Прв циклус (додипломски студии)

Екологија и животна средина (акредитација 2022 год.)

1 циклус, 3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС кредити

Студиската програма за екологија се состои од 3 години (6 семестри) со што студентите добиваат 180 кредити. Студиската програма претставува академски студии. Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии е Дипломиран еколог (Дипл. екол.).

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VI/Б степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво на студии. Имено, Институтот за биологија реализира втор циклус студии по екологија со кој се продлабочуваат знаењата во различните области на екологијата и животната средина, кои опфаќаат елементи од фундаменталните, апликативните и развојните аспекти на еколошките закономерности во животната средина.

Стручен назив: Дипломиран еколог (Дипл. екол.); Bachelor in Еcology (B.ecol.)

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма. За подетални податоци, преземете го елаборатот за студиската програма.

Начин на финансирање

Сопствена партиципација на студентот изнесува 200 € годишно, или вкупно 600 € за трите години (во денарска противвредност според средниот девизен курс на НБРМ).

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура. На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ. 

Дипломираните студенти на студиската програма по екологија и животна средина на Институтот за биологија можат да го продолжат студирањето на соодветните студиски програми на втор циклус студии. Исто така, дипломираните студенти можат да се запишат на друга насока од втор циклус на некој од сродните факултети при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и другите приватни и државни високообразовни институции во Република Северна Македонија или во странство.

 

Структура на студиската програма

Листа на задолжителни предмети

Листата на задолжителни предмети за студиите по екологија и животна средина на Институтот за биологија се дадени во следните табели

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар прв (I)

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

Прва година

1.

БЕЖС1001

Задолжителен предмет - Зоологија

1

4

4

8

2.

БЕЖС1002

Задолжителен предмет - Ботаника

1

4

4

8

3.

БЕЖС1003

Задолжителен предмет - Хемија

1

4

4

8

4.

БЕЖС1004

Задолжителен предмет - Математика со биостатистика

1

2

2

4

5.

БЕЖС001

Спорт и здравје

1

0

2

2

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

14

16

30

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар втор  (II)

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

Прва година

1.

БЕЖС2005

Задолжителен предмет - Абиотички фактори

II

3

3

6

2.

БЕЖС2006

Задолжителен предмет - Алгологија

II

4

4

8

3.

БЕЖС2007

Задолжителен предмет - Безрбетници

II

4

6

10

4.

БЕЖС2008

Задолжителен предмет - Генетика

II

3

3

6

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

14

16

30

Студентска пракса во времетраење од 30 дена

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар трет  (III)

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

Втора година

1.

БЕЖС3009

Задолжителен предмет - Микробиологија

III

3

3

6

2.

БЕЖС3010

Задолжителен предмет - Општа екологија

III

4

4

8

3.

БЕЖС3011

Задолжителен предмет - Микологија

III

3

3

6

4.

БЕЖС3012

Задолжителен предмет – Биохемија за еколози

III

2

3

5

5.

 

Изборен предмет

III

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

14

15

29

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар четврти  (IV)

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

Втора година

1.

БЕЖС4013

Задолжителен предмет - Вертебрата

IV

4

6

10

2.

БЕЖС4014

Задолжителен предмет - Кормофита

IV

4

6

10

3.

БЕЖС4015

Задолжителен предмет - Екологија на терестрични екосистеми

IV

3

3

6

4.

БЕЖС4016

Задолжителен предмет – Анимална физиологија

IV

2

3

5

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

13

18

31

Студентска пракса во времетраење од 30 дена

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар петти (V)

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

Трета година

1.

БЕЖС5017

Задолжителен предмет - Хидробиологија

V

3

3

6

2.

БЕЖС5018

Задолжителен предмет - Заштита на животната средина I

V

3

3

6

3.

БЕЖС5019

Задолжителен предмет – Основи на биогеографија

V

4

2

6

4.

БЕЖС5020

Задолжителен предмет - Еволуција

V

3

2

5

5.

 

Изборен предмет

V

2

2

4

6.

 

Изборен предмет

V

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

16

15

31

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар шестти  (VI)

Неделен фонд на часови

ЕКТС

П

В

Трета година

1.

БЕЖС6021

Задолжителен предмет – Екологија на антропогени екосистеми

VI

3

3

6

2.

БЕЖС6022

Задолжителен предмет - Заштита на животната средина II

VI

3

3

6

3.

БЕЖС6023

Задолжителен предмет – Растителна физиологија

VI

2

3

5

4.

 

Изборен предмет

VI

2

2

4

5.

 

Изборен предмет

VI

2

2

4

6.

 

Изборен предмет

VI

2

2

4

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година

15

14

29

Студентска пракса во времетраење од 30 дена

Во студиската програма во 2-ри, 4-ти и 6-ти семестар е предвидена реализација на студентска пракса во времетраење од 30 дена, која претпоставува практика во разни фирми, институции, лаборатории од полето на екологијата и животната средина. Студентот е должен пред да го запише соодветниот нареден семестар, реализацијата на студентската пракса да ја докаже со потврда од организацијата каде што ја реализирал праксата и истата ја депонира во студентското досие.

 

Листа на изборни предмети

Листата на изборните предмети е дадена во следната табела:

Реден број

Код на предметот

Назив на наставниот предмет

Семестар

Неделен фонд на часови

ЕКТС

Единица

 

П

В

1.

БЕЖС3120

Основи на молекуларна биологија

III

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

2.

БЕЖС3121

Ентомологија

III

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

3.

БЕЖС3122

Хистопатологија на риби

III

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

4.

БЕЖС5120

Популациска екологија

V

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

5.

БЕЖС5121

Биоми

V

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

6.

БЕЖС5122

Управување и мониторинг на копнени предели

V

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

7.

БЕЖС5123

Анимална екофизиологија

V

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

8.

БЕЖС5124

Конзервациска биогеографија

V

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

9.

БЕЖС6120

Екологија на предели

VI

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

10.

БЕЖС6121

Фитоценологија

VI

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

11.

БЕЖС6122

Палеоекологија

VI

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

12.

БЕЖС6123

Климатски промени и општо

VI

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

13.

БЕЖС6124

Охридско Езеро

VI

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

14.

БЕЖС6125

Палеоботаника

VI

2

2

4

Институт за биологија, ПМФ

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.