Студии

Додипломски студии

Институтот за биологија организира прв циклус студии на петте студиски групи (насоки):

 • биологија
 • биохемија и физиологија 
 • екологија и животна средина
 • молекуларна биологија
 • двопредметни студии биологија-хемија (заедно со Институтот за хемија).

Магистерски студии

Покрај додипломски студии, на Институтот за биологија се организирани и три насоки на вториот циклус студии (магистерски) (акредитирани во учебната 2009/10 г. и реакредитирани во учебната 2012 година), и тоа:

 • екологија и таксономија со наставен, еколошки и таксономски модул 
 • биохемија и физиологија
 • молекуларна биологија. 

Студиите се едногодишни и се усогласени со препораките од Болоњската конвенција. Во текот на 2016 година се изработени, предложени и акредитирани нови студиски програми од втор циклус, и тоа по:

 • едукација во наставата по биологија 
 • екологија и биосистематика (модул по екологија и модул по биосистематика)
 • биохемија и физиологија
 • микробиологија
 • молекуларна биологија со генетика (модул по молекуларна биологија и модул по генетика) 
 • форензичка биологија.

Докторски студии

На Институтот за биологија, а во рамките на Школата за докторски (трет циклус) студии при УКИМ, успешно функционира и Школата за докторанди по биологија. Во рамките на докторските студии постојат четири насоки акредитирани во 2015 година, и тоа:

 • насока по биохемија и физиологија
 • насока по екологија
 • насока по таксономија
 • насока по молекуларна биологија.

Детални информации за студиските програми може да се најдат во подменијата на делот „Студии“ (главно мени, горе).


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.