Раководство и Координатори за студиските програми

 

Раководител на Институтот за биологија

Проф. д-р Рената Ќуштеревска

 

Координатори на студиските програми на првиот циклус академски студии

Главен Координатор за ЕКТС на Институтот за биологија: Проф. д-р Катерина Русевска

Координатор за студиската програма Биохемија и физиологија: Асс. м-р Јелена Хиниќ

Координатор за студиските програми Молекуларна биологија и Молекуларна биологија со генетика: Доц. д-р Славица Јосифовска

Координатор за студиската програма Нутриционизам: Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска

Координатор на студиските програми Биологија (за наставен кадар), Екологија, Двопредметни студии по биологија - хемија и студентите од Проектот 45: Проф. д-р Катерина Русевска

 

Раководител на студиските програми на вториот циклус академски студии

Проф д-р Оливер Тушевски

 

Раководител на студиските програми на третиот циклус академски студии

Проф. д-р Биљана Миова


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.