Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


21.02.2019  12:05

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов во дополнителна ден-сесија.

21_2_2019_dopolnitelna_декада1.pdf Резултати од ниспит за насоката аналитичка биохемија
21_2_2019.pdf Резултати од испит по Основи на молекуларна биологија, Генетски инженеринг, Биологија на канцер и Мол. генетика

21.02.2019  12:00

Биохемија 1

Дополнителен термин за практичен испит

Rezultati_od_prakticen_ispit_dopolnitelna_sesija.pdf Резултати од практичен испит дополнителна сесија

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Дополнителен термин за практичен испит

Rezultati_od_prakticen_ispit_dopolnitelna_sesija-0.pdf Резултати од практичен испит дополнителна сесија

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Дополнителен термин за практичен испит

Rezultati_od_prakticen_ispit_dopolnitelna_sesija-1.pdf Резултати од практичен испит дополнителна сесија

Општа биохемија

Дополнителен термин за практичен испит

Rezultati_od_prakticen_ispit_dopolnitelna_sesija-2.pdf Резултати од практичен испит дополнителна сесија

21.02.2019  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Rezultati_tipologija_na_zivotni_21_02_2019.pdf Резултати од дополнителен термин во јануарско-февруарска сесија

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Rezultati_tipologija_na_zivotni_21_02_2019-0.pdf Резултати од дополнителен термин во јануарско-февруарска сесија

Основи на анатомија на човек

Rezultati_treta_dekada_anatomija_covek_21_02_2019.pdf Резултати од дополнителен термин во јануарско-февруарска сесија. Оцените можете да ги земете на 04.03.2019 во 10:00

20.02.2019  09:00

Микробна биотехнологија (студии по молекуларна биологија)

Ispitot po predmetite Mikrobna biotehnologija (za molekularna biologija) i Mikrobiologija (BFN) vo dopolnitelniot den-sesija ke se odrzi na 20.02.2019 (Sreda) so pocetok od 09 casot. prof. d-r Dzoko KUNGULOVSKI

Известување

19.02.2019  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит втора декада

Rezultati_od_teoretski_ispit_19_2_2019.pdf Резултати од теоретски испит 19.02.2019

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит втора декада

Rezultati_od_teoretski_ispit_19_2_2019-0.pdf Резултати од теоретски испит 19.02.2019

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

писмен

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит втора декада

Rezultati_od_teoretski_ispit_19_2_2019-1.pdf Резултати од теоретски испит 19.02.2019

Општа генетика (студии по биологија)

писмен

Известување

Клеточна биологија

писмен

Известување

Анатoмија и морфологија на растeнија

писмен

Известување

Цитологија

писмен

Известување

18.02.2019  12:00

Анатoмија и морфологија на растeнија

практичен

Известување

18.02.2019  10:00

Општа генетика (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

практичен

Известување

Општа генетика (студии по биологија)

практичен

Известување

Клеточна биологија

практичен

Известување

Цитологија

практичен

Известување

14.02.2019  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

14_2_2019_TMF.pdf Резултати од испит по Основи на молекуларна биологија за студенти од ТМФ
14_2_2019_site_osven_BIII.pdf Резултати од испит по предмети кај проф. д-р Сашо Панов
14_2_2019_BIII.pdf Резултати по Биохемија III
konechni_14_2_2019_BIII.pdf Конечни резултати по Биохемија III

14.02.2019  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Rezultati_vtora_dek_tipologija_na_zivotni_12_14_02_2019.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Типологија на животни II

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Rezultati_vtora_dek_tipologija_na_zivotni_12_14_02_2019-0.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Типологија на животни II

Споредбена анатомија

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Rezultati_vtora_dek_sporedbena_anatomija_14_02_2019.pdf Резултати од испит

Основи на анатомија на човек

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Rezultati_vtora_dekada_anatomija_covek_14_02_2019.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Основи на анатомија на човек

12.02.2019  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел.

praktichen_12_2_2019.pdf Резултати од практичен дел

12.02.2019  09:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Известување

Споредбена анатомија

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Rezultati_vtora_dek_sporedbena_anatomija_12_02_2019.pdf Резултати од практичен испит во јануарско-февруарска сесија

Основи на анатомија на човек

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Известување

11.02.2019  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Зоологија

Известување

06.02.2019  10:00

Општа екологија

Втора декада

Известување

Екологија на антропогени екосистеми

Втора декада

Известување

Биоми

Теоретски дел, Биолошки амфитеатар

Известување

Популациона екологија и математичко моделирање

Теоретски дел, Биолошки амфитеатар

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Теоретски дел, Биолошки амфитеатар

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Теоретски дел, Биолошки амфитеатар

Известување

05.02.2019  12:00

Биохемија 1

Практичен испит втора декада

Известување

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит втора декада

Известување

Општа биохемија

Практичен испит втора декада

Известување

05.02.2019  10:00

Биоми

Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!

Известување

Популациона екологија и математичко моделирање

Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Практичен испит, вежбална 217. Студентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список најдоцна два дена пред испит или да пишат на e-mail: taseska_angela@yahoo.com!

Известување

04.02.2019  10:00

Биоми

Предиспитни вежби, вежбална 217

Известување

Популациона екологија и математичко моделирање

Предиспитни вежби, вежбална 217

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Предиспитни вежби, вежбална 217

Известување

Анимална екологија со зоогеографија

Предиспитни вежби, вежбална 217

Известување

31.01.2019  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Rezultati_tipologija_na_zivotni_29_31_01_2019.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Типологија на животни II

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Rezultati_tipologija_na_zivotni_29_31_01_2019-0.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Типологија на животни II

Споредбена анатомија

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Известување

Основи на анатомија на човек

Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Студентите кои ќе полагаат поправен колоквиум, задолжително да наведат кој поправен колоквиум ќе го полагаат согласно објавените резултати од 16.01.2019.

Rezultati_prva_dekada_anatomija_covek_31_01_2019.pdf Резултати од практичен и теориски дел.

29.01.2019  12:00

Биохемија 1

Теоретски испит прва декада Втор колоквиум (теоретски дел)

Finalni_oceni_2018_19_kolokviumi_Biohemija_1_Opsta_Biohemija.pdf Резултати од вториот колоквиум (теоретски дел) по предметот Биохемија 1

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит прва декада

Известување

Општа биохемија

Теоретски испит прва декада Втор колоквиум (теоретски дел)

Известување

29.01.2019  09:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Известување

Споредбена анатомија

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Известување

Основи на анатомија на човек

Студентите треба задолжително да се пријават за практичниот испит (име, презиме и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com

Известување

28.01.2019  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Конечни резултати од сите предмети кај проф д-р Сашо Панов полагани преку колоквиуми во зимски семестар. Оцените може да бидат внесени на 30.1.2019г (среда) од 13-14ч.

konechni_NN_Eko_Kol_2018_19.pdf Основи на молекуларна биологија (Насока - наставна и еколошка)
konechni_МОБ_BHF_Kol_2018_19.pdf Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија )
konechni_МОБ_MB_Kol_2018_19.pdf Основи на молекуларна биологија (молекуларна биологија)
konechni_BIII.pdf Биохемија III
konechni_MG_kolokvium.pdf Молекуларна генетика

28.01.2019  10:00

Форензичка ентомологија

Известување

Акватични инсекти

Известување

Основи на екологија и еволуција (студии по молекуларна биологија)

Известување

Зоологија

Известување

Инвертебрата

Известување

Зоологија на водните безрбетници

Известување

24.01.2019  12:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

24_1_2019_I_декада.pdf Резултати од испит по сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов

22.01.2019  12:00

Биохемија 1

Практичен испит прва декада Втор колоквиум (практичен дел)

rezultati_2_kol_bh_1_2018_19.pdf Резултати од вториот колоквиум (практичен дел) по предметот Биохемија 2
Rezultati_praktichen_ispit_januari_prva_dekada.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Rezultati_praktichen_ispit_januari_prva_dekada-0.pdf Резултати од испит (практичен дел 1 декада)

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Испит од практичен дел

22_1_2019_I_декада.pdf Резултати од испит од практичен дел на предметот

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит прва декада

Известување

Општа биохемија

Практичен испит прва декада Втор колоквиум (практичен дел)

Известување

16.01.2019  10:00

Општа екологија

прва декада

Известување

Екологија на антропогени екосистеми

прва декада

Известување

15.01.2019  10:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Rezultati_tipologija_na_zivotni_15_01_2019.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Типологија на животни II

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Rezultati_tipologija_na_zivotni_15_01_2019-0.pdf Резултати од практичен и теориски дел на предметот Типологија на животни II

Основи на анатомија на човек

Rezultati_vtor_kol_anatomija_covek_15_01_2019.pdf Резултати од втор колоквиум теорија и практично.

28.12.2018  14:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија, Ас.д-р Славица Јосифовска

praktichen_kol_MB_28_12_2018.pdf Резултати од колоквиум од практичен дел на предметот
II_kolkvum_MB_BHF_FINKI_28_12_2018.pdf Резултати од преполагање на колоквиум
II_kolkvum_NN_28_12_2018.pdf Резултати од преполагање на колоквиум,наставна насока
kolkvum_MG_28_12_2018.pdf Резултати од колоквиум по Молекуларна генетика

25.12.2018  09:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Колоквиум по предметот Биохемија III кај Проф д-р Сашо Панов

kolkvum_BIII_25_12_2018.pdf Резултати од колоквиум по Биохемија III

21.12.2018  11:30

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов за сите насоки

II_kolkvum_site_nasoki_21_12_2018.pdf Резултати од втор колоквиум за ите насоки

17.12.2018  15:00

Биохемија 1

Биохемија 1 теоретски колоквиум

Известување

05.12.2018  15:00

Биохемија 1

Биохемија 1 практичен колоквиум

Rezultati_od_1_kolokvium_prakticen_BHF.pdf Резултати од 1 колоквиум (практичен дел) Биохемиска насока
Rezultati_od_prv_kolokvium_prakticen_del_MB.pdf Резултати од 1 колоквиум (практичен дел) Молекуларна биологија
Rezultati_od_1_kolokvium_prakticen_del_NN.pdf Резултати од 1 колоквиум (практичен дел) Општа Биохемија (НН)

01.12.2018  10:00

Основи на анатомија на човек

Прв колоквиум, теорија.

Rezultati_prv_kol_anatomija_covek_01_12_2018.pdf Резултати од прв колоквиум теорија и практично.

29.11.2018  12:00

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Известување

Клиничка биохемија (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит (казнена сесија)

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Известување

Споредбена анатомија

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Известување

Основи на анатомија на човек

Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).

Известување

29.11.2018  10:00

Биохемија 1

Теоретски испит (казнена сесија)

Rezultati_noemvriska_sesija_teorija.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

Теоретски испит (казнена сесија)

Rezultati_noemvriska_sesija_teorija-0.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

Општа биохемија

Теоретски испит (казнена сесија)

Rezultati_noemvriska_sesija_teorija-1.pdf Резултати од испит (теоретски дел)

28.11.2018  12:00

Зоологија

Rezultati.pdf Резултати прв колоквиум Зоологија

28.11.2018  09:00

Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов

I_kolkvum_BHF_28_11_2018.pdf Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија )
I_kolkvum_MB_28_11_2018.pdf Насока - Молекуларна биологија
rezultati_ispit_28_11_2018.pdf Резултати од испит по сите предмети кај Проф д-р Сашо Панов

27.11.2018  12:15

Типологија на животни (студии по биохемија и физиологија)

Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com)

Известување

Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

Практичен испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборант Круно Блажевски kruno.b@yahoo.com

Известување

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.