска сесија - практичен дел

Rezultati_praktichno_noemvriska_sesija-0.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

Општа биохемија

Rezultati_praktichno_noemvriska_sesija-1.pdf Резултати од практичен испит ноемвриска сесија

25.11.2020  13:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, ноемвриска сесија

1Практичен_испит_25_11_2020.pdf Резултати од испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија

29.09.2020  11:00

Биохемија 1

Теорија -трета декада

Rezultati_teorija_biohemija_1_29_09.pdf Резултати од теоретски испит септемвриска сесија трета декада

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Rezultati_Biohemija_2_29_09.pdf Резултати од теоретски испит септемвриска сесија 3 декада

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теорија -трета декада

Известување

Општа биохемија

Теорија- теорија декада

Rezultati_Opsta_Biohemija_29_09.pdf Резултати од теоретски испит септемвриска сесија трета декада

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.