Прв циклус (додипломски студии)

Екологија (акредитација 2013 год.)

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма за екологија се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Студиската програма претставува академски студии. Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на дипломска тема е Дипломиран еколог (Дипл. екол.).

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/A степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво на студии. Имено, Институтот за биологија реализира втор циклус студии по екологија со кој се продлабочуваат знаењата во различните области на екологијата и животната средина, кои опфаќаат елементи од фундаменталните, апликативните и развојните аспекти на еколошките закономерности во животната средина.

Стручен назив: Дипломиран еколог (Дипл. екол.); Bachelor of Science in Ecology (BSc. Ecol.)

 

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за биологија.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура. На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ.

 

Структура на студиската програма

Листа на задолжителни предмети

Листата на задолжителни предмети за студиите по екологија на Институтот за биологија се дадени во следните табели (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби:

Код на предметот

Предмет

П

А

Л

кредити 

1. семестар 

БЕ1101

Зоологија

3

0

4

8

БЕ1102

Ботаника

3

0

4

8

 

Изборен предмет

4

0

4

8

 

Изборен предмет

3

0

3

6

 

Вкупно

13

0

15

30

2. семестар

БН2101

Инвертебрата

4

0

6

10

БЕ2102

Биохемија за еколози

4

0

4

10

БЕ2103

Микологија

2

0

3

6

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

12

0

15

30

3. семестар

БЕ3101

Анимална физиологија со екофизиологија

4

0

6

10

БЕ3102

Општа екологија

3

0

3

8

БЕ3103

Абиотички фактори

3

0

2

6

БЕ3104

Алгологија

2

0

3

5

 

Вкупно

12

0

14

29

4. семестар

БН4101

Вертебрата

4

0

6

10

БЕ4102

Растителна физиологија со екофизиологија

4

0

6

10

БЕ4103

Екологија на терестрични екосистеми

3

0

3

7

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

13

0

17

31

5. семестар

БЕ5101

Генетика

4

0

3

7

БН5102

Микробиологија

3

0

3

6

 

Изборен предмет

3

0

2

7

 

Изборен предмет

2

0

2

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

12

29

6. семестар

БН6101

Кормофита

4

0

6

10

БЕ6102

Еколошки мониторинг и биоиндикатори

3

0

3

8

БЕ6103

Хидробиологија

3

0

3

8

 

Изборен предмет

2

0

2

5

 

Вкупно

12

0

14

31

7. семестар

БЕ7101

Заштита на животна средина

4

0

6

11

БЕ7102

Биодиверзитет

3

0

2

6

 

Изборен предмет

3

0

1

5

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Вкупно

14

0

13

30

8. семестар

БЕ8101

Фитоценологија со вегетација на Македонија

2

0

3

6

 

Изборен предмет

3

0

3

6

 

Изборен предмет

4

0

2

6

 

Изборен предмет

2

0

2

4

 

Дипломска работа

0

0

6

8

 

Вкупно

11

0

16

30

 

Секоја од студиските програми вклучува изработка и одбрана на дипломска работа која е вреднувана со 6 или 8 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на еден од заводите при Институтот за биологија.

 

Листа на изборни предмети

Листата на изборните предмети е дадена во следната табела:

Код

Изборен предмет  

БУ1203

Психологија

БП1104

Физика за биолози

БЗ1205

Основи на анатомија на човек

БУ2204

Педагогија

БН3203

Дидактика

БЗ5204

Основи на молекуларната биологија

БУ7203

Македонски јазик

БН8203

Фитогеографија со фитоценологија

БП1204

Математика со биостатистика

БЕ8202

Валоризација на екосистемите

БЕ8203

Биогеографија

БЕ4203

Екологија на антропогени екосистеми

БЗ2204

Лабораториски практикум

БЗ4205

Основи на екологија и еволуција

БП4204

Физичка хемија

БЗ3204

Биофизика на клетка

БМ8203

Применета молекуларна генетика

БМ6104

Меѓуклеточни комуникации

БИ0311

Креативно учење во наставата по биологија

БИ0312

Експериментот во наставата по биологија

БИ0313

Оценување во наставата по биологија

БИ0314

Габите на Македонија

БИ0315

Лековити растенија

БИ0316

Екологија на опасни алги

БИ0317

Примена на дијатомеите во екологијата и медицината

БИ0318

Микробна екологија

БИ0319

Биогеохемиски циклуси

БИ0320

Биомаса и продукција на терестрични екосистеми

БИ0321

Екологија на предели

БИ0322

Еколошко законодавство

БИ0323

Популациона екологија и математичко моделирање

БИ0324

Проценка на екосистемски вредности

БИ0325

Биоми

БИ0326

Исхрана и метаболизам на растенијата

БИ0327

Физиолошка функција на секундарните биомолекули кај растенијата

БИ0328

Цитогенетика

БИ0329

Популациона генетика

БИ0330

Однесување на животните

БИ0331

Одбрани поглавја од онтогенијата на ‘рбетниците

БИ0332

Вовед во ихтиологија

БИ0333

Ентомологија

БИ0334

Паразитологија

БИ0335

Зоологија на водните без’рбетници

БИ0336

Биохемија на растителна клетка

БИ0337

Анимална стрес физиологија

БИ0338

Екотоксикологија

БИ0339

Култура на анимални ткива

БИ0340

Споредбена ендокринологија

БИ0341

Применета ензимологија

БИ0342

Метаболички инженеринг на растенијата

БИ0343

Растителни антиоксидантни метаболити

БИ0344

Микропропагација на генетски трансформирани растенија

БИ0345

Имуногенетика

БИ0346

Броматологија

БИ0347

Физиолошки механизми на циркулацијата

БИ0348

Физиологија на невроендокриниот систем

БИ0349

Биологија на канцерот

БИ0350

Експериментална биохемија

БИ0351

Витамини, есенцијални масло и макронутриенти

БИ0352

Медицински габи

БИ0353

Радијациона биологија

БИ0354

Геномика и протеомика

БИ0355

Генетски модифицирани организми

БИ0356

Историја на биологија

БИ0357

Биологија на дијатомеи

БИ0358

Охридско Езеро

БИ0359

Математичко моделирање во биологијата

БИ0360

Клиничка биохемија

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на студиската програма студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Природно-математичкиот факултет (Прилог 3.2). Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ. Исто така, студентите од една студиска програма можат да изберат како изборен предмет задолжителни предмети од другите студиски програми.

 

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.