Одделение за општа физиологија и имунологија

Одделението за општа физиологија и имунологија (проф. д-р Ицко Ѓоргоски, проф. д-р Митко Младенов, доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев, технички соработник дипл. инж. биол. Марија Ангеловски и лаборант Олга Русимовиќ) се занимава со истражувања од областа на физиологијата на хипертермичкиот стрес и стареењето и истражувања во доменот на кардиоваскуларната физиологија.

Научноистражувачката дејност на одделението е насочена кон проучување на интеракциите помеѓу оксидативниот стрес, хроничната инфламација и тромбоцитната активација, како и ефектите на различни антиоксиданти врз физиолошките промени поврзани со процесот на стареење (природно и индуцирано) и хипертермичката експозиција. Исто така, со употреба на електрофизиолошки техники, предмет на испитување е функцијата на кардиомиоцитите и васкуларните мазни мускулни клетки под дејство на различни имунолошки и фармаколошки медијатори и при патофизиолошки состојби.

Методи во научно-истражувачката работа кои се применуваат на одделението и во соработка со други лаборатории: спектрофотометриски техники, ELISA, електрофизиолошки техники (patch clamp, tissue membrane potential measurement, изометриска миографија), флуоресцентна микроскопија, calcium imaging.

Листи на публикациите произлезени од научноистражувачката работа на одделението може да се најдат во рамките на биографиите на членовите на одделението (во делот „Персонал“ - главно мени, горе).

Дел од досега реализираните истражувачки проекти, престои и грантови:

(2005-2008) Ghrelin as a contractile regulator in small arteries. (BMS)

(2006-2008) Preparation and quality control of radiopharmaceuticals for diagnosis and therapy. (МОН на РМ)

(2008-2013) Die Rolle der Calmodulin-abhängigen Kalzium Kinase II in der myogenen Antwort. (DFG)

(2011-2012) Kv Regulation by Sphingosine Kinase 1 in Smooth Muscle Cells from Hamster а. gracilis. (FEBS)

(2011-2012) Establishment of new academic and scientific cooperation between the partners from Balkan countries. (DAAD)

(2013) Ghrelin induced mesenteric artery contraction mediated by cyclooxygenases. BASILEUS IV  European exchange program.

(2013-2014) “Academic synapsing in the Balkans”, within the DAAD program “Akademischer Neuaufbau Südosteuropa (Stabilitätspakt SOE) _ZV ab 2014”. (DAAD)

(2014-2015) Contribution of BKCa channels to arterial contraction-role of AMP-activated protein kinase. Senior research fellowship from the Faculty of Medicine Mannheim, Karls Ruprecht University Heidelberg, Germany. BASILEUS V – European exchange program.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.