Студентска пракса

Во приложениот документ, даден е список на компании/јавни установи со кои ПМФ-Скопје има склучено договор за изведување на студентска пракса.© 2019. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.