Студентска пракса

Во приложениот документ, даден е список на компании/јавни установи со кои ПМФ-Скопје има склучено договор за изведување на студентска пракса.


Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.