Студентска пракса

Летната пракса во времетраење од 30 денови, во учебната 2022/2023 година, е задолжителна за студенти од сите студиски програми.

Студентите може да ја реализираат летната пракса во компании, фирми, државни установи од различен тип или во некоја од лабораториите на Институтот за биологија.

Списокот на компании и установи со кои Природно-математичкиот факултет има склучено договор за соработка се наоѓа погоре.

Доколку студентот одлучи да ја реализира летната пракса во некоја установа која не се наоѓа на погоре наведениот список потребно е да се склучи нов договор за соработка.

Потребни документи за реализирање на летната пракса:

- Сите студенти пред да започнат со летната пракса потребно е да донесат Потврда за пракса пополнета во три примероци во лабораторија 235;

- За студентите кои одлучиле да ја реализираат летната пракса во некоја установа со која нема склучено договор ПМФ, заедно со потврдата во три примероци, треба да достават и пополнет Договор за практична настава и Пропратно писмо во лабораторија 235;

- По завршување на праксата студентот треба да достави еден примерок Потврда за реализирана практична настава, пополнета, потпишана и заверена од фирмата каде се одвивала праксата во лабораторија 235.

Сите потребни документи се наоѓаат погоре.

more


© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.