Одделение за анимална физиологија

Одделението за анимална физиологија (проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, проф. д-р Билјана Миова и демонстратор Елена Рафаиловска) својата научната дејност ја остварува преку истражувања од областа на аклимацијата, односно адаптација на хомеотермни организми при акутна и хронична експозиција на висока надворешна температура преку следење на интензитетот, пред сè, на јаглехидратниот метаболизам во зависност од ендокриниот и метаболичкиот статус. Подоцна, овие истражувања се продлабочуваат со следење на ензимскиот статус и нивото на mRNA и примена на анализи Western blot во разни ткива и органи (црн дроб, срце, мускули, панкреас).

Во последните години, во лабораторијата се спроведуваат истражувања од областа на топлотно прекондиционирање и вкрстената толеранција. Притоа, во соработка со лабораторијата за молекуларна биологија при Институтот за биологија, како и други институции надвор од земјата (ИНСЕРМ, Лион, Франција), извршени се молекуларни мерења на HSP на транскрипциско и постранслациско ниво. Во рамките на научноистражувачката дејност на оваа лабораторија, реализирани се и низа истражувања за третман на експерименталниот дијабетес со фармаколошки индуктори на HSP (никотинамид, аспирин), како и со разни растителни екстракти со антихипергликемичен ефект (во соработка со Фармацевтскиот факултет во Скопје). Соработката со Медицинскиот факултет во Валенсија (Шпанија) резултираше со истражувања на стрес-одговорот, ДНК-репарирачки ензими и антиапоптотичните промени предизвикани од топлотниот стрес и експерименталниот дијабетес на ниво на култура од клетки од хепатоцелуларен карцином.


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.