Студентска пракса

Во приложениот документ, даден е список на компании/јавни установи со кои ПМФ-Скопје има склучено договор за изведување на студентска пракса.


© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.